| متلب خونه |

MATLABKhooneh

پروژه شبیه سازی سیمولینک ( کد Sim0005 ) - 15 آذر 1400

1 - مطلوبست تابع زیر را در سیمولینک Simulink متلب پیاده سازی نمایید.

\[f=x^{3}+x^{2}-3x-2\]

2 - مطلوبست معادله زیر را در بازه مشخص شده در فضای سیمولینک رسم کنید.

\[f=2x^{3}-4x^{2}+6x \;\;\; \; \; x\in [-5,5] \;\;\; y\in [-100,100]\]

3 - مطلوبست توابع زیر را در سیمولینک پیاده سازی نمایید و خروجی را مشاهده کنید.

\[\begin{matrix} f=5x^{6}+4x^{8}+3x^{2}+6\\ f=e^{x}+15x^{3}+12x\\ f=6log_{10}(x)+7x^{3}+6x+2\\ f=log_{10}(x)-2e^{x}-5x\\ f=2x^{3}-4x^{2}+6x \end{matrix}\]

4 - از یک پالس ، مشتق و انتگرال گرفته و روی اسکوپ به همراه سیگنال اصلی نمایش دهید.

5 - مدار مقابل را در سیمولینک پیاده سازی نمایید. منبع سینوسی با دامنه 4 و فرکانس 6 هرتز است.

6 - معادله غیرخطی زیر را حل کنید 

\[-x^{3}-sin(2x)-xcos(x)+5e^{x-1}-3=0\]

7 - دستگاه معادلات زیر را در محیط سیمولینک حل کنید

\[\left\{\begin{matrix} x_{1}+2x_{2}+3x_{3}=3\\ -7x_{1}+5x_{2}+x_{3}=2\\ -3x_{1}+4x_{2}+4x_{3}=1 \end{matrix}\right.\]

8 - تابع تبدیل سیستم زیر را تعریف کنید.

\[G(s)= \frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{4s+3}{s^{2}+6s+5}\]

9 - پاسخ ضربه سیستم زیر را بدست آورید.

\[T(s)=\frac{130}{s^{2}+15s+130}\]

\[T(s)=\frac{0.045}{s^{2}+0.025s+0.045}\]

10 - برای سیستم فیدبک واحد نشان داده شده ، پاسخ پله حلقه بسته آن و پایداری را تعیین نمایید.

\[G(s)=\frac{30(s^{2}-5s+3)}{(s+1)(s+2)(s+4)(s+5)}\]

11 - برای سیستم هایی که توابع تبدیل حلقه باز زیر پاسخ پله حلقه بسته را بیابید.

\[G(s)=\frac{3s+2}{2s^{3}+4s^{2}+5s+1}\]

\[G(s)=\frac{50(s+1)}{s(s+3)(s+5)}\]

12 - می خواهیم پاسخ پله و پاسخ ضربه سیستم توصیف شده با تابع تبدیل زیر را بدست آوریم

\[G(s)=\frac{1}{2s^{3}+3s^{2}+s+1}\]

13 - پاسخ حلقه بسته ( با فیدبک واحد منفی ) تابع تبدیل بیان شده در مثال قبل را بدست آورید.

\[G(s)=\frac{1}{2s^{3}+3s^{2}+s+1}\]

14 - اگر برداری به صورت زیر را داشته باشیم ، تبدیل فوریه ی این بردار را محاسبه کنید.

\[x=[1 2 4 8 10]\]

15 - تابعی گسسته را با مقادیر زیر را در نظر بگیرید . تبدیل فوریه گسسته این تابع را حساب کنید.

\[x[0]=1\;\;x[1]=3\;\;x[2]=5\;\;x[3]=7\;\;\]

16 - از طریق محاسبه ی معکوس فوریه ی گسسته یعنی x[m] ، تابع x[n] را بدست آورید.

\[X_{m}=[16 \;\; -4+4j\;\; -4\;\;-4\;\;-4j ]\]
 

 

 

 

امتحان متلب - پردیس خواهران دانشگاه سمنان ( کد Mat0096 ) - 14 آذر 1400

1 - تابعی بنویسید که دوماتریس A و B را بگیرد و B را در A جستجو کند. در صورتی که B در A موجود بود ، مختصات آن را برگرداند. ( یعنی اندیسی از A که گوشه سمت چپ بالای B در آن قرار دارد ) درغیر این صورت خروجی را صفر برگرداند.

