| متلب خونه |

MATLABKhooneh

امتحان متلب - پردیس خواهران دانشگاه سمنان ( کد Mat0096 ) - 14 آذر 1400

1 - تابعی بنویسید که دوماتریس A و B را بگیرد و B را در A جستجو کند. در صورتی که B در A موجود بود ، مختصات آن را برگرداند. ( یعنی اندیسی از A که گوشه سمت چپ بالای B در آن قرار دارد ) درغیر این صورت خروجی را صفر برگرداند.

2 - برنامه ای بنویسید که n را بگیرد و مثلث خیام - پاسکال از سطر اول تا n ام را در یک آرایه دو بعدی برگرداند. به جای عناصر تعریف نشده صفر قرار دهد.

 

 

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش نرم افزار متلب MATLAB  لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

 

تمرین محاسبات عددی با متلب ( کد Mat0094 ) - 14 آذر 1400

1 - Solve the equation with an accuracy of 10e-4 by using the secant methode

\[\begin{matrix} x^{3}-4x^{2}+2x-8=0\\ x_{0}=3\\ x_{1}=1 \end{matrix}\]
 

2 - Find a approximate root of equation in [-1,1] using Newton's method with 10e-5 accuracy.

\[e^{-x}-x^{2}-x=0\]

 

جهت سفارش پروژه و تکلیف درس محاسبات عددی لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تمرین متلب ( کد Mat0093 ) - 14 آذر 1400

1 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته و قدر مطلق آن را چاپ کند.

 

2 - برنامه ای بنویسید که اعداد 1 یا 2 یا 3 را از ورودی گرفته و مشخص کند عدد ورودی کدام است و اگر غیر از این وارد شد ، برنامه مشخص کند که عدد وارد شده جزو این اعداد نیست.

 

3 - برنامه ای بنویسید که یک عدد بین 0 تا 6 را از ورودی گرفته و معادل روز هفته آن عدد را در خروجی چاپ کند.

 

4 - برنامه قبل را با ساختار Switch-Cas بنویسید.

 

5 - برنامه ای بنویسید که یک عد به عنوان روز را از ورودی گرفته مشخص کند این عدد مربوط به ماه چندم سال است؟

 

6 - برنامه ای بنویسید که سه عدد را از ورودی گرفته مشخص کند ، این اعداد تشکیل اضلاع یک مثلث می دهند یا خیر.

 

7 - برنامه ای بنویسید که سه ضلع ورودی را گرفته مشخص کند این اعداد تشکیل یک مثلث قائم الزاویه می دهند یا خیر؟ ( شرط مثلث بودن اعداد هم چک شود )

 

8 - برنامه ای بنویسید که سه عدد را از ورودی گرفته مشخص کند این اعداد تشکیل یک مثلث متساوی الساقین می دهند یا خیر ( شرط مثلث بودن اعداد هم چک شود )

 

9 - برنامه ای بنویسید که سه عدد را از ورودی گرفته مشخص کند این اعداد تشکیل یک مثلث متساوی الاضلاع می دهند یا خیر ( شرط مثلث بودن اعداد هم چک شود )

 

10 - برنمه ای بنویسید که اعداد زوج 1 تا 20 را در خروجی چاپ کند.

 

11 - برنامه قبلی را با while بنویسید.

 

12 - برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی دریافت کند و مجموع اعداد یک تا خود آن عدد را در خروجی ننمایش دهد.

 

13 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته مجموع اعداد زوج قبل از آن را در خروجی چاپ کند ( برنامه با حلقه while نوشته شود )

 

14 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته مقسوم علیه های آن را در خروجی چاپ کند.

 

15 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته مشخص کند اول است یا هیر؟

 

16 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی گرفته ب م م آن دو عدد را در خروجی چاپ کند.

 

17 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی گرفته ک م م  آن دو عدد را در خروجی چاپ کند.

 

18 - برنامه ای بنویسید که جدول ضرب 1 تا 10 را در خروجی چاپ کند.

 

19 - برنامه ای بنویسید که با تعریف دو تابع شعاع یک کره را از ورودی گرفته مساحت و حجم کره را محاسبه کند.

 

20 - یک تابع بنویسید که فاکتوریل عدد را حساب کند.

 

 

21- برنامه ای بنویسید که فشار هوای منطقه ای را بر حسب پاسکال بخواند و آن را به بار تبدیل کند.

 

22 - برنامه ای بنویسید که وزن افراد را بر حسب کیلوگرم بخواند و به پوند تبدیل کند.

 

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش نرم افزار متلب MATLAB  لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

سری تیلور تابع مختلط - 12 آذز 1400 ( کد Mat0091 )

1 - تابع زیر را با n جمله نخست بسط تیلور این تابع حول صفر تقریب می زنیم. منحنی های تقریب زده شده را برای n=2,5,10,20 رسم کنید.

\[\begin{matrix} e^{z}\\ ln(z)\\ z^{2}+z \end{matrix}\]

 

2 - برنامه ای بنویسید که انتگرال معین تابع زیر را در یک بازه دلخواه با روش مستطیلی تخمین بزند. آرگومان های ورودی عبارتند از ابتدای بازه ، انتهای بازه ، و عرض مستطیل

\[\int_{a}^{b} x^{2}-3x+1\]
 

جهت سفارش پروژه و تکلیف درس محاسبات عددی لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

امتحان متلب مکانیک ( کد Mat0089 )

