matlabkhooneh

تکالیف پردازش تصویر - بخش بندی تصویر ( کد Mat0062 )

1 - نویز متناوب سینوسی به شکل زیر را به تصویر cameraman اعمال کرده و تصویر حاصل را رسم کنید. سپس با توجه به فرکانس های نویز سینوسی یک filter notch طراحی کنید و تصویر اولیه را بازیابی کنید. ( برای سادگی فرکانس Vرا صفر در نظر بگیرید. مقدار A هم طوری انتخاب شود که نویز در تصویر دیده شود.)

\[\eta (x,y)=Asin(2 \pi u_{0}x+2 \pi v_{0}y)\]

2 - تبدیل هاف تصویر زیر را رسم کنید و rho , theta ی خطوط تصویر را مشخص کنید.

3 - با استفاده از عملگرهای مورفولوژی متلب ، مربع، دایره و مستطیل را مطابق شکل از تصویر جدا کنید.

4 - در تصویر شکل زیر تعداد دایره های کوچک و بزرگ را تعیین کنید.

5 - بخش بندی یک تصویر نویزدار خاکستری به کمک آستانه گیری سراسری با یافتن آستانه بهینه

6 - یک تصویر خاکستری را در ماتریسی در متلب بخوانید، به کمک حلقه for و تعریف یک سطح آستانه ( مفهوم سطح آستانه برای این عملیات تدریس شده است) ، آن را به تصویر باینری تبدیل کرده و در یک پنجره هر دو تصویر را در کنار هم نمایش دهید. سطح آستانه را تغییر داده و مجددا عملیات قبل را تکرار کنید. تفاوت در تصاویر باینری استخراجی را توضیح دهید.

7 - یک تصویر خاکستری را در ماتریسی در متلب بخوانید، ابعاد آن را مشخص کرده و با دستور input به کاربر اطالع دهید که تصویر دارای چه ابعادی است و از او بخواهید که بگوید به چه ابعاد کوچکتری بریده شود. کاربر ابعاد مورد نظر را وارد کند. اگر ابعاد ورودی کمتر از ابعاد اصلی تصویر بود، تصویر را به آن ابعاد بریده و نمایش دهد. وگرنه، به کاربر پیام خطا در وارد کردن ابعاد داده و مجدد از او ابعاد جدید بخواهد

8 - توابع از پیش تعریف شده ای (دستور) در متلب برای تبدیالت بین تصویر رنگی، خاکستری و باینری به هم وجود دارند. آنها را یافته و در یک m فایل، چند نمونه را نوشته و تست کنید. برای برش تصویر به ابعاد دلخواه نیز این مورد وجود دارد. همین کار را برای برش تصویر نیز انجام دهید.

9 - تصاویر همراه با فایل را با استفاده از روش otsu و activecontour سگمنت کنید.

لایه های رنگی را باید به صورت جداگانه اعمال کنید و هیستوگرام آن ها را رسم کنید و با ذکر دلیل بیان کنید که بر روی کدام لایه رنگی از تصویر، الگوریتم های استفاده شده نتیجه بهتری داشتند.

10 - در این تمرین دو تصویر normalBrainGray  و alzaimerBrainGray را از هم تفریق کرده و تصویر سوم با نام out تولید کنید. برای انجام عمل تفریق یک تابع خودتان بنویسید و خروجی را نمایش دهید. سپس نتیجه را با تابع موجود در نرم افزار متلب مقایسه کرده و خروجی تابع متلب را هم نمایش دهید.

11 - در این تمرین دو تصویر EyeLGray و EyeRGray را با هم جمع کرده و تصویر سوم با نام out را تولید کنید. برای انجام عمل جمع یک تابع خودتان بنویسید و خروجی را نمایش دهید. سپس نتیجه را با تابع موجود در نرم افزار متلب مقایسه کرده و خروجی تابع متلب را هم نشان دهید.

12 - فایل دانلود شده شامل دو تصویر است . در این تمرین تصویر com را مکمل کرده و تصویر دوم با نام out  را تولید کنید. برای انجام عمل مکمل یک تابع خودتان بنویسید و خروجی را نمایش دهید. سپس نتیجه را با تابع موجود در نرم افزار متلب مقایسه کرده و خروجی تابع متلب را هم نمایش دهید.

