matlabkhooneh

تکالیف پردازش تصویر - تصویر باینری ( کد Mat0019 )

1 - یک تصویر خاکستری را در ماتریسی در متلب MATLAB بخوانید، به کمک حلقه for و تعریف یک سطح آستانه (مفهوم سطح آستانه برای این عملیات تدریس شده است)، آن را به تصویر باینری تبدیل کرده و در یک پنجره هر دو تصویر را در کنار هم نمایش دهید. سطح آستانه را تغییر داده و مجددا عملیات قبل را تکرار کنید. تفاوت در تصاویر باینری استخراجی را توضیح دهید.

2 - برنامه ای در نرم افزار MATLAB بنویسید که یک تصویر رنگی را از ورودی دریافت کند و آن را به سیاه و سفید 8 بیتی تبدیل کند. سپس نویزهای Salt & Pepper  و نویز گوسی را به تصویر اضافه نمایید. سپس فیلترهای میانگین هندسی ، میانگین حسابی ، فیتر هارمونیک و ضد هارمونیک ، فیلترهای max و min و فیلترهای میانی را بر تصویر تخریب شده اعمال نمایید. به طوری که نتایج فیلترها باعث حذف نویزهای اضافه شده به تصویر شود.

3 - الف ) برنامه ای بنویسید که یک تصویر رنگی را گرفته و آن را به تعداد دلخواه به صورت ماتریسی تقسیم بندی کند. 

ب ) برنامه ای بنویسید قسمت های مختلف تصویر را به صورت پازل تصادفی در کنار هم بچیند.

ج ) تابعی بنویسید که تصویر فوق را گرفته و آن را به خاکستری و سیاه و سفید تبدیل کند.

4 - برنامه ای بنویسید که یک تصویر تصادفی Captcha با حداقل n حرف خاکستری (n>6) با شرایط زیر تولید و ذخیزه کند.

الف ) حداقل شامل دو تا از علائم @#$%&* باشد

ب ) به صورت رنگی این کار را انجام دهید.

5 - برنامه ای بنویسید که

الف ) تابعی دلخواه سه بعدی z=f(x,y) را رسم کند.

ب ) یک شبکه عصبی ایجاد کنید که با استفاده از تابع قسمت الف آموزش ببیند

ج ) خروجی شبکه عصبی و تابع قسمت الف را با یکدیگر رسم کنید.

6 - برنامه ای بنویسید که دو تصویر دریافت کند ، ابتدا تصویر کوچکتر را به بزرگتر تبدیل کند و تصویر دوم از وسط تصویر اول ظاهر شود تا کل تصویر اول را بگیرد. این عمل را مستطیلی انجام دهید.

7 - برنامه ای بنویسید که یک تصویر و شماره سطر را دریافت کند و منحنی برازش را بدست آرود و مجموع مربعات خطا را محاسبه کند.

\[E=\sum(P(x_{i})-y_{i})^{2}\]

8 - یک تصویر را با متلب باز کنید و با یک ماسک 3*3 تصویر را Smooth کنید.

\[ \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1& 1 & 1 \\ 1& 1 & 1\\ 1& 1 & 1\\\end{bmatrix}\]

9 - عکس خود را در متغییری ذخیره کنید و یک حاشیه 5 پیکسلی از عکس را مشکی کنید و آن را نمایش دهید.

10 - عکس خود را به صورت افقی راه راه کنید. به این صورت که 5 سطر مشکی و 5 سطر بدون تغییر باشد. در مرحله بعد عکس خود را شطرنجی کنید، به این صورت که کار قسمت 1 را به صورت عمودی هم انجام شود.

11 - با دو روش در متلب، یک پنجره فیلتر میانگین 5 در 5 تولید نمایید. )1 -با استفاده از ماتریس ها، 2 -با استفاده از تابع مربوطه( کدهای مربوطه را بنویسید.

12 - فیلتر پایین گذر بطور کلی چطور درست میشود؟

13 - فیلتر بالاگذر بطور کلی چطور درست میشود؟ چرا؟ توضیح دهید.

14 - برای کوچک کردن یا بزرگ کردن یک تصویر در متلب از چه دستوری استفاده میشود؟ در مورد این دستور و نحوه استفاده از آن توضیح دهید.

15 - اگر یک تصویری داشته باشیم که دارای زمینه سفید باشد، چگونه میتوانیم زمینه آن را سیاه کنیم؟ دستورات الزمه را در متلب بنویسید. در مورد چگونگی نحوه عملکرد دستور بطور کامل توضیح دهید.

16 - اگر بخواهیم یک لوگو را در یک تصویر درج کنیم چه مراحلی را بای انجام دهیم. در مورد هر مرحله توضیح دهید. کدهای مربوط به هر مرحله را در متلب بنویسید و توضیح دهید.

17 - چهار مورد از کاربردهای جمع دو تصویر که در کالس در مورد آنها صحبت شده است را بیان نمایید.

18 - مراحل الزم برای پنهان کردن یک نوشته در یک تصویر را بنویسید. کدهای مربوط به هر مرحله را در متلب نوشته و در مورد آن توضیح دهید.