2 - برنامه ای بنویسید که n را بگیرد و مثلث خیام - پاسکال از سطر اول تا n ام را در یک آرایه دو بعدی برگرداند. به جای عناصر تعریف نشده صفر قرار دهد.

 

 

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش نرم افزار متلب MATLAB  لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

 

تمرین متلب ( کد Mat0093 ) - 14 آذر 1400

1 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته و قدر مطلق آن را چاپ کند.

 

2 - برنامه ای بنویسید که اعداد 1 یا 2 یا 3 را از ورودی گرفته و مشخص کند عدد ورودی کدام است و اگر غیر از این وارد شد ، برنامه مشخص کند که عدد وارد شده جزو این اعداد نیست.

 

3 - برنامه ای بنویسید که یک عدد بین 0 تا 6 را از ورودی گرفته و معادل روز هفته آن عدد را در خروجی چاپ کند.

 

4 - برنامه قبل را با ساختار Switch-Cas بنویسید.

 

5 - برنامه ای بنویسید که یک عد به عنوان روز را از ورودی گرفته مشخص کند این عدد مربوط به ماه چندم سال است؟

 

6 - برنامه ای بنویسید که سه عدد را از ورودی گرفته مشخص کند ، این اعداد تشکیل اضلاع یک مثلث می دهند یا خیر.

 

7 - برنامه ای بنویسید که سه ضلع ورودی را گرفته مشخص کند این اعداد تشکیل یک مثلث قائم الزاویه می دهند یا خیر؟ ( شرط مثلث بودن اعداد هم چک شود )

 

8 - برنامه ای بنویسید که سه عدد را از ورودی گرفته مشخص کند این اعداد تشکیل یک مثلث متساوی الساقین می دهند یا خیر ( شرط مثلث بودن اعداد هم چک شود )

 

9 - برنامه ای بنویسید که سه عدد را از ورودی گرفته مشخص کند این اعداد تشکیل یک مثلث متساوی الاضلاع می دهند یا خیر ( شرط مثلث بودن اعداد هم چک شود )

 

10 - برنمه ای بنویسید که اعداد زوج 1 تا 20 را در خروجی چاپ کند.

 

11 - برنامه قبلی را با while بنویسید.

 

12 - برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی دریافت کند و مجموع اعداد یک تا خود آن عدد را در خروجی ننمایش دهد.

 

13 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته مجموع اعداد زوج قبل از آن را در خروجی چاپ کند ( برنامه با حلقه while نوشته شود )

 

14 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته مقسوم علیه های آن را در خروجی چاپ کند.

 

15 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته مشخص کند اول است یا هیر؟

 

16 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی گرفته ب م م آن دو عدد را در خروجی چاپ کند.

 

17 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی گرفته ک م م  آن دو عدد را در خروجی چاپ کند.

 

18 - برنامه ای بنویسید که جدول ضرب 1 تا 10 را در خروجی چاپ کند.

 

19 - برنامه ای بنویسید که با تعریف دو تابع شعاع یک کره را از ورودی گرفته مساحت و حجم کره را محاسبه کند.

 

20 - یک تابع بنویسید که فاکتوریل عدد را حساب کند.

 

 

21- برنامه ای بنویسید که فشار هوای منطقه ای را بر حسب پاسکال بخواند و آن را به بار تبدیل کند.

 

22 - برنامه ای بنویسید که وزن افراد را بر حسب کیلوگرم بخواند و به پوند تبدیل کند.

 

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش نرم افزار متلب MATLAB  لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

حل تمرین آزمایشگاه پردازش سیگنال های دیجیتال - دانشگاه بیرجند ( کد Mat0081 )

