| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف متلب MATLAB - فیبوناچی ( کد Mat0009 )

1 - سیگنال های گسسته در زمان زیر را در بازه زمانی 8- تا 8 رسم کنید.

\[h_{1}[n]=\delta [n]+\delta [n-1]-\delta [n-2]-\delta [n-3]\]

\[h_{2}[n]=\frac{1}{2}^{n}(u[n+3]-u[n-3])\]

\[x[n]=\frac{1}{4}^{n}(u[n]-u[n-6])\]

2 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را بگیرد و زوج یا فرد بودن آن را مشخص کند.

3 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را بگیرد و مشخص کند اول است یا خیر

4 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را بگیرد و اعداد اول کوچکتر از آن را نمایش دهد.

5 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس سطری حاوی اعداد تصادفی را بگیرد و اعداد را از بزرگ به کوچک مرتب نماید.

6 - تابعی بنویسید که یک ماتریس گرفته و هر ستون را به توان متناظر آن ستون برساند. سپس در ماتریس جدیدی حاصل جمع هر ستون را محاسبه کند.

7 - معادله دیفرانسیل زیر را برای یک ثانیه توسط ode45 حل کنید و نتیجه را رسم کنید. 

\[\frac{dx}{dt}=t\;cos(x)\;\;\;\; x(0)=0 \;\; \Delta t=0.1\]

8 - برنامه ای بنویسید که یک عدد دریافت کند و بررسی کند که آیا جزء سری فیبوناچی هست یا خیر؟

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H