| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف پردازش تصویر - تصویر باینری ( کد Mat0019 )

یک تصویر خاکستری را در ماتریسی در متلب MATLAB بخوانید، به کمک حلقه for و تعریف یک سطح آستانه (مفهوم سطح آستانه برای این عملیات تدریس شده است)، آن را به تصویر باینری تبدیل کرده و در یک پنجره هر دو تصویر را در کنار هم نمایش دهید. سطح آستانه را تغییر داده و مجددا عملیات قبل را تکرار کنید. تفاوت در تصاویر باینری استخراجی را توضیح دهید.

2 - برنامه ای در نرم افزار MATLAB بنویسید که یک تصویر رنگی را از ورودی دریافت کند و آن را به سیاه و سفید 8 بیتی تبدیل کند. سپس نویزهای Salt & Pepper  و نویز گوسی را به تصویر اضافه نمایید. سپس فیلترهای میانگین هندسی ، میانگین حسابی ، فیتر هارمونیک و ضد هارمونیک ، فیلترهای max و min و فیلترهای میانی را بر تصویر تخریب شده اعمال نمایید. به طوری که نتایج فیلترها باعث حذف نویزهای اضافه شده به تصویر شود.

3 - الف ) برنامه ای بنویسید که یک تصویر رنگی را گرفته و آن را به تعداد دلخواه به صورت ماتریسی تقسیم بندی کند. 

ب ) برنامه ای بنویسید قسمت های مختلف تصویر را به صورت پازل تصادفی در کنار هم بچیند.

ج ) تابعی بنویسید که تصویر فوق را گرفته و آن را به خاکستری و سیاه و سفید تبدیل کند.

4 - برنامه ای بنویسید که یک تصویر تصادفی Captcha با حداقل n حرف خاکستری (n>6) با شرایط زیر تولید و ذخیزه کند.

الف ) حداقل شامل دو تا از علائم @#$%&* باشد

ب ) به صورت رنگی این کار را انجام دهید.

5 - برنامه ای بنویسید که

الف ) تابعی دلخواه سه بعدی z=f(x,y) را رسم کند.

ب ) یک شبکه عصبی ایجاد کنید که با استفاده از تابع قسمت الف آموزش ببیند

ج ) خروجی شبکه عصبی و تابع قسمت الف را با یکدیگر رسم کنید.

6 - برنامه ای بنویسید که دو تصویر دریافت کند ، ابتدا تصویر کوچکتر را به بزرگتر تبدیل کند و تصویر دوم از وسط تصویر اول ظاهر شود تا کل تصویر اول را بگیرد. این عمل را مستطیلی انجام دهید.

7 - برنامه ای بنویسید که یک تصویر و شماره سطر را دریافت کند و منحنی برازش را بدست آرود و مجموع مربعات خطا را محاسبه کند.

\[E=\sum(P(x_{i})-y_{i})^{2}\]

8 - 

9 -

10 -

11 -

12 -

13 -

14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

19 -

20 -

21 -

22 -

23 -

24 -

25 -

26 -

27 -

28 -

29 -

30 -

31 -

32 -

33 -

34 -

35 -

36 -

37 -

38 -

39 -

40 -

41 -

42 -

43 -

44 -

45 -

46 -

47 -

48 -

49 -

50 -

| جهت سفارش پروژه و تکلیف پردازش تصویر OpenCV و متلب MATLAB لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H