matlabkhooneh

تکالیف متلب MATLAB - معکوس ماتریس ( کد Mat0102 )

سوالات مربوط به if , for , while

1 - برنامه ای بنویسید که یک عدد از 1 تا 365 را گرفته و ماه جاری را چاپ کند.

2 - برنامه ای بنویسید که یک عدد از 1 تا 365 را گرفته و روز جاری ماه را چاپ کند.

3 - برنامه ای بنویسید که عددn به عنوان پول درخواستی از ATM را از کاربر دریافت کرده و سپس n را به مبالغ 1 و 5 و 10 و 50 هزار تومانی خرد کند.

4 - آیا می توان بدون استفاده از شرط if و دستور abs قدر مطلق یک عدد گرفته شده را پیدا کرده و چاپ کرد.

5 - آیا می توان بدون استفاده از شرط if و دستور min ، کمینه دو عدد گرفته شده را پیدا کرده و چاپ کرد.

6 - آیا می توان بدون استفاده از شرط if و دستور max ، بیشینه دو عدد گرفته شده را پیدا کرده و چاپ کرد.

7 - برنامه ای بنویسید که اعدا 1 تا 100 را چاپ کند.

8 - برنامه ای بنویسید که حاصل جمع اعداد 1 تا 100 را چاپ کند.

9 - برنامه ای بنویسید که حاصل جمع اعداد زوج 1 تا 100 را چاپ کند.

10 - برنامه ای بنویسید که حاصل جمع اعداد فرد 1 تا 100 را چاپ کند.

11 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس اعداد طبیعی کمتر و مساوی آن را چاپ کند.

12 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس مقسوم علیه های آن را چاپ کند.

13 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس مقسوم علیه های فرد آن را چاپ کند.

14 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس مقسوم علیه های زوج آن را چاپ کند.

15 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس حاصل جمع مقسوم علیه های آن را چاپ کند.

16 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس تعداد مقسوم علیه های آن را چاپ کند.

17 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس حاصل جمع مقسوم علیه های فرد آن را چاپ کند.

18 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس تعداد مقسوم علیه های فرد آن را چاپ کند.

19 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس حاصل جمع مقسوم علیه های زوج آن را چاپ کند.

20 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس تعداد مقسوم علیه های زوج آن را چاپ کند.

21 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس میانگین مقسوم علیه های آن را چاپ کند.

22 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس میانگین مقسوم علیه های زوج آن را چاپ کند.

23 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را گرفته سپس ب م م و ک م م آن ها را محاسبه و چاپ کند.

24 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس اگر اول بود Yes اگر اول نبود No چاپ کند.

25 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس فاکتوریل آن را محاسبه و چاپ کند.

26 - برنامه ای بنویسید که 10 عدد را گرفته سپس میانگین آن ها را محاسبه و چاپ کند.

27 - برنامه ای بنویسید که 100 عدد را گرفته و سپس min آن ها را چاپ کند.

28 - برنامه ای بنویسید که 100 عدد را گرفته و سپس max آن ها را چاپ کند.

29 - برنامه ای بنویسید که 100 عدد را گرفته و سپس دومین min آن ها را چاپ کند.

30 - برنامه ای بنویسید که 100 عدد را گرفته و سپس دومین max آن ها را چاپ کند.

31 - برنامه ای بنویسید که اعداد اول کمتر از 1000 را چاپ کند.

32 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس مقسوم علیه های 2 رقمی آن را چاپ کند.

33 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس حاصل جمع مقسوم علیه های 2 رقمی آن را چاپ کند.

34 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس تعداد مقسوم علیه های 2 رقمی آن را چاپ کند.

35 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس میانگین مقسوم علیه های 2 رقمی آن را چاپ کند.

36 - برنامه ای بنویسید که 100 عدد را گرفته سپس تعداد اعداد اول موجود در آن 100 عدد را چاپ کند.

37 - برنامه ای بنویسید که 100 عدد را گرفته و حاصل جمع اعداد اول موجود در آن 100 عدد را چاپ کند.

38 - برنامه ای بنویسید که 100 عدد را گرفته و سپس تعداد اعداد فرد موجود در آن 100 عدد را چاپ کند.

39 - برنامه ای بنویسید که 100 عدد را گرفته و سپس عددی که بیشترین مقسوم علیه را دارد چاپ کند.

40 - برنامه ای بنویسید که 50 امین عدد اول را چاپ کند.

41 - برنامه ای بنویسید که 50 جمله اول دنباله فیبوناچی را چاپ کند.

42 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس مجموع ارقام آن را چاپ کند.

43 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس مجموع ارقام زوج آن را چاپ کند.

44 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس مجموع ارقام فرد آن را چاپ کند.

45 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس تعداد ارقام آن را چاپ کند.

46 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس تعداد ارقام زوج آن را چاپ کند.

47 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس تعداد ارقام فرد آن را چاپ کند.

48 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس حاصلضرب ارقام آن را چاپ کند.

49 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس حاصلضرب ارقام زوج آن را چاپ کند.

50 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس حاصلضرب ارقام  فرد آن را چاپ کند.

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

حروف الفبا به صورت ماتریسی ( متلب Mat0101 )

1 - نام و نام خانوادگی خود را با استفاده از کاراکترها در متلب بسازید. ( برای حروف ماتریس مختصات درست کنید و بر اساس 0 و 1 بودن کاراکتر مناسب را نمایش دهید. )

2 - تابعی بنویسید که یک ماتریس از کاربر گرفته و محل سطر و ستون بزرگترین عدد آن را اعلام کند.