13 - با استفاده از تصویر نویزدار آپلود شده اثر سه فیلتر حداقل و حداکثر و میانه در حذف نویز را مقایسه کنید.

| جهت سفارش پروژه و تکلیف پردازش تصویر OpenCV و متلب MATLAB لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

 

 

تکالیف پردازش تصویر - هیستوگرام ( کد Mat0029 )

1 - یافتن فاصله بین دو پیکسل دلخواه در یک تصویر خاکستری

2 - صفر کردن کم ارزش ترین بیت یک تصویر خاکستری و تفریق آن از تصویر اصلی برای نشان دادن مشخصه های اصلی تصویر

3 - انجام عملیات اجتماع و اشتراک بر روی دو تصویر باینری نمونه

4 - مکمل کردن یک تصویر خاکستری

5 - انجام چند عملیات منطقی بر روی دو تصویر باینری

6 - انجام چند عملیات مختصات مکانی بر روی یک تصویر باینری

7 - رسم هیستوگرام یک تصویر خاکستری

8 - اصلاح هیستوگرام عمومی یک تصویر خاکستری

9 - رسم هیستوگرام یک تصویر خاکستری آلوده به نویز  و مقایسه آن

10 - پیاده سازی یکی از فیلترهای میانگین بر روی یک تصویر خاکستری نویزی

11 - پیاده سازی فیلتر میانه 3*3 بر روی یک تصویر خاکستری نویزی

12 - پیاده سازی فیلترهای min و max با ابعاد 3*3 بر روی یک تصویر خاکستری نویزی

14 - پیاده سازی فیلتر میانگین هندسی با ابعاد دلخواه بر روی یک تصویر خاکستری نویزی

15 - پیاده سازی فیلترهای لاپلاسین  بر روی یک تصویر خاکستری مات

16 - پیاده سازی فیلترهای گرادیان بر روی یک تصویر خاکستری مات

17 - پیاده سازی فیلتر حذف غیر تیزی بر روی یک تصویر خاکستری 

18 - پیاده سازی دو فیلتر  لاپلاسین و گرادیان بر روی یک تصویر خاکستری

19 - اعمال تبدیل نگاتیو بر روی یک تصویر خاکستری

20 - پیاده سازی تبدیل توان با سه گامای کوچکتر از یک بر روی یک تصویر خاکستری تیره و سه گامای بزرگتر از یک بر روی یک تصویر خاکستری روشن

21 - پیاده سازی دو تبدیل قطعه به قطعه خطی  با مقادیر دلخواهی از A و B بر روی یک تصویر خاکستری

22 - اعمال بخش بندی صفحه بیتی بر روی یک تصویر خاکستری 8 بیتی و نمایش هر یک از 8 صفحه

23 - بازسازی تصویر خاکستری 8 بیتی با صفحات بیتی 7 و 8 با ضرب پیکسل های صفحه n ام در ثابت 

24 - انتقال لگاریتمی ، تابع گاما

25 - برنامه ای بنویسید که تصویر دریافتی را در رزولوشن های مختلف نمایش دهد.

26 - برنامه ای بنویسید که تصویر را در سطوح مختلف کوانتیزه نمایش دهد.

27 - برنامه ای بنویسید تا اجزاء متصل یک تصویر را تشخیص دهد و هر جزء را با یک شماره برچسب زنی کند. Label Image

28 - برنامه ای بنویسید تا یک تصویر را با نرخ Zooming 4  نماید و روشنایی پیکسل های جدید را با کمک روش bilinear  تعیین کند.

29 - برنامه ای بنویسید تا تصحیح گاما را بر روی تصاویر خواسته شده اعمال نماید. نتیجه را برای ضرایب مختلف گاما ارائه کنید.

30 - کنتراست تصویر دلخواه را با کمک Linear Piecewise بهبود دهید.

31 - تصویر دلخواه را به bit plane های آن تجریه نمایید. تصویر را به کمک 5 صفحه بیت با ارزش بازسازی نمایید.

32 - روش histigram equalization را بر روی تصاویر دلخواه اعمال نمایید.

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش پردازش تصویر Image Processing ، برنامه نویسی متلب Matlab و پایتون  Python  لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

تکالیف پردازش تصویر - تصویر باینری ( کد Mat0019 )

1 - یک تصویر خاکستری را در ماتریسی در متلب MATLAB بخوانید، به کمک حلقه for و تعریف یک سطح آستانه (مفهوم سطح آستانه برای این عملیات تدریس شده است)، آن را به تصویر باینری تبدیل کرده و در یک پنجره هر دو تصویر را در کنار هم نمایش دهید. سطح آستانه را تغییر داده و مجددا عملیات قبل را تکرار کنید. تفاوت در تصاویر باینری استخراجی را توضیح دهید.

2 - برنامه ای در نرم افزار MATLAB بنویسید که یک تصویر رنگی را از ورودی دریافت کند و آن را به سیاه و سفید 8 بیتی تبدیل کند. سپس نویزهای Salt & Pepper  و نویز گوسی را به تصویر اضافه نمایید. سپس فیلترهای میانگین هندسی ، میانگین حسابی ، فیتر هارمونیک و ضد هارمونیک ، فیلترهای max و min و فیلترهای میانی را بر تصویر تخریب شده اعمال نمایید. به طوری که نتایج فیلترها باعث حذف نویزهای اضافه شده به تصویر شود.

