matlabkhooneh

تکالیف متلب MATLAB - نرم P ام یک بردار ( کد Mat0036 )

1 - برنامه ای بنویسید که 10 عدد از کاربر دریافت کند و کمترین مقدار و بیشترین مقدار آن را مشخص کند.

2 - برنامه ای بنویسید که 10 نمره از کاربر دریافت کند و معدل نمرات را چاپ کند.

3 - برنامه ای بنویسید که یک بردار از نمرات دریافت کند و میانگین mean و انحراف معیار استاندارد standard deviation آن ها را بدست آورد.

4 - تابعی بنویسید که نرم P ام یک بردار را محاسبه کند. بردارها می توانند تعداد المان هایی که دارد دلخواه باشد.

\[\overrightarrow{x}=(x_{1},x_{2},x_{3} , ... ,x_{1})\]
\[\left \| x \right \|_{p}=\sqrt[p]{\sum_{i}^{}\left | x_{i} \right |^{p}}\]

5 - تابعی بنویسید که یک عبارت ریاضی دلخواه از کاربر ( به صورت یک رشته کاراکتری ) به عنوان آرگومان اول و یک آرایه را به عنوان آرکومان دوم بگیرد.

الف ) چک کند که تعداد آرگومان ورودی دقیقا دو عدد باشد. ( با استفاده از دستور narginchk )

ب ) چک کند که تعداد آرگومان خروجی دقیقا یک عدد باشد. ( با استفاده از تابع nargoutchk )

ج ) چک کند که آرگومان اول حتما یک رشته کاراکتری باشد و آرگومان دوم حتما یک متغییر عددی ( از توابع isstr و  isnumeric استفاده کنید )

د ) با استفاده از دستور eval عبارت ریاضی وارد شده توسط کاربر را بر روی تمام عناصر آرایه ورودی اعمال نموده و بازگرداند.

6 - بسط کسرهای جزئی تابع زیر را بنویسید.

\[G(s)=\frac{(s+7)(s+8)(s+a)}{(s+1)(s+b)(s+6)(s^{2}+7s+17)}\]

7 - قطب ها و ریشه های سیستم زیر را به دست آورید.

\[G(s)=\frac{s^{3}+6s^{2}+8s+7}{s^{5}+11s^{4}-24s^3+12s^2-2s+8}\]

8 - فضای حالت مربوط به سیستم زیر را بدست آورید.

\[\frac{C(s)}{k(s)}=\frac{s}{s^{3}+14s^{2}+56s+160}\]

9 - نمودار نایکوئست تابع زیر را رسم کنید.

\[H(s)=\frac{as^{2}+5s+1}{s^{2}+2s+3+b}\]

10 -رسم نمودار bode تابع زیر

\[ H(s)=\frac{2000(s+\frac{7}{2})}{s(s+k)(s+50)}\]

11 - برنامه ای بنویسید که اسم و سن کاربر را دریافت کند و بر اساس سن کاربر او را در رده جوان ، میانسال و پیر ، نوجوان و کودک تقسیم بندی کند و سپس پیام زیر را نمایش دهد.

Ali is 18 years old. He is a teenager.

12 - برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح مثبت از کاربر دریافت کند و برای اعداد صحیح از یک تا N مقادیر sqrt(n) و n2 و en را حساب کرده و در خروجی به این صورت نمایش دهد.

n = 1
sqrt(1) = 1
1^2 = 1
exp(1) = 2.7183
n = 2
sqrt(2) = 1.4142
2^2 = 4
exp(2) = 7.3891

13 - برنامه ای بنویسید که سری فیبوناچی را تاعددی گه کاربر وارد می کند محاسبه کرده و نمایش دهدو مجموع اعداد فیبوناچی را نیز نشان دهد.

14 - برنامه ای بنویسید که با کاربر بازی شیر یا خط کند و هربار که کاربر شیر یا خط را انتخاب کرد به صورت صادقانه به او بگوید که برنده شده است یا بازنده و این بازی را تاجایی که کاربر می خواهد ادامه دهد و در نهایت تعداد کل بازی هایی که کاربر انجام داده و تعداد دفعاتی که برنده شده است را اعلام کند.

15 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را از کاربر دریافت کند و جمع اعداد صحیح مثبت از یک تا N را محاسبه و نشان دهد.

\[ P(n)=\sum_{i=1}^{N}i\]

16 - بدون استفاده از تابع gcd ، برنامه ای بنویسید که سه عدد را از ورودی بگیرد و مبزرگترین مقسوم علیه مشترک آنها را پیدا کند و به نحو مطلوبی در خروجی چاپ کند.

17 - برنامه ای بنویسید که یک عدد دلخواه را از کاربر بگیرد و ابتدا مشخص کند این عدد چند رقم دارد؟ در ادامه، مجموع ارقام آن عدد را محاسبه نماید و از این طریق بررسی کند که آیا این عدد بر 3 بخش پذیر است یا خیر؟ نتایج در هر بخش به شکل مطلوبی در خروجی چاپ شود.