3 - تابعی بنویسید که بر اساس عدد ورودی به همان اندازه ستاره در همان تعداد سطر چاپ کند.

4 - کدی بنویسید که یک عکس رنگی را از داخل فایل هایتان بخواند و سیاه سفید کرده و نمایش دهد.

5 - برنامه ای بنویسید که دما را بر حسب درجه سانتی گراد از کاربر دریافت کرده و آن را به فارنهایت تبدیل کند.

6 - برنامه ای بنویسید که شعاع دایره را دریافت کرده و محیط و مساحت آن را محاسبه کند.

7 - برنامه ای بنویسید که سه عدد دلخواه را به صورت تصادفی از کاربر دریافت کرده و آن ها را به صورت مرتب شده از کوچک به بزرگ ارائه دهد.

8 - برنامه ای بنویسید که عدد M را از کاربر دریافت کرده و اعداد اول کوچکتر از M را چاپ کند.

9 - برنامه ای بنویسید که یک عدد در مبنای 10 گرفته و به مبنای 2 تبدیل کند.

10 - ابتدا با استفاده از نرم افزار متلب MATLAB چهار تابع داده شده را ترسیم نموده و تصاویر این توابع را شامل محور عمودی و افقی و جعبه legend از متلب export کرده و در فایل گزارش خود وارد کنید. سپس با محاسبه انتگرال توسط متلب انرژی و توان هر سیگنال را تعیین کنید. روش محاسبه انتگرال و کدهای مربوطه را نیز در فایل گزارش توضیح دهید.

دقت کنید تنها متغیر مستقل t می باشد و بقیه پارامترها را به صورت دلخواه تعیین کنید.

11 - یک تابع بنویسید که مختصات سه نقطه را در صفحه x-y را دریافت نموده و برای مثلث تشکیل شده بین این نقاط ، مقدار مساحت و مختصات مرکز سطح را محاسبه کند.

12 - به عنوان یک تمرین ساده ، یک تابع بنویسید که تبدیل واحد انجام دهد. یک بار برای تبدیل واحد دما از فارنهایت به سلسیوس و بار دیگر برای واحد طول از فوت به متر.

13 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را از کاربر دریافت کرده و سپس عدد سوم را دریافت کرده و بررسی کند که آیا این عدد در بازه بین دو عدد قبلی است یا بزرگتر از عدد بزرگتر یا کوچکتر از عدد کوچکتر است.

14 - برنامه ای‌ بنویسید‌ که‌ اعدادی را‌ از‌ کاربر‌ گرفته‌ و‌ میانگین‌ اعداد‌ برگتر‌ یا‌ مساوی‌ 10 را‌ حساب‌ کند برنامه‌ با‌ وارد‌ کردن‌ عدد‌ منفی‌ توسط‌ کاربر‌ پایان‌ می یابد.

15 - برنامه ای‌ بنویسید‌ که‌ عددی‌ را‌ از‌ کاربر‌ گرفته‌ و‌ اول‌ بودن‌ یا‌ نبودن‌ آن‌ را‌ اعلام‌ کند.

16 - برنامه‌ای‌ بنویسید‌ که‌ شکل‌ زیر‌ را‌ ترسیم‌ کند.

17 -

18 -

19 - برنامه ای به صورت m  فایل بنویسید که نمرات سه درس ریاضی ( 3 واحد ) ، فیزیک ( 3 واحد ) و شیمی ( 2واحد ) را برای تعداد n دانشجو به صورت ماتریس n*3 از کاربر دریافت کند و موارد زیر را محاسبه کند. در نوشتن این برنامه فقط از دستوراتی که تا الان گفته شده می توانید استفاده کنید. استفاده از دستورات شرطی و حلقه ها که موضوع بخش های بعدی درس هستند مجاز نیست.

20 - برنامه ای بنویسیدکه یک عدد را گرفته سپس میانگین ارقام آن را چاپ کند.

21 - برنامه ای بنویسیدکه یک عدد را گرفته سپس میانگین ارقام  زوج آن را چاپ کند.

22 - برنامه ای بنویسیدکه یک عدد را گرفته سپس میانگین ارقام فرد آن را چاپ کند.

23 - برنامه ای بنویسیدکه یک عدد را گرفته سپس مقلوب آن را چاپ کند.

24 - برنامه ای بنویسیدکه یک عدد را گرفته سپس مقلوب اعداد فرد آن را چاپ کند.

25 - برنامه ای بنویسیدکه یک عدد را گرفته سپس مقلوب اعداد زوج آن را چاپ کند.

26 - برنامه ای بنویسید که 2 عدد را گرفته سپس بزرگترین مقسوم علیه مشترک آن ها را چاپ کند.

27 - برنامه ای بنویسید که 2 عدد را گرفته سپس کوچکترین مضرب مشترک آن ها را چاپ کند.

28 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته و آن را به عوامل اول تجزیه کند.

29 - برنامه ای بنویسید که 20 امین عدد اول سری فیبوناچی را چاپ کند.

30 - برنامه ای بنویسید که جملاتی از سری فیبوناچی را که اول هستند تا 50 جمله چاپ کند.