3 - الف ) برنامه ای بنویسید که یک تصویر رنگی را گرفته و آن را به تعداد دلخواه به صورت ماتریسی تقسیم بندی کند. 

ب ) برنامه ای بنویسید قسمت های مختلف تصویر را به صورت پازل تصادفی در کنار هم بچیند.

ج ) تابعی بنویسید که تصویر فوق را گرفته و آن را به خاکستری و سیاه و سفید تبدیل کند.

4 - برنامه ای بنویسید که یک تصویر تصادفی Captcha با حداقل n حرف خاکستری (n>6) با شرایط زیر تولید و ذخیزه کند.

الف ) حداقل شامل دو تا از علائم @#$%&* باشد

ب ) به صورت رنگی این کار را انجام دهید.

5 - برنامه ای بنویسید که

الف ) تابعی دلخواه سه بعدی z=f(x,y) را رسم کند.

ب ) یک شبکه عصبی ایجاد کنید که با استفاده از تابع قسمت الف آموزش ببیند

ج ) خروجی شبکه عصبی و تابع قسمت الف را با یکدیگر رسم کنید.

6 - برنامه ای بنویسید که دو تصویر دریافت کند ، ابتدا تصویر کوچکتر را به بزرگتر تبدیل کند و تصویر دوم از وسط تصویر اول ظاهر شود تا کل تصویر اول را بگیرد. این عمل را مستطیلی انجام دهید.

7 - برنامه ای بنویسید که یک تصویر و شماره سطر را دریافت کند و منحنی برازش را بدست آرود و مجموع مربعات خطا را محاسبه کند.

\[E=\sum(P(x_{i})-y_{i})^{2}\]

8 - یک تصویر را با متلب باز کنید و با یک ماسک 3*3 تصویر را Smooth کنید.

\[ \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1& 1 & 1 \\ 1& 1 & 1\\ 1& 1 & 1\\\end{bmatrix}\]

9 - عکس خود را در متغییری ذخیره کنید و یک حاشیه 5 پیکسلی از عکس را مشکی کنید و آن را نمایش دهید.

10 - عکس خود را به صورت افقی راه راه کنید. به این صورت که 5 سطر مشکی و 5 سطر بدون تغییر باشد. در مرحله بعد عکس خود را شطرنجی کنید، به این صورت که کار قسمت 1 را به صورت عمودی هم انجام شود.

11 - با دو روش در متلب، یک پنجره فیلتر میانگین 5 در 5 تولید نمایید. )1 -با استفاده از ماتریس ها، 2 -با استفاده از تابع مربوطه( کدهای مربوطه را بنویسید.

12 - فیلتر پایین گذر بطور کلی چطور درست میشود؟

13 - فیلتر بالاگذر بطور کلی چطور درست میشود؟ چرا؟ توضیح دهید.

14 - برای کوچک کردن یا بزرگ کردن یک تصویر در متلب از چه دستوری استفاده میشود؟ در مورد این دستور و نحوه استفاده از آن توضیح دهید.

15 - اگر یک تصویری داشته باشیم که دارای زمینه سفید باشد، چگونه میتوانیم زمینه آن را سیاه کنیم؟ دستورات الزمه را در متلب بنویسید. در مورد چگونگی نحوه عملکرد دستور بطور کامل توضیح دهید.

16 - اگر بخواهیم یک لوگو را در یک تصویر درج کنیم چه مراحلی را بای انجام دهیم. در مورد هر مرحله توضیح دهید. کدهای مربوط به هر مرحله را در متلب بنویسید و توضیح دهید.

17 - چهار مورد از کاربردهای جمع دو تصویر که در کالس در مورد آنها صحبت شده است را بیان نمایید.

18 - مراحل الزم برای پنهان کردن یک نوشته در یک تصویر را بنویسید. کدهای مربوط به هر مرحله را در متلب نوشته و در مورد آن توضیح دهید.

19 - چطور میتوانیم رمز موجود در یک تصویر را استخراج نماییم؟ کد مربوطه را بنویسید.

20 - واترمارکینگ یعنی چه؟ کاربردهای آن را بیان نمایید.

21 - کدهای الزم برای پنهان کردن یک نوشته در یکی از ماتریس های رنگ یک تصویر را در متلب نوشته و در مورد خط به خط کد توضیح دهید.

22 - کد الزم برای استخراج نوشته موجود در ماتریس رنگ قرمز یک تصویر رنگی را در متلب نوشته و توضیح دهید.