کدنویسی متلب آزمایشگاه پردازش سیگنال های دیجیتال

آزمایش 1 - تحلیل سیگنال های زمان گسسته در حوزه ی زمان

تابع ضربه و تابع پله ی واحد

سیگنال های نمایی

سیگنال های سینوسی

سیگنال های تصادفی

عملگرهای ساده روی سیگنال ها، هموار سازی سیگنال

ترکیب سیگنال ها، مدولاسیون دامنه


آزمایش 2 - تحلیل سیستم های زمان گسسته در حوزه ی زمان

بررسی سیستم تغییر میانگین

بررسی یک سیستم غیرخطی ساده

سیستم های خطی و غیرخطی

سیستم های تغییر پذیر و تغیر ناپذیر با زمان

سیستم های خطی و تغییر ناپذیر با زمان ( LTI ) ،محاسبه ی پاسخ فرکانسی

سری کردن سیستم ها

کانولوشن

پایداری سیستم LTI 


آزمایش 3 - تحلیل سیگنال های زمان گسسته در حوزه ی فرکانس

محاسبه ی تبدیل فوریه گسسته DTFT

ویژگی شیفت زمانی تبدیل فوریه گسسته

ویژگی شیفت فرکانسی تبدیل فوریه گسسته

ویژگی کانولوشن تبدیل فوریه گسسته

ویژگی ضرب تبدیل فوریه گسسته

ویژگی معکوس کردن زمان تبدیل فوریه گسسته

تبدیل فوریه سریع fft

ویژگی های شیفت و کانولوشن چرخشی fft

پیاده سازی کانولوشن خطی با استفاده از کانولوشن چرخشی


آزمایش 4 - تحلیل سیستم های زمان گسسته در حوزه ی فرکانس

رسم قطب ها و صفرهای تبدیل Z سیستم

بررسی ویژگی های سیستم ها، انواع فیلترها

محاسبه ی گین تابع تبدیل

بررسی پایداری فیلتر


آزمایش 5 - طراحی فیلترهای دیجیتال IIR

تعیین درجه ی فیلتر IIR

طراحی فیلتر IIR


آزمایش 6 - طراحی فیلترهای دیجیتال FIR

تعیین درجه ی فیلتر FIR

طراحی فیلتر FIR


آزمایش 7 - نمونه برداری از سیگنال پیوسته، افزایش و کاهش نرخ نمونه برداری

نمونه برداری از سیگنال سینوسی

بررسی رابطه بین نرخ نمونه برداری و فرکانس سیگنال

بررسی اثر تخریب بازسازی در حوزهی فرکانس

بررسی افزایش نرخ نمونه برداری ( upsampling ) در حوزه ی زمان و فرکانس

بررسی کاهش نرخ نمونه برداری ( downsampling ) در حوزه ی زمان و فرکانس


آزمایش 8 - مقدمه ای بر پردازش تصویر دیجیتال

خواندن تصویر و محاسبه ی هیستوگرام

اعمال تبدیل روی تصاویر

تغییر تعداد سطوح خاکستری تصویر


آزمایش 9 - فیلتر کردن تصاویر دیجیتال و بهبود تصاویر

یکنواخت سازی هیستوگرام تصویر

حذف نویز از تصویر

لبه یابی


آزمایش 10 - آشنایی با سیگنال های صوتی

ایجاد یک رشته ی صوتی

پردازش سیگنال های صوتی


آزمایش 11 - فیلترینگ و بهبود کیفیت صوت

طراحی فیلتر حذف نویز

سیگنال های صوتی دارای دو کانال


آزمایش 12 - پیاده سازی مدولاسیون های دیجیتال

مدولاسیون ASK

مدولاسیون BPSK 

مدولاسیون FSK


انجام پروژه های پردازش سیگنال و  برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

آزمون میان ترم ریاضی مهندسی ( کد Mat0076 )

1 - سری فوریه تابع متناوب زیر را با دوره تناوب T=2pi بنویسید.

\[f(x)=\left\{\begin{matrix} 1+\frac{2}{\pi}x & -\pi\leq x< 0\\ 1-\frac{2}{\pi}x & 0\leq x< \pi \end{matrix}\right.\]

 

2 - سری فوریه تابع متناوب زیر را با دوره تناوب T=2piبدست آورید. و با استفاده از قضیه مشتق گیری از سری های فوریه ، سری فوریه f(x)=x را بدست آورید.

\[f(x)=x^{2}\;\;\;\; -\pi<x<\pi\]

 

3 - بسط سینوسی تابع زیر را در بازه خواسته شده بدست آورید.

\[f(x)=\pi+x \;\;\;\; 0<x<\pi\]

 

4 - سری فوریه مختلط تابع متناوب زیر را در بازه خواسته شده بدست آورید.

\[f(x)=x \;\;\;\; 0<x<2\pi\]

 

5 - انتگرال فوریه تابع مقابل را به دست آورید.

\[f(x))=\left\{\begin{matrix} x^{2} &\left | x \right | <1\\ 0 & \left | x \right | >1 \end{matrix}\right.\]

 

6 - سری فوریه تابع پله زیر را به ازای 4 ، 10 و  50 جمله محاسبه و رسم نمایید. 