18 - با استفاده از نرم افزار MATLAB همگرایی یا واگرایی سری زیر را بررسی کنید. روش خود را به دقت توضیح دهید و در هر کجا لازم است کدهای برنامه را بنویسید.

\[ s=\sum_{i=0}^{\infty}\frac{-1^i}{i!}\]

19 - برنامه ای بنویسید که یک عدد تصادفی سه رقمی ( عدد صحیح ) تولید کند. در ادامه بررسی کند که آیا این عدد زوج ، فرد  ، اول یا عدد تام ( کامل  ) است؟ نتیجه به شکل مطلوبی در خروجی چاپ شود.

20 - برنامه ای بنویسید که بتواند

الف ) اول بودن یا نبودن عدد دریافتی را از کاربر تعیین کند.

ب ) زوج یا فرد بودن عدد دریافتی از کاربر را تعیین کند.

ج ) تمام تمهیدات لازم را در برنامه ی خود در نظر بگیرید. به عنوان مثال ، اگر کاربر عدد صفر ، منفی ، اعشاری یا مختلط وارد نمود ، برنامه دچار مشکل نشده و همچنان به درستی کار کند.

21 - تابعی بنویسید که نرم p (p-Norm) یک بردار با ابعاد دلخواه را محاسبه کند.

راهنمایی :

کاربر بردار با ابعاد دلخواه و همچنین مقدار p را به عنوان ورودی تابع می دهد.

نرم p بردار x با مولفه های xi و ابعاد N به صورت زیر بدست می آید.

\[\left\|x\right\|_{p}=\left(\sum_{i=1}^{N}\left|x_{i}\right|^{p}\right)^{\frac{1}{p}}\]

22 - برنامه ای بنویسید که توابع زیر را در MATLAB به صورت های خواسته شده زیر ترسیم کند. ( تمامی نمودارها بایستی خط کشی شده و عنوان مناسب داشته باشند )

الف ) همگی در یک نمودار با رنگ های متفاوت که هر یک برچسب لازم را داشته باشد.

ب ) در نمودار های جداگانه

ج ) در نمودار های جداگانه و در یک محیط Figure

راهنمایی  : دامنه توابع را به صورت دلخواه انتخاب کنید.

\[f(t)=\left\{\begin{matrix}-t^{2}+5&t>0\\0&t=0\\t^{2}+5&t<0\\\end{matrix}\right.\]
\[x^{2}+y^{2}+z^{2}=5\]
\[f(x)=2x^{b/2}\;\;\;\;b=[0.05,0.1,0.3,0.7,1.5,1.8,2,3]\]

23 - انتگرال های نامعین زیر را محاسبه کنید.

\[\int x^{3}ln(x)dx\]
\[\int x\;cos(6x)dx\]
\[\int arctan\sqrt{x}\;dx\;\;\;for x\geq 0\]
\[\int e^{4x}cos(x)\;dx\]
\[\int\frac{arcsin(x)}{\sqrt{1-x^{2}}}\]

24 - انتگرال های معین زیر را بدست آورید و شکل هریک را رسم کنید.

\[\int_{\frac{1}{5}}^{\frac{e^{2}}{5}}\frac{ln^{4}(5x)}{x}dx\]
\[\int_{\frac{1}{5}0}^{\frac{\pi}{3}}cos^{2}(3x)sin(3x)dx\]

25 - معادله دیفرانسیل زیر را با استفاده از متلب حل کنید.

\[\frac{dy(t)}{dt}=2t^{2}(y^{2}+1)\;\;\;\;y(0)=\sqrt(3)\]

26 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را از کاربر دریافت کند ( صرفا یک عدد صحیح و مثبت ، در غیر این صورت یک پیام error نشان دهد و مجدد یک عدد دیگر از کاربر دریافت کند و اگر سه بار عدد اشتباه وارد کرد این پیام را نشان دهد و برنامه را خاتمه دهد. you are stupid!!!

سپس عددهای اول در بازه یک تا N را بیابد و به صورت زیر در خروجی نمایش دهد.

N=100

Found Prime : 2

Found Prime : 3

Found Prime : 5

...

27 - برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح از کاربر دریافت کند و به تعداد همان عدد عبارت 'Ha!' را پشت سر هم چاپ کند.

28 - برنامه ای بنویسید که عدد pi را با توجه به سری زیر محاسبه کند و عبارت سری را تا عدد وارد شده توسط کاربر تعیین کند.

\[\frac{\pi^{2}}{6}=\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{k^{2}}\]

29 - برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح از کاربر بگیرد (N , N0 ) سپس به تعداد N عدد صحیح از عدد N0 شروع به چاپ اعداد کند و بین اعداد  یک کاما و یک فاصله قرار دهد.