23 - هیستوگرام یک تصویر را تعریف کنید. با ذکر یک مثال کوچک.

24 - اگر یک تصویر خیلی روشن باشد هیستوگرام آن به کدام سمت محور مختصات متمایل است؟ چرا؟ توضیح دهید.

25 - اگر یک تصویر خیلی تاریک باشد هیستوگرام آن به کدام سمت محور مختصات متمایل است؟ چرا؟ توضیح دهید.

26 - کدهای الزم برای بدست آوردن بردار هیستوگرام یک تصویر را در متلب نوشته و توضیح دهید.

27 - برای نمایش نمودار یک هستوگرام در متلب از چه دستوراتی میتوان استفاده نمود؟ آنها را نوشته و توضیح دهید

28 - چطور میتوانیم یک تصویری که خیلی روشن است را با استفاده از هیستوگرام واضح کرد؟ کدهای مربوطه را نوشته و توضیح دهید.

29 - چطور میتوان یک تصویری را که خیلی تاریک است را با استفاده از هیستوگرام واضح کرد؟ کدهای مربوطه را نوشته و توضیح دهید.

30 - چگونه میتوان از یحث هیستوگرام برای تشخیص یک غده در مغز استفاده نمود؟ توضیح دهید.

31 - تصاویر رنگی در متلب چگونه ذخیره میشوند؟ تصاویر رنگی در OpenCV چگونه ذخیره میشوند؟

32 - نحوه ذخیره سازی تصاویر رنگی در متلب و OpenCV را توضیح دهید

33 -  Channels  در OpenCV چه چیزی را مشخص میکند؟

34 - تعداد ستونها را در یک ماتریس تصویر در OpenCV را چگونه میتوانیم محاسبه نماییم؟

35 - متد at در OpenCV چگونه عمل میکند؟

36 - با استفاده از متد ptr در OpenCV چگونه میتوانیم به آدرس سطر 100 ام از یک تصویر دسترسی پیدا کنیم؟

37 - اگر آدرس سطری را در OpenCV داشته باشیم چگونه میتوانیم به المانها )درایه ها(ی آن سطر دسترسی پیدا کنیم؟

38 - برنامه ای بنویسید که الف( یک تصویر 256 در 256 ایجاد شود. ب( پیکسلهای 0 تا 80 قرمز، سطر 80 تا 160 آبی، ج( سطر 160 تا 256 سبز شود

39 - کد روشهای مختلف پویش حافظه )تصویر( را بنویسید و توضیح دهید.

40 - با استفاده از اشاره گرها چگونه میتوان یک تصویر را پویش کرد؟ در مورد نحوه عملکرد آن توضیح دهید.

41 - چطور میتوانیم لبه های یک تصویر را تقویت کنیم تا تصویر واضح تر گردد؟ کد مربوطه را در OpenCV بنویسید.

42 - چطور میتوانیم لبه های یک تصویر را تقویت کنیم تا تصویر واضح تر گردد؟ کد مربوطه را در متلب بنویسید.

43 - کد تابع sharpen را که در OpenCV برای تقویت لبه های تصویر یا اعمال فیلتر میتوان از آن استفاده نمود را خط به خط توضیح دهید

44 - در OpenCV برنامه ای بنویسید که یک تصویر غیر بارانی را بارانی کند. این کار چگونه انجام میشود؟ کدهای مربوطه را نوشته و توضیح دهید.

45 - -برای تغییر سایز یک تصویر در OpenCV از چه دستوری استفاده میشود؟ در مورد آرگومانهای این تابع توضیح دهید

46 - اگر بخواهیم در OpenCV سایز یک تصویر را به اندازه سایز یک تصویر دیگر کنیم چه کدهایی الزم است بنویسیم؟ توضیح دهید.

47 - تابع resize تصویر در متلب و OpenCV چگونه عمل میکند؟

48 - فرض کنید بخواهیم یک تصویر کوچک را بزرگ کنیم. اگر این کار را با تکرار پیکسلها انجام دهیم چه اتفاقی می افتد؟ توضیح دهید

49 - -مراحل الزم برای پنهان کردن یک نوشته در یک تصویر را بنویسید. کدهای مربوط به هر مرحله را در OpenCV نوشته و در مورد آن توضیح دهید

50 - اگر بخواهیم یک لوگو را در یک تصویر درج کنیم چه مراحلی را بای انجام دهیم. در مورد هر مرحله توضیح دهید. کدهای مربوط به هر مرحله را در OpenCV بنویسید و توضیح دهید.

| جهت سفارش پروژه و تکلیف پردازش تصویر OpenCV و متلب MATLAB لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H