31 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس تشخیص دهد که در سری فیبوناچی وجود دارد یا خیر

32 - برنامه ای بنویسید 100 عدد را گرفته و تعداد اعدادی که در سری فیبوناچی وجود دارند را چاپ کند.

33 - برنامه ای بنویسید 100 عدد را گرفته سپس حاصل جمع کل ارقام 100 عدد را چاپ کند.

34 - برنامه ای بنویسید 100 عدد را گرفته سپس تعداد کل ارقام 100 عدد را چاپ کند.

35 -برنامه ای بنویسید 100 عدد را گرفته سپس میانگین ارقام آن ها را چاپ کند.

36 - برنامه ای بنویسید 100 عدد را گرفته سپس تعداد اعدادی را که با مقلوبشان برابرند را چاپ کند.

37 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس صفرهای آن را حذف کند.

38 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس تعداد مقسوم علیه های اول آن را چاپ کند.

39 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس مجموع مقسوم علیه های اول آن را چاپ کند.

40 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته سپس میانگین مقسوم علیه های آن را چاپ کند.

41 - برنامه ای بنویسید که اولین عدد از سری فیبوناچی که با مقلوبش برابر است را چاپ کند.

42 - برنامه ای بنویسید که عدد n را گرفته سپس n سطر از شکل های زیر را چاپ کند.

43 - برنامه ای بنویسید که جدول ضرب را چاپ کند.

44 - برنامه ای بنویسید که جدول ضرب مبنای 8 را چاپ کند.

45 - برنامه ای بنویسید که ابتدا 100 عدد را از کاربر بگیرد سپس تعداد اعدادی که هم اول بوده و هم سری فیبوناچی وجود دارند را چاپ کند.

46 - برنامه ای بنویسیدکه یک عدد را گرفته سپس تعیین کند کامل است یا خیر.

47 - برنامه ای بنویسید که اعداد کامل کوچکتر از 1000 را چاپ کند

48 - برنامه ای بنویسید که 100 عدد را گرفته سپس تعداد اعدادی که کامل هستند را چاپ کند.

49 - برنامه ای بنویسید که 100 عدد را گرفته و تعداد اعدادی که هم کامل بوده و بر 2 بخش پذیرند را چاپ کند.

50 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته و سپس رقم های زوج آن را حذف کند.

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

تکالیف متلب MATLAB - دو معادله دو مجهول ( کد Mat0077 )

1 -  برنامه ای بنویسید که یازده مقدار صحیح بین اعداد یک تا صد بگیرد، مقادیر را از کوچک به بزرگ مرتب کرده و چاپ کند. اگر اختلاف بین میانگین 3 مقدار بزرگتر با میانگین 8 مقدار کوچکتر کمتر از 20 بود، میانگین و میانه کل این 11 مقدار را محاسبه کند. حال اگر میانه با میانگین برابر شد برنامه این پیغام را بدهد که " توزیع مقادیر کاملا متقارن است" و مقدار آن را چاپ کند. اگرمیانگین بزرگتر از میانه باشد برنامه این پیغام را بدهد که " توزیع مقادیر نامتقارن (به طرف راست) است" و مقادیر میانگین و میانه را چاپ کند. اگر میانگین کوچکتر از میانه باشد برنامه این پیغام را بدهد که " توزیع مقادیر نامتقارن(به طرف چپ) است" و مقادیر میانگین و میانه را چاپ کند.

اگر اختلاف بین میانگین 3 مقدار بزرگتر با میانگین 8 مقدار کوچکتر بیشتر از 20 بود، برنامه این پیغام را بدهد که " مقادیر وارد شده دارای پراکندگی غیر مجاز هستند، مقادیر را اصلاح کنید".

2 - زمین شیب داری را درنظر بگیرید که قصد داریم فاصله افقی بین دو نقطه و نیز شیب بین این دو نقطه را محاسبه کنیم . برنامه ای بنویسید که نام هرکدام از نقاط را از نوع رشته و همچنین مختصات هرکدام از نقاط شامل x ، y و z را به عنوان ورودی بگیرد.

فاصله افقی بین دونقطه و شیب بین آنها را محاسبه نماید. همچنین با استفاده از دستور Switch برنامه را بگونه ای بنویسید که چنانچه قدرمطلق شیب بین نقاط از 8 درصد کمتر بود ضمن درج نام نقاط ، فاصله بین آنها را چاپ نماید و این پیغام را به کاربر بدهد که شیب بین نقاط وارد شده کمتر از 7درصد میباشد ، اگر بین 8 تا 10 درصد بود ضمن درج نام نقاط، فاصله و شیب بین آنها را چاپ نماید و چنانچه شیب بیشتر از 10 درصد بود ، ضمن درج نام نقاط، این پیغام را بدهد که شیب بین نقاط بیشتر از حد مجاز است.