 

7 - برنامه ای بنویسید که یک تابع  و یک نقطه را دریافت کند و بسط تیلور تابع را در آن نقطه محاسبه کند.

 

8 - بسط فوریه سینوسی و کسینوسی تابع y=1-x را رسم کنید و تفاوت را بررسی کنید.

9 -

 

10 -

 

11 -

 

12 -

 

13 -

 

14 -

 

15 -

 

16 -

 

17 -

 

18 -

 

19 -

 

20 -


برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0049 )

1 - برنامه ای که یک بردار 100*1 از اعداد تصادفی بین 1 تا 100 دریافت کند ( اعداد اعشاری ) و سپس آن ها را به صورت صعودی مرتب کند. ( اجازه استفاده از دستور sort را ندارید و باید با استفاده از حلقه ها بردار را مرتب کنید )

2 - یک تابع بنویسید که دو چند جمله ای از درجه دلخواه را جمع یا تفریق یا ضرب نمیاد. از p=polyaddsubmult(p1,p2,operation) به عنوان نام تابع استفاده نمایید. دوپارامتر نخست ورودی p1و p2 بردارهای ضرایب دو چند جمله ای می باشند. ( دقت شود که در جکع یا تفریق اگر دو چند جمله ای هم درجه نباشند ، تابع به تعداد کافی عناصر صفر به بردار کوچکتر اضافه کند، اما در ضرب، دو چند جمله ای می توانند از درجه دلخواه باشند. ) پارامتر سوم ورودی operation یک رشته است، که برای جمع یا تفریق و یا ضرب بردارها باید به ترتیب از add یا sub و یا mult استفاده شود. پارامتر خروجی بردار ضریاب چند جمله ای حاصل می باشد.

3 - برنامه مربوط به polyaddsubmult را به گونه ای بنویسید که سه زیرتابع polyadd , polysub و  polymult به ترتیب برای محاسبه جمع دو چند جمله ای ، تفریق دو چند جمله ای و ضرب دو چند جمله ای استفاده نماید.

4 - همچنین برنامه ای را در یک فایل منتی جهت دریاف بردارهای دو چند جمله ای و رشته مورد نظر جهت جمع ، تفریق یا ضرب بردارها operation و در نهایت جهت نمایش خروجی ( حاصل جمع ، یا حاصل تفریق ، یا حاصل ضرب بردارهای مورد نظر ) بنویسید. این برنامه باید به گونه ای نوشته شود که از تابع polyaddsubmult استفاده نماید. نام این فایل متنی را polynomial قرار دهید.

 

برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0040 )

- برنامه ای بنویسید که

1 - توسط تابع fin یک بردار از اعداد صحیح را گرفته

2 - توسط تابع fodd عناصر فرد بردار را برگرداند

3 - توسط تابع feven  عناصر زوج بردار را برگرداند

4 - توسط بردار fprim عناصر اول بردار را برگرداند

5 - توسط تابع Sumprim مجموع عناصر اول بردار را برگرداند

6 - توسط تابع fout همه نتایج را چاپ کند

 

- برنامه ای بنویسید که

1 - توسط تابع fin ماتریس مربعی A و بردار b را از ورودی بگیرد

2 - توسط تابع check معکوس پذیر بودن A را برررسی کند

3 - توسط تابع finv جواب سیستم AX=b را با روش ماتریس معکوس محاسبه و چاپ کند

4 - توسط تابع Jac جواب سیستم Ax=b را با روش ژاکوبی محاسبه و چاپ کند

5 - توسط تابع Gsd جواب سیستم Ax=b را با روش گاوس سایدل محاسبه و چاپ کند

 

- برنامه ای بنویسید که

1 - تابع Ftrap را برای حل انتگرال با روش ذوزنقه طراحی کنید

2 - تابع Fsimp را برای حل انتگرال با روش سیمسون طراحی کنید

از توابع فوق برای حل انتگرال های زیر استفاده و نتایج را چاپ کنید.

