| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف متلب MATLAB - سری تیلور ( کد Mat0063 )

1 - برنامه نویسی محاسبه سری تیلور Taylor برای تابع دلخواه f(x)  در نقطه x0  محاسبه و رسم نماید.

\[f(x)=P_{n}(x)+R_{n}(x)\]

سری تیلور Taylor برایر

\[P_{n}(x)=f(x_{0})+(x-x_{0})f'(x_{0})+ \frac {(x-x_{0})^{2}}{2!}f''(x_{0})+...+\frac {(x-x_{0})^{n}}{n!}f^{n}(x_{0})\]

خطای سری تیلور Taylor برابر است با

\[R_{n}(x)=\frac {(x-x_{0})^{n+1}}{(n+1)!}f^{n+1}(\xi (x))\]

2 - تعداد و حدود تقریبی ریشه معادلات زیر را با روش ترسیمی بدست آورید.

\[x^{2}sin(x)=1\]
\[3xe^{x}-1=0\]
\[e^{x}cos(x)=sin(x)\]
\[2^{x}-x^{2}=0\]
\[x-tan(x)=0\]
\[(x+1)cos(x)=xsin(x)\]
 

3 - تقریبی از ریشه معادلات زیر را به روش دوبخشی طوری بدست آورید که شرایط زیر بر قرار باشد.

\[x-cos(x)=0 \; \;\;\;\;\;\; \epsilon =10^{-3}\;\;\;\; [0,1]\]

\[x^{2}+x-1=0 \; \;\;\;\;\;\; \epsilon =10^{-2}\;\;\;\; [0,1]\]
\[sin(x)- \frac{x}{2}=0 \; \;\;\;\;\;\; \epsilon =10^{-2}\;\;\;\; [1,2]\]

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H