3 - برنامه ای بنویسید که قادر باشد مساحت اشکال سه ضلعی، چهارضلعی و پنج ضلعی را با گرفتن مختصات رئوس آن چند ضلعی محاسبه نماید. راهنمایی: برنامه از کاربر سوال میکند که شکل مورد نظر چندضلعی است؟ سپس برنامه از شرط switch استفاده میکند و با گرفتن مختصات x و y هرکدام از رئوس مساحت چندضلعی مورد نظر را محاسبه مینماید(x طول از مبدا و y عرض از مبدا میباشد) - ( الگوریتم بند کفش )

4 - تابع  f(x)=arcsin(x) به صورت سری نشان داده شده در زیر را در نظر بگیرید. برنامه ای بنویسید که f(x)=arcsin(x) را با استفاده از سری نشان داده شده تعیین نماید. برنامه f(x)=arcsin(x)را با جمع کردن جمالت سری محاسبه میکند و وقتی که مقدار مطلق جمله آخری که افزوده می شود کوچکتر از 0.000014 شود متوقف می شود. از حلقه Switch استفاده کنید اما تعداد پاس ها را به 33 محدود نمایید. اگر در پاس 33 ام مقدار جمله ای که اضافه می شود کوچکتر از 0.000014 نبود، برنامه یک پیغام مبنی بر مورد نیاز بودن بیشتر از 33 جمله ارسال می نماید.

5 - برنامه ای بنویسید که قادر باشد دستگاه معادلات دومعادله-دومجهول ، سه معادله-سه مجهول، چهار معادله-چهارمجهول را حل کند. فرض کنید کاربری که قرار است با این برنامه کار کند، کمترین آشنایی را با متلب و عملیات ماتریسی دارد، پس برنامه باید بسیار نزدیک به زبان انسان باشد و با ارسال پیغام های ساده از کاربر بخواهد که فقط و فقط عدد وارد کرده و دکمه Enter را فشار دهد. برای این کار بهترین راهکار را در برنامه خود بکار ببرید.

راهنمایی: برنامه در ابتدا از کاربر سوال میکند که دستگاه چند مجهولی است. ضرایب و بطورکلی پارامترهای معلوم را بعنوان ورودی میگیرد و با استفاده از روش ماتریس ضرایب و شرط if دستگاه معادالت را حل میکند(از دستور solve برای حل دستگاه استفاده نکنید!). در پایان با استفاده از دستور fprintf هرکدام از مجهول ها را به همراه مقدار یافت شده چاپ کند.

6 - برنامه یا تابعی بنویسید که یک عدد (مانند n ) را به عنوان ابعاد ماتریس مربعی، توسـط کـاربر از ورودی دریافـت کند سپس ماتریس مربعی (با ابعاد n وارد شده) ایجاد کند که ویژگی زیر را داشت باشد.

ویژگی ماتریس: ابعاد ماتریس باید عددی فرد باشد و ابعاد زوج مورد قبول نیست. ماتریس ایجاد شده باید ماتریس متقارنی باشـد که در گوشه های ماتریس عدد 1 قرار بگیرد و با هر حرکت به سمت مرکز ماتریس به این اعداد یک واحد اضـافه شوند. در واقع برعکس این بیان عبارت است از: درایههای ماتریس باید بهگونهای باشند که بزرگترین عدد ممکن با توجه به ابعاد ماتریس، در مرکز ماتریس قرار بگیرد و این عدد با حرکت در راستای سطر و ستون تغییـر نکنـد اما در راستای قطری باید یک واحد کم بشود به طوری که در 4 گوشه ی ماتریس به عدد یک خـتم شـود. بـرای درک بهتر سوال به مثال های زیر توجه کنید.

مثال 1 :فرض کنید کاربر عدد 3 را به عنوان ابعاد ماتریس وارد کند آنگاه خروجی (ماتریس ایجاد شده) بایـد بـه صورت زیر باشد.

\[\begin{matrix} 1 & 2& 1\\ 2& 2&2 \\ 1& 2 & 1 \end{matrix}\]

مثال 2 :فرض کنید کاربر عدد 5 را به عنوان ابعاد ماتریس وارد کند آنگاه خروجی (ماتریس ایجاد شده) بایـد بـه صورت زیر باشد.

\[\begin{matrix} 1 & 2& 3& 2& 1\\ 2 & 2 & 3& 2& 2\\ 3& 3 & 3& 3& 3\\ 2 & 2& 3& 2& 2\\ 1& 2 & 3& 2 &1 \end{matrix}\]

مثال 3 :فرض کنید کاربر عدد 9 را به عنوان ابعاد ماتریس وارد کند آنگاه خروجی (ماتریس ایجاد شده) بایـد بـه صورت زیر باشد.

\[\begin{matrix} 1 & 2& 3 & 4& 5& 4& 3& 2& 1\\ 2& 2& 3& 4& 5& 4& 3& 2& 2\\ 3 & 3& 3& 4& 5& 4& 3& 3& 3\\ 4& 4& 4& 5& 5& 4& 4& 4& 4\\ 5& 5& 5& 5& 5& 5& 5& 5& 5\\ 4& 4& 4& 4& 5& 4& 4& 4& 4\\ 3 & 3& 3& 4& 5& 4& 3& 3& 3\\ 2& 2& 3& 4& 5& 4& 3& 2& 2\\ 1& 2& 3& 4& 5& 4& 3& 2& 1 \end{matrix}\]

توضیح ترسیمی مثال 3 :با توجه به ابعاد ماتریس که 9 است، بزرگترین عدد قرار گرفته در مرکز 5 خواهـد بـود. در جهت فلشهای سبز اعداد تغییر نمیکنند ولی در جهت فلشهای قرمز اعداد تغییر می کنند.

7 - یک تابع بنویسید که دو آرگومان ورودی و سه خروجی داشته باشد. خروجی اول برابر مجموع مربعات دو آرگومان ورودی باشد. خروجی دوم برابر مجموع جذر دو ورودی باشد و خروجی شوم برابر باشد با متغییر اول به توان متغییر دوم ورودی.