 

\[\int_{0}^{1}cos (x)^{2}dx\]

\[\int_{0}^{1}sin (x)^{2}dx\]

\[\int_{0}^{1}exp (x)^{2}dx\]

\[\int_{0}^{1}sin (x)^{2}(\sqrt[3]{2+exp(x)})dx\]

برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0034 )

1 - یک تابع بنویسید که مختصات سه نقطه در صفحه  x-y را دریافت نموده و برای مثلث تشکیل شده بین این نقاط ، مقدار مساحت و مختصات مرکز مثلث را محاسبه کند.

2 - تابعی بنویسید که دما در واحد سانتی گراد دریافت کند و معادل آن در فارنهایت بازگرداند. ( یا اینچ را به سانتی متر تبدیل کند )

3 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را از کاربر دریافت کند و سپس عدد سوم را دریافت کند و بررسی کند آیا این عدد در بازه ی بین دو عدد قبلی قراردارد یا بزرگتر از عدد بزرگتر و یا کوچکتر از عدد کوچکتر است.

 

برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0017 )

1 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس را به عنوان ورودی دریافت کند ، سپس ماتریس را به یک بردار ستونی تبدیل کند و بعد آن را از کوچک به بزرگ مرتب کند و در پایان یک کاتریس با سایز ماتریس ورودی بدهد.

 \begin{matrix}
Y=Exercise(X)\\ 
Y=Exercise([7,2,3;8,1,6;5,3,4])
\end{matrix}

\[X=\left [ \begin{matrix} 7 & 2 &3 \\ 8& 1 & 6\\ 5& 3 & 4 \end{matrix} \right ] \gg \left [ \begin{matrix} 7\\ 2\\ 3\\ 8\\ 1\\ 6\\ 5\\ 3\\ 4 \end{matrix} \right ] \gg \left [ \begin{matrix} 1\\ 2\\ 3\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8 \end{matrix} \right ]\gg Y=\left [ \begin{matrix} 1 & 3 &6 \\ 2& 4 &7 \\ 3& 5 & 8 \end{matrix} \right ]\]


2 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از روش ذوزنقه انتگرال توابع دو متغییره را بدست آورد. تابع زیر را در نظر بگیرید. در مرحله اول پله های انتگرال گیری در راستای x و y را دریافت کند، سپس مقدار انتگرال در بازه 2pi تا 2pi- را محاسبه کرده و در مرحله آخر آن را رسم کند.

 


برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0016 )

1 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس و دو عدد را به عنوان ورودی دریافت کند و سطر عدد اول را با سطر عدد دوم جا به جا کند.

\[Y=Exersice(X,a,b)\]

\[Y=Exersice([1,2,3:4,5,6:7,8,9],2,3)\]

\[X=\begin{bmatrix} 1 & 2& 3\\ 4 & 5 & 6\\ 7& 8 & 9 \end{bmatrix} \; \; \; \; \gg \; \; \; \; X=\begin{bmatrix} 1 & 2& 3\\ 7 & 8 & 9\\ 4& 5 & 6 \end{bmatrix}\]
 


برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0001 )

1 - تابعی در متلب بنویسید که رابطه زیر را محاسبه کند.

\[\left\{\begin{matrix} x^{2} & 0\leq x \leq 6 \\ 0& x< 0 \;\; or \; \; \; x> 6 \end{matrix}\right.\]

 

ورودی نمونه 1

conditional_function1(-3:1:7)

خروجی نمونه 1

ans =

     0     0     0     0     1     4     9    16    25    36     0


2 - ترکیب دو تابع زیر را بدست آورید.

\[f(x)=x^{3}-4x\]

\[g(x)=-4 \sqrt{x}+1\]


3 - حاصل عبارت مقابل را محاسبه کنید.

\[f(x)=\sum_{1}^{16}5x^{2}-4x\]


4 - حاصل حدهای زیر را بیابید.

\[\lim_{x\rightarrow 3}(\frac{x^{6}-4x^{3}+7x-12}{3x^{3}+4x^{2}-8x+42})\]

\[\lim_{x\rightarrow \infty }(\frac{-4x^{3}+3x-2}{5x^{3}-x^{2}})\]

\[\lim_{x\rightarrow 3^{+} }(\frac{\left |x-3 \right |+\left |-x \right |}{x^{3}-2x+5})\]


5 - چند جمله ای زیر را تعریف کنید و عملیات زیر را انجام دهید.

\[f(x)=12x^{7}+5x^{6}-18x^{5}+5x^{4}-4x^{3}+5x^{2}+7x+18\]

\[g(x)=x^{5}+9x^{4}-x^{3}+6x^{2}+7x+2\]

الف ) مقدار هر کدام در نقطه x=-3

ب ) ریشه های هر کدام از چند جمله ای ها

ج ) ضرب چند جمله ای ها

د ) تقسیم f  بر g

ه ) مشتق و انتکرال هر کدام از چند جمله ای ها ( ثابت انتگرال برابر 3 )


6 - برنامه ای بنویسید که 4 عدد را خوانده ، آن ها را به صورت صعودی نمایش دهد.