30 - برنامه ای بنویسید که با کاربر بازی سنگ ، کاغذ ، قیچ (rock , paper , scissorss ) کند. کاربر یکی از حروف r , p, s , q را وارد کند. q برای اینکه کاربر بخواهد بازی را ترک کند. سپس کامپیوتر به صورت کاملا منصفانه مشخص می کند که چه کسی برنده شده است. ( کاربر یا کامپیوتر ) و سپس خود را برای بازی بعدی آماده می کند. این بازی تا زمانیکه کاربر بخواهد ادامه می یابد و هر زمان که کاربر حرف q را وارد کرد بازی تمام می شود و در نهایت تعداد دفعاتی که کاربر برنده و بازنده شده نیز نمایش داده می شود.

31 - Write a script that will prompt the user for the radius r and height of a cone, error- check the user’s input for the radius and the height, and then calculate and print the volume of the cone.

32 - تابعی بنویسید که با دریافت یک ماتریس مشخص کند که آیا ماتریس معین مثبت positive definite  است یا خیر.

33 - تابعی بنویسید که یک ماتریس را دریافت کند، ابتدا بررسی کند که آیا مثبت معین هست یا خیر و سپس در صورت مثبت معین بودن با استفاده از روش چولسکی cholesky factorization آن را تجزیه کند.

34 - جواب بهینه سوال زیر را به روش نیوتون ( روش گرادیان کاهشی ) بدست آورید.

\[ min\;\;\;\;\;f(x_{1},x_{2})=x_{1}^{2}+2x_{2}^{2}-2x_{1}x_{2}-2x_{2}\;\;\;\;x_0=[0,0]\]

35 - الف ) ابتدا یک فایل صوتی شامل نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی تمام اعضای "گروه را توسط یکی از اعضای گروه با فرمت wav * ایجاد کرده و فایل خود را داخل پوشه انجام پروژه کپی نمائید.

ب ) به کمک دستور audioread ، فایل صوتی فوق را در Script متلب وارد کنید با اجرای این دستور، داده های نمونه برداری شده از سیگنال و نرخ نمونه برداری در Workspace قابل مشاهده است.

ج) با استفاده از دستور randn یک سیگنال نویز تصادفی تعریف کرده و آن را به سیگنال صوتی بند ۱ اضافه نمایید.

د ) به کمک دستور sound سیگنال صوتی اصلی و سیگنال نویزی بند ۳ را پخش و با یکدیگر مقایسه کنید.

ر ) به کمک دستور lowpass میتوان یک فیلتر پایین گذر مناسب طراحی و اثر آن بر یک سیگنال مورد نظر را بررسی نمود. با استفاده از دستور فوق و تعیین مناسب پارامترهای آن شامل سیگنال ورودی فرکانس قطع و متغیر مستقل)، اثر نویز موجود در سیگنال نویزی بند ۳ را تضعیف نموده و سیگنال حاصل را با نام دلخواه ذخیره نمایید (شایان ذکر است که در حالت کلی نویز روی سیگنال به طور کامل از بین نمی رود؛ بلکه توان نویز کاهش پیدا میکند و لذا اثر آن در سیگنال کاهش می یابد)

ز ) با استفاده از دستور downsample نرخ نمونه برداری را به ترتیب به 1/2 ، 1/3 و 1/4 کاهش دهید سپس از دستور subplot و stem ، سه نرخ نمونه برداری مذکور را در یک صفحه مقایسه نمایید.

س ) به کمک دستور sound سرعت پخش صوت را به 5 و  برابر تغییر دهید و اثر تغییر مقیاس زمانی را تحلیل نمایید.

ش ) با استفاده از دستور length بازه زمانی سیگنال صوتی را مشخص کنید سپس با استفاده از دستور subplot ، سیگنال اصلی سیگنال شامل نویز و سیگنال فیلتر شده را در یک صفحه ( سه نمودار رسم ) نمایید.

ی )  با استفاده از دستور pspectrum ، طیف سه سیگنال ذکر شده در بند قبل را در یک صفحه رسم و مقایسه کنید.

36 - برنامه ای بنویسید که جمله n ام دنباله فیبوناتچی را نمایش دهد و مجموع n جمله را نیز مشخص نماید.

37 - برنامه ای بنویسید که پارامترهای زیر را از کاربر گرفته و با محاسبه مقدار سری زیر را به با شروع از عدد صفر محاسبه کند. در ادامه آنقدر جملات جدید به سری اضافه نماید که اختلاف جمله جدید اضافه شده با جمله قبلی از مقدار e کمتر شود. برای مثال 0.01 =e.  وقتی به این شرط رسیدیم تعداد جملات اضافه شده و مجموع تمام جملات را نشان دهد.

38 -

39 -

40 -

41 -

42 -

43 -

44 -

45 -

46 -

47 -

48 -

49 -

50 -

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H