8 - با استفاده از قانون گاز ایده آل جرم حجمی هوا را در فشار اتمسفر یک و دمای 25 درجه سانتیگراد محاسبه کنید. برنامه را طوری تغییر دهید که در دماهای دلخواه جرم حجمی را محاسبه کند.

9 - با استفاده از رابطه آنتوان برای اتانول ، فشار بخار اتانول را در دمای 78.32 درجه سانتی گراد محاسبه کنید. برنامه را طوری تغییر دهید که در دماهای دلخواه ، فشار بخار را محاسبه کند.

\[log(p)=8.20417-\frac{1642.89}{230.3+T}\]

10 - دستورات مربوط به ترسیم شکل های دو بعدی ( plot , fplot , subplot ) را در متلب شرح دهید.

11 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از قانون کسینوس ها و با دریافت طول دو ضلع یک مثلث و زاویه بین آن ها ، طول ضلع سوم را محاسبه نماید.

\[ c^{2}=a^{2}+b^{2}-2ab\;cos(\theta)\]

12 - با یک دستور در متلب یک بردار سطری ایجاد کنید که دارای سیزده عضو به صورت زیر باشد.

\[ \begin{bmatrix} 0& 2 & 4 &6 &8 & 10 &12 &14&9&6&3&0& -3\\\end{bmatrix}\]

13 -  سیستم دستگاه معادلات زیر را در متلب حل کنید.

\[ \left\{\begin{matrix} -4x+3y+z=-18.2\\ 5x+6y-2z=-48.8\\25-5y+4.5z=92.5\end{matrix}\right.\]

14 - بردار v به صورت زیر تعریف شده است.

\[ V=\begin{bmatrix} 8& 6 & 4 &2 \\\end{bmatrix}\]

با نوشتن یک عبارت در پنجره فرمان از روی بردار فوق بردارهای زیر را ایجاد کنید.

\[ a=\begin{bmatrix} 1& 1 & 1 &1\\\end{bmatrix}\]
\[ b=\begin{bmatrix} \frac{1}{8^2}& \frac{1}{6^2} & \frac{1}{4^2} & \frac{1}{2^2}\\\end{bmatrix}\]
\[ c=\begin{bmatrix} 3&1&-1&-3\\\end{bmatrix}\]

15 - انواع روش های ورود داده به برنامه متلب را شرح دهید؟ همچنین دو روش عمده نمایش خروجی های برنامه پس از انجام محاسبات در متلب را بیان کنید.

16 - برنامه ای بنویسید که شعاع یک کره را از روی سطح معلوم آن محاسبه کند. سپس حجم این کره را نیز محاسبه و با چاپ پیغام مناسب در خروجی چاپ نماید.

17 -دستورات لازم برای رسم تابع زیر را در بازه خواسته شده بنویسید.

\[ y=sin(2x)\;\;\; -3<x<3\]

18 - دستورات لازم برای پیدا کردن ریشه های معادله زیر را بنویسید.

\[ x^{2}+3x-3=0\]

19 - برنامه ای بنویسید که نمرات یک کلاس را به صورت یک بردار بگیرد و مشخص کند چند تا نمره بزرگتر از 17 در کلاس هست و شماره درایه آن ها را برگرداند.

20 - الگوریتم روش نصف کردن در پیدا کردن ریشه تقریبی یک معادله چگونه است؟ با استفاده از متلب این الگوریتم را برای یک معادله دلخواه پیاده سازی کنید.

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف متلب MATLAB - مساحت زیر منحنی ( کد Mat0075 )

برای تمامی سوالات مقدار k1 اولین رقم شماره دانشجویی از سمت راست و k2 دومین رقم شماره دانشجویی از سمت راست برای هر دانشجو است.

1 - برنامه زیر چه عملکردی دارد و خروجی هر قسمت چیست؟

clc

clear 

A=[k1 -k2]

B=[k1 k2]

C=conv(A,B)

D=roots(C)

E=poly(D)

F=deconv(C,A)

2 - برنامه ای برای حل 3 معادله و 3 مجهول دلخواه برای MATLAB بنویسید و پاسخ را به کمک آن بدست آورید؟

موارد دلخواه در پاسخ به سوالات نباید یکسان باشند ، به موارد دلخواه یکسان نمره ای تعلق نخواهد گرفت.

3 - تابع دلخواه در نظر گرفته و برنامه ای برای گرفتن مشتق k1 ام آن و انتگرال آن بنویسید و سپس تابع اصلی و مشتق k1  ام و انتگرال آن را رسم کنید.

4 - برنامه تابع محاسبه مثلث را با گرفتن قاعده و ارتفاع مثلث نوشته و در برنامه دیگر از آن تابع استفاده کنید به طوریکه k1 قاعده و k2 ارتفاع باشد.