7 - برنامه ای بنویسید که 4 عدد را خوانده ، آن ها را به صورت نزولی نمایش دهد.


8 - برنامه ای بنویسید که 5 عدد را خوانده ، مجموع بزرگترین و کوچکترین آن ها را نمایش دهد.


9 - برنامه ای بنویسید که مقادیر X و Y را خوانده ، حاصل عبارت زیر را محاسبه کرده و نمایش دهد.

\[Z=4X^{2}+3X-2Y+3\]


10 - برنامه ای بنویسید که دو عدد X و Y را خوانده ، عدد کوچکتر را از بزرگتر کم کرده ، حاصل را نمایش دهد.


11 - برنامه ای بنویسید که سه عدد را خوانده ، دو عدد کوچکتر را جمع کرده ، از عدد بزرگتر کم کرده و نتیجه را نمایش دهد.


12 - برنامه ای بنویسید که مساخت و قاعده ی یک مثلث را خوانده ، ارتفاع آن را چاپ کند.


13 - برنامه ای بنویسید که سه عدد را خوانده ، به صورت زیر تصمیم گیری نماید:

- اگر عدد اول منفی بود ،حاصل تقسیم عدد دوم بر سوم 

- اگر عدداول بزرگتر از صفر بود ، حاصل تقسیم عدد سوم بر دوم

- اگر عدد اول صفر بود ، حاصل تفریق عدد دوم از عدد سوم را نمایش دهد


14 - برنامه ای بنویسید که سه عدد A , B , C را خوانده ، حاصل عبارات زیر را محاسبه کرده و نمایش دهد.

\[\begin{matrix} 2A+2B+2C\\ (A+B+C)+ABC\\ (A-B+C)-ABC\\ ABC-A-B-C \end{matrix}\]


15 - برنامه ای بنویسید که سه عدد A , B , C را خوانده ، مقادیر آن ها را به صورتی جابجا نماید که مقدار A در B و مقدار B در C و مقدار C در A قرار گیرد.


16 - برنامه ای بنویسید که مقدار X را خوانده و Y را بر اساس موارد زیر محاسبه کرده و نمایش دهد.

\[Y=\left\{\begin{matrix} 5+2X & \; \; \; \; X>0\\ 5 & \; \; \; \; X=0 \\ 5-2X & \; \; \; \; X<0 \end{matrix}\right.\]


17 - برنامه ای بنویسید که هزینه یک تلگراف را با خواندن تعداد کلمات به صورت زیر محاسبه کرده و نمایش دهد.

- تا 15 کلمه ، هر کلمه 5 ریال

- از 16 تا 25 کلمه ، هر کلمه 10 ریال نسبت به مازاد 15 کلمه
- از 26 تا 50 کلمه ، هر کلمه 15 ریال نسبت به مازاد 25 کلمه

- از 51 کلمه به بالا ، هر کلمه 20 ریال نسبت به مازاد 50 کلمه

- ضمنا به هزینه محاسبه شده مبلغ ثابت 100 ریال اضافه خواهد شد.


18 - برنامه ای بنویسید که یک عدد دریافت کند و علامت آن را مشخص کند.


19 - برنامه ای بنویسید که دو بردار جمعیت ( زن و مرد - زن =0 و مرد = 1 ) با 100 عضور از کاربر دریافت کند، و بررسی کند که درایه های متناظر می توانند با هم ازدواج کنند یا خیر.


20- با استفاده از حلقه ها مقدار عبارت زیر را به ازای m=5 و m=10  و  m=20 محاسبه کنید و با مقدار عدد پی مقایسه کنید.

\[\sqrt(12) \sum_{n=0}^{m} \frac{(-1/3)^{n}}{2n+1}\]


برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H