19 - چطور میتوانیم رمز موجود در یک تصویر را استخراج نماییم؟ کد مربوطه را بنویسید.

20 - واترمارکینگ یعنی چه؟ کاربردهای آن را بیان نمایید.

21 - کدهای الزم برای پنهان کردن یک نوشته در یکی از ماتریس های رنگ یک تصویر را در متلب نوشته و در مورد خط به خط کد توضیح دهید.

22 - کد الزم برای استخراج نوشته موجود در ماتریس رنگ قرمز یک تصویر رنگی را در متلب نوشته و توضیح دهید.

23 - هیستوگرام یک تصویر را تعریف کنید. با ذکر یک مثال کوچک.

24 - اگر یک تصویر خیلی روشن باشد هیستوگرام آن به کدام سمت محور مختصات متمایل است؟ چرا؟ توضیح دهید.

25 - اگر یک تصویر خیلی تاریک باشد هیستوگرام آن به کدام سمت محور مختصات متمایل است؟ چرا؟ توضیح دهید.

26 - کدهای الزم برای بدست آوردن بردار هیستوگرام یک تصویر را در متلب نوشته و توضیح دهید.

27 - برای نمایش نمودار یک هستوگرام در متلب از چه دستوراتی میتوان استفاده نمود؟ آنها را نوشته و توضیح دهید

28 - چطور میتوانیم یک تصویری که خیلی روشن است را با استفاده از هیستوگرام واضح کرد؟ کدهای مربوطه را نوشته و توضیح دهید.

29 - چطور میتوان یک تصویری را که خیلی تاریک است را با استفاده از هیستوگرام واضح کرد؟ کدهای مربوطه را نوشته و توضیح دهید.

30 - چگونه میتوان از یحث هیستوگرام برای تشخیص یک غده در مغز استفاده نمود؟ توضیح دهید.

31 - تصاویر رنگی در متلب چگونه ذخیره میشوند؟ تصاویر رنگی در OpenCV چگونه ذخیره میشوند؟

32 - نحوه ذخیره سازی تصاویر رنگی در متلب و OpenCV را توضیح دهید

33 -  Channels  در OpenCV چه چیزی را مشخص میکند؟

34 - تعداد ستونها را در یک ماتریس تصویر در OpenCV را چگونه میتوانیم محاسبه نماییم؟

35 - متد at در OpenCV چگونه عمل میکند؟

36 - با استفاده از متد ptr در OpenCV چگونه میتوانیم به آدرس سطر 100 ام از یک تصویر دسترسی پیدا کنیم؟

37 - اگر آدرس سطری را در OpenCV داشته باشیم چگونه میتوانیم به المانها )درایه ها(ی آن سطر دسترسی پیدا کنیم؟

38 - برنامه ای بنویسید که الف( یک تصویر 256 در 256 ایجاد شود. ب( پیکسلهای 0 تا 80 قرمز، سطر 80 تا 160 آبی، ج( سطر 160 تا 256 سبز شود

39 - کد روشهای مختلف پویش حافظه )تصویر( را بنویسید و توضیح دهید.

40 - با استفاده از اشاره گرها چگونه میتوان یک تصویر را پویش کرد؟ در مورد نحوه عملکرد آن توضیح دهید.

41 - چطور میتوانیم لبه های یک تصویر را تقویت کنیم تا تصویر واضح تر گردد؟ کد مربوطه را در OpenCV بنویسید.

42 - چطور میتوانیم لبه های یک تصویر را تقویت کنیم تا تصویر واضح تر گردد؟ کد مربوطه را در متلب بنویسید.

43 - کد تابع sharpen را که در OpenCV برای تقویت لبه های تصویر یا اعمال فیلتر میتوان از آن استفاده نمود را خط به خط توضیح دهید

44 - در OpenCV برنامه ای بنویسید که یک تصویر غیر بارانی را بارانی کند. این کار چگونه انجام میشود؟ کدهای مربوطه را نوشته و توضیح دهید.

45 - -برای تغییر سایز یک تصویر در OpenCV از چه دستوری استفاده میشود؟ در مورد آرگومانهای این تابع توضیح دهید

46 - اگر بخواهیم در OpenCV سایز یک تصویر را به اندازه سایز یک تصویر دیگر کنیم چه کدهایی الزم است بنویسیم؟ توضیح دهید.

47 - تابع resize تصویر در متلب و OpenCV چگونه عمل میکند؟

48 - فرض کنید بخواهیم یک تصویر کوچک را بزرگ کنیم. اگر این کار را با تکرار پیکسلها انجام دهیم چه اتفاقی می افتد؟ توضیح دهید

49 - -مراحل الزم برای پنهان کردن یک نوشته در یک تصویر را بنویسید. کدهای مربوط به هر مرحله را در OpenCV نوشته و در مورد آن توضیح دهید

50 - اگر بخواهیم یک لوگو را در یک تصویر درج کنیم چه مراحلی را بای انجام دهیم. در مورد هر مرحله توضیح دهید. کدهای مربوط به هر مرحله را در OpenCV بنویسید و توضیح دهید.

| جهت سفارش پروژه و تکلیف پردازش تصویر OpenCV و متلب MATLAB لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H