5 - نحوه ی اجرای برنامه زیر را توضیح دهید.

for i=1:2:k1

     if i==k2

         disp('This Level was Jumped');

         continue;

    end

    i

end

6 - عملکرد برنامه زیر را با ذکر خروجی برای مقدار k1 توضیح دهید.

if k1==2

   disp('Your Entered Number is 2')

elseif k1==4

   disp('Your Entered Number is 4');

else

   disp('Your Entered Number is not 2 , 4');

end

7 - برنامه ای بنویسید که نام شما و سه رقم پایان کد ملی را بگیرد و آن ها را به ترتیب در متغیرهای به نام های s و x ذخیره کند. عبارت زیر را محاسبه کند و مقدار y را با پیغام مناسب نمایش دهد.

y=x^3+3x^2+6x+6

8 - برنامه ای بنویسید که ماتریسی دو ستونی را که مقادیر ستون اول آن نمرات دروس مختلف یک ترم یک دانشجو و مقادیر ستون دوم آن تعداد واحد مربوط هر یک از آن دروس می باشد را از کاربر بگیرد و عملیات زیر را بر روی انجام دهد

محاسبه تعداد واحدها

محاسبه معدل ترم

نمایش نتایج با پیغام مناسب

9 - برنامه ای بنویسید که عدد صحیح n را از کاربر بگیرد و برداری 100 عنصری بین 0 و 2npi ایجاد نموده در متغیر x قرار دهد. سپس مقادیر y را از رابطه زیر محاسبه کرده نمایش دهد و آن را رسم کنید.

\[y=\left | sin(x) \right |x^{2}\]

10 - برنامه ای بنویسید که ماتریس ضرایب و مقادیر سمت راست یک دستگاه معادلات خطی را از کاربر بگیرد و پاسخ دستگاه را با پیغام مناسب نمایش دهد.

\[\left\{\begin{matrix} x+2y+3z+7t=4\\ 6x+7y+22z+32t=5\\ 98x+5y-23z+t=7\\ 32x+5y-75z+23t=1 \end{matrix}\right.\]

11 - برنامه ای بنویسید که نمرات دروس ریاضی1 (4 واحد) ، مکانیک(3 واحد) و معارف اسلامی(2 واحد) چند دانشجو را به صورت یک ماتریس(3*n) از کاربر بگیرد و موارد زیر را محاسبه و با پیغام مناسب نمایش دهد

تعداد دانشجویان

معدل هر دانشجو

معدل هر درس

معدل کل دروس برای تمامی دانشجویان(یک عدد)

میانگین نمرات زیر 10 بدون احتساب واحد هر درس

12 - برنامه ای بنویسید که دستگاه معادلات زیر را ( 4 معادله و 4 مجهول ) را به دو روش دلخواه حل کند.

a , b , c , d  به ترتیب رقم های شماره دانشجویی شما از سمت راست هستند.

\[\left\{\begin{matrix} (a+1)x-(b+1)y+2(c+1)z+(d-2)w=-1 \\ -2(a+1)x+3(b+1)y+(c-1)z+(d+2)w=4 \\ -4(a+1)x+(b-1)y-2(c+1)z-(d+1)w=-2 \\ 2(a-1)x+(b-2)y+(c+3)z+(d-1)w=5 \end{matrix}\right.\]

13 - الف ) منحنی چند جمله ای مرتبه 3 ، سری فوریه و یک منحنی پیشنهادی مناسب را بر روی داده های زیر برازش کنید و با رسم شکل با همدیگر مقایسه کنید.

ب ) برنامه ای بنویسید که به روش دلخواه مساحت زیر نمودار هر منحنی را محاسبه کرده و با یکدیگر مقایسه کند.

y x
(a+1)6 4-
(a+1)3 2-
(a+1) 0
(a+b-c)4 1
(d+1)4- 2
(a+1)4 3

14 - با جایگذاری رقم اول و دوم شماره دانشجویی خود در a و b خروجی برنامه زیر را محاسبه کنید.

clc

clear all

close all

n=rand;

m=rand;

N=fix(a*n)+2;

M=fix(b*m)+2;

A=zeros(N,M);

B=zeros(N,M);

for i=1:N

     for j=1:M

          [A(i,j),B(i,j)]=myfun(i,j);

     end

end

A

B

 

%%%%%

function [y,z]=myfun(i,j)

z=i+j;

S=fix(z/2)-(z/2);

if S==0

      y=1;

else

      y=0;

end

15 - تابعی بنویسید که چند خروجی و چند ورودی داشته باشد به گونه ای که عملیات های زیر قابل انجام باشد.

* ورودی اول همیشه یک عبارت ریاضی تک متغییره باشد و به صورت یک رشته دریافت شود.

الف - اگر ورودی دوم یک عدد باشد خروجی تابع ، مقدار عبارت ریاضی به ازای این ورودی باشد.

ب - اگر ورودی دوم بردار با طول بیشتر از 10 و ورودی سوم یک عدد طبیعی بزرگتر از 1 باشد ، خروجی تابع یک چند جمله ای برازش شده با درجه منطبق  بر ورودی سوم و در بازه ورودی دوم برای عبارت ریاضی باشد. همچنین یک نمودار که تابع اصلی و چند جمله ای حاصل برازش در آن باشد رسم شود. label , legend , title نمودار گذاشته شود.

ج - اگر ورودی دوم یک رشته مشخص که نشان دهنده انتگرال گیریباشد خروج تابع ، انتگرال نامعین عبارت ریاضی باشد.

د - اگر علاوه بر ورودی دوم که یک رشته برای مشخصکردن انتگرال گیری است دو ورودی دیگر وارد شود خروجی تابع ، انتگرال معین عبارت ریاضی در بازه ورودی سوم و چهارم باشد.

ه - اگر ورودی دوم یک رشته مشخص که نشان دهنده مشتق گیری باشد خروجی تابع ، مشتقعبارت ریاضی باشد.

به عنوان مثال تابع زیر انتگرال را حساب می کند.

\[myfun('0.01*sin(x)+exp(-x)','integral',2,3)\]

16 - برنامه ای بنویسید که نمرات چند دانشجو را به صورت یک بردار بگیرد و عملیات زیر را انجام دهد.

الف ) در صورتیکه ورودی کاربر بردار نباشد ( ماتریس یا اسکالر باشد ) پیام خطا دهد. ( راهنمایی برای دادن پیغام خطا می توانید از تابع error  به جای disp استفاده کنید )

ب ) با استفاده از حلقه for  و دستورات شرطی if-else-end تک تک نمرات را چک کند و به صورت زیر آن ها را تغییر دهد.

- نمرات کمتر از 5 را به 9 تغییر دهد.

- نمرات بین 5 و 8 را به 9.5 تغییر دهد. 

- نمرات بین 8 و 10 را به 10 تغییر دهد.

نمرات بین 10 و 15 را 1 نمره افزایش دهد.

نمرات بیشتر از 15 و کمتر از 20 را 0.5 نمره افزاریش دهد.

17 -  برنامه ای دیگری بنویسید که همان کارهای برنامه 1 را بدون استفاده از حلقه انجام دهد.

 

 

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف متلب MATLAB - مختصات دکارتی ( کد Mat0072 )

1 - به پرسش های زیر در مورد آرایه Aپاسخ دهید.

\[A=\begin{bmatrix} 1.1 &-3.2 &3.4 &0.6 \\ 0.6&1.1 &-0.5 &3.1 \\ 1.3& 0.6& 5.5& 0.0 \end{bmatrix}\]

الف ) اندازه A و تعداد اجزاء آن چیست؟

ب ) مقدار A(2,3) و A(3,2) چقدر است؟

ج ) کدام درایه ها مقدار 0.6 دارند ؟

2 - انداره آرایه های زیر را تعیین کنید.

a)u=[10 20 30];            b)v=[-1;20;3];            c)w=[1 0 -9;2 -2 0;1 2 3]

d)x=0:3:10            f)y=15:-2:5;                  e)z=[-4.1 2.0 ;3.6 -6.0;1.5 -2.3];

3 - آرایه Array که به صورت زیر تعریف شده است را در نظر گرفته و محتوای زیر آرایه های خواسته شده را  تعیین کنید.

\[Array=\begin{bmatrix} 1.8 &3.2 &-3.3 &0.6 &-6.4 \\ 0.9&-2.2 & 0.2 & 3.1 &5.0 \\ 5.3&1.6 & 4.5 &6.0 &8.2 \\ -7.8& 2.0 & 9.1& -1.3& -2.3 \end{bmatrix}\]

a)a=Array(2,:)                b)b=Array(:,end)             c)c=Array(1:2,2:end)

d)d=Array(1:2:end,1:2:end)                f)e=Array(3:4,4:end)                e)f=Array(1:3,2:4)

4 - فرض کنید a, b , c ,d به صورت زیر تعریف شده باشند.

\[a=\begin{bmatrix} 2 &1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \;\;\;\; b=\begin{bmatrix} 0 & -1\\ 3& 1 \end{bmatrix} \;\;\;\; c=\begin{bmatrix} 1\\ 2 \end{bmatrix}\;\;\;\; d=-3\]

مقادیر خواسته شده را در صورت امکان پذیری محاسبه و در غیر این صورت علت غیر مجاز بودن عملیات خواسته شده را ذکر کنید.

a)result=a.*c          b)result=a*c              c)result=a.*b

d)a*b                     f)result=c*b              g)result=a*d

h)result=d*a           i)result=a.*d             j)result=a+b

k)result=a*c-c         l)result=a/d+a/b       m)result=a^b

n)result=b./a          o)result=b\a              p)result=b.\a

q)result=a/c            r)result=a./c             s)result=a^b

t)result=a.^b          u)result=a^2*c         v)result=a.^b+a*d

5 - فاصله بین دو نقطه با مختصات (x1,y1,z1) و (x2,y2,z2) در مختصات دکارتی با رابطه زیر محاسبه می شود.

\[d=\sqrt{(x_{1}-x_{2})^{2}+(y_{1}-y_{2})^{2}+(z_{1}-z_{2})^{2}}\]

برنامه ای بنویسید که ابتدا مختصات دو نقطه را از کاربر گرفته ، فاصله بین آن ها را محاسبه ودر پنجره فرمان با دو رقم اعشار چاپ کند.

6 - برنامه ای بنویسید که درایه های دو بردار u و v را از کاربر دریافت کرده و به کمک روابط زیر زاویه بین آن ها را حساب کند. سپس نتیجه را بر حسب درجه با یک رقم اعشار در یک فایل متنی چاپ کند.

\[u\cdot v=\left | \overrightarrow{u} \right |\left | \overrightarrow{v} \right | cos(\theta) \;\;\;\; \;\; u\cdot v= a_{1}a_{2}+b_{1}b_{2}+c_{1}c_{2}\]

\[\left | \overrightarrow{u} \right |=\sqrt{a_{1}^{2}+b_{1}^{2}+c_{1}^{2}} \;\;\;\;\; \left | \overrightarrow{v} \right |=\sqrt{a_{2}^{2}+b_{2}^{2}+c_{2}^{2}}\]

7 - یک برنامه متلب بنویسید که مقدار x را از کاربر دریافت کرده اگر x<1 بود ، تابع y=ln(1/x-1) را محاسبه کرده و نتیجه را با سه رقم اعشار در پنجره فرمان چاپ کند. در غیر این صورت پیام خطای مناسبی در پنجره نمایش دهد.

8 - برنامه ای بنویسید که تابع y(t) زیر را به ازای ورودی t بین [9,9-]  و در بازه های 0.1 رسم کنید.

\[y(t)=\left\{\begin{matrix} -3t^{2}+5 & \;\;\;\; t\geq 0\\ t^{3}+1& \;\;\;\; t< t \end{matrix}\right.\]

9 -  توابع f1 و f2 را در محدوده 2pi تا 2pi- بر روی یک نمودار رسم کنید. توجه کنید f1 با خط توپر آبی و f2 با خط چین قرمز رسم شده و نمودار حاوی legend و label مناسب باشد.

\[f_{1}(x)=sin(x)\;\;\;\;\;\;\; f_{2}(x)=cos(2x)\]

10 - تابع f و مشتق آن را در محدوده [20 0]  در یک نمودار با title و  label مناسب و با استایل خط و رنگ متفاوت رسم کنید.

\[f(x)=2e^{-2x}+0.5e^{-0.1x}\;\;\;\;\;\; f'(x)=-4e^{-2x}-0.05e^{-0.1x}\]

11 - اگر یک توپ ساکن ار ازتفاع h0 با سرعت اولیه Vرها شود، موقعیت و ارتفاع توپ به کمک روابط زیر محاسبه می شوند.

\[h(t)=\frac{1}{2}gt^{2}+V_{0}t+h_{0}\;\;\;\;\;\;V(t)=gt+V_{0}\]

که در آن g شتاب گرانش زمین و مقدار آن 9.81 است. یک برنامه متلب بنویسید که ارتفاع و سرعت اولیه را از کاربر دریافت کرده و نمودار ارتفاع و سرعت را بر حسب زمان در بازه [10 0]  ثانیه رسم کند. برای نمودار مذکور title و  label های مناسب استفاده کند.

12 - ولتاژ یک مقاومت با جریان آن از طریق قانون اهم مرتبط بوده و به صورت V=IR محاسبه می شود. از طرفی توان مصرفی نیز با معادله P=VI داده می شود. یک برنامه متلب بنویسید که به ازای R=1000 اهم و ولتاژ در محدوده 1 تا 200 ولت توان مصرفی را برحسب ولتاژ رسم کند.برای نمودار مذکور title و  label های مناسب استفاده کند.

13 -  نیروی فنر با رابطه F=kx داده می شود که در آن k ثابت فنر و x جابجایی می باشد. انرژی پتانسیل ذخیره شده در فنر فشرده شده با معادله زیر محاسبه می شود. برای یک فنر با ثابت k=500 N/m نیرو و انرژی ذخیره شده برای جابجایی [2 , 0 ] متر را در یک نمودار رسم کنید. برای نمودار مذکور title و  label های مناسب استفاده کند.

\[E=\frac{1}{2}kx^{2}\]

14 - یک برنامه متلب بنویسید که منحنی زیر را در محدوده داده شده با title و label مناسب رسم کند.

\[\begin{matrix} x=e^{-\frac{t}{10}}\;\; sin(5t)\\ y=e^{-\frac{t}{10}}\;\; cos(5t)\\ z=t \end{matrix}\;\;\;\;\;\; -10\leq t\leq 10\]

15 - برنامه ای بنویسید که منحنی های زیر را در محدوده داده شده به ظور همزمان در یک نمودار با title و label مناسب رسم کند. توجه کنید که در نمودار حاصله ، منحنی اول با خط توپر آبی رنگ و منحنی دوم با خط مشکی و نشانه های مربعی به همراه legend مناسب نمایش داده شود.

\[\begin{matrix} x=sin(t)cos(10t)\\ y=sin(t)sin(10t)\\ z=cos(t) \end{matrix}\;\;\;\;\;\;\;\begin{matrix} x=sin(t)cos(12t)\\ y=sin(t)sin(12t)\\ z=cos(t) \end{matrix}\;\;\;\;\; 0\leq t\leq \pi\]

16 - برنامه ای بنویسید که تابع زیر را در محدوده داده شده در یک نمودار با title و label مناسب رسم کند.

\[Z=\frac{1}{e^{\sqrt{x^{2}+\frac{(x-y)^{2}}{2}}}}\;\;\;\;\;\; -3\leq x,y\leq 3\]

17 - پس از اجرای دستور زیر در متلب، مقدار a چند بار نمایش داده می شود؟ توضیح دهید.

18 - برنامه ای بنویسید که معادله دیفرانسیل زیر را به صورت عددی حل کند.

\[\ddot{x}+2\dot{x}+4x^{2}=0 \;\;\;\;\; x(0)=1 \;\;\;\; \dot{x}(0)=0\]

19 - برنامه ای بنویسید که انتگرال زیر را به صورت عددی حل کند.

\[\int_{0}^{1}cos(x)\sqrt{x}\;\;dx\]

20 -

21 -

22 -

23 -

24 -

25 -

26 -

27 -

28 -

29 -

30 -

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پرداخت آنلاین
Designed By M A T L A B K H O O N E H