1 - برنامه ای بنویسید که هدف آن محاسبه میزان افزایش گرمای یک شیء جامد باشد. در این برنامه از کاربر اطلاعات Q مربوط به دانسیته ، دمای اولیه و دمای ثانویه ، ظرفیت گرمایی و بعد جسم گرفته می شود. همچنین سه هندسه مشخص sphere  میتوان برای شیء جامد تصور کرد که شامل کره یا استوانه Cylindrical یا مکعب Cubic است. ( هندسه به صورت اسم دریافت شود ). رابطه مورد استفاده برای محاسبه میزان افزایش گرما به شرح زیر است.

\[Q=mC(T_{1}-T{2})\;\; , \;\; m=\rho V\]

 

2 - برنامه ای بنویسید که از کاربر برداری n عضوی از مقادیر مختلف فشار برای یک گاز را دریافت کند. و در دمای ثابت ، ضریب تراکم پذیری را محاسبه نماید و سپس نمودار تغییرات ضریب تراکم پذیری بر حسب فشار را رسم کند.

اوجه شود که اگر فشار کمتر از 1 باشد ( فرض گاز ایده آل ) برابر 1 می شود. ضریب تراکم پذیری به کمک معادله ویریال به صورت زیر محاسبه می شود.

\[z=1+\frac{BP}{RT}\;\;,B=600,\;\;R=8.3,\;\;T=300\]

 

3 - خواص بحرانی سه ماده مختلف به شرح زیر داده شده است. برنامه ای بنویسید که از کاربر نام ماده ( مثل اتان ، آب و... ) و شرایط دما و فشار را بگیرد و جمک گاز برای یک مول از آن را بدست آورد. معادله مورد استفاده برای محاسبه حجم گاز معادله واندروالس است که دو فرم مختلف از آن در زیر نشان داده شده است. ( توجه شود که در صورتی که پس از حل معادله سه ریشه برای حجم بدست آید ، تنها بزرگترین ریشه حقیقی نفش حجم گاز را بازی خواهد کرد.)

 

4 - برنامه ای بنویسید که در دامی ثابت 300 کلوین ، فوگاسیته گاز خالص را برای فشاری P<6 که کاربر وارد می کند به طور تقریبی محاسبه کند. ( از انتگرال گیری ذوزنقه ای استفاده کنید )

داده های ضریب تراکم پذیری و فشار برای گاز مورد نظر در دمای 300 کلوین در جدول زیر داده شده است.

همچنین فرمول محاسبه ضریب فوگاسیته گاز به صورت زیر است.

\[ln(\phi)]=\int_{0}^{P}(\frac{Z-1}{p})dP\]

 

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش نرم افزار متلب MATLAB  لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  امتحان برنامه نویسی نوشیروانی بابل ( یوسفی فرد ) ( کد Mat0074 )

  1 - می خواهیم یک برنامه بنویسیم که شماره دانشحویی شمار ا به عنوان وروذی از کاربر دریافت کرده و این خروجی را ارئه دهد.

  الف) تعداد ارقام عدد

  ب ) بزرگترین رقم این عدد بین چهار رقم سمت راست شماره دانشجویی

  2 - بزرگترین رقمی که از مساله قبل بدست آوردیم را در نظر بگیرید . با استفاده از آن می خواهیم یک ماتریس Magic بسازیم. سپس چک کنیم که آیا این رقمی که به عنوان بزرگترین رقم در مساله قبل بدست آوریم. در درایه های این ماتریس وجود دارد. اگر این عدد در درایه ها وجود داشت، برنامه تشخیص دهد در چه سطری و ستونی این عدد را پیدا کرده است.


   3 - برنامه ای به فرم script بنویسید که دو عدد طبیعی a و b را به عنوان ورودی دریافت کرده و با استفاده از دستور switch :

  الف - چنانچه هر دو زوج باشد ، حاصل جمع آنها 

  ب - اگر هر دو فرد باشد ، قدر مطلق تفاوت آن ها

  و در صورتی که یک زوج و دیگری فرد باشد ، عدد بزرگتر را چاپ کند.


  4 - فرض کنید دستور meshgrid  در متلب وجود ندارد. تابعی به نام my meshgrid  بنویسید که دو وکتور را به عنوان ورودی گرفته و خروجی meshgrid را تولید کند.

  از تابع قسمت فوق به عنوان زیر ببرنامه استفاهده کنید و به ازای 5 مقدار با فاصله phi بین 0 و pi/2 و 100 مقدار برای theta بین 0 و 2pi زیر را رسم کنید.

  \[\begin{matrix} r=5\\ x=r \; sin(\phi)\; cos(\theta)\\ y=r \; sin(\phi)\; sin(\theta)\\ z=r\;cos(\phi) \end{matrix}\]


  5 - تابعی بنویسید که شعاع یک دایره ، مختصات مرکز دایره و هم چنین دو وکتور دیگر شامل مختصات x و y  تعدادی نقاط درون صفحه را دریافت کند و مختصات نقاظی که درون دایره قرار گرفته اند را در خروجی چاپ کند.


  6 - یک پرتابه با سرعت اولیه V0 و زاویه theta  پرتاب شده است. تابعی بنویسید که در هر یمان t موقعیت پرتابه را مشخص کند.

  \[x=V_{0}\; cos(\theta) \;t\]

  \[y=V_{0}\; sin(\theta) \;t -\frac{1}{2}\;gt^{2}\]


  7 -  برنامه ای بنویسید که یک ماتریس با ابعاد دلخواه از ورودی دریافت کند و تمامی عناصر آن را یک به یک بررسی کند، اگر این درایه منفی بود ، قدر مطلق آن را جایگزین کند و هرگاه به اولین درایه بزرگتر از 90 رسید عملیات را متوقف کند و در نهایت ماتریس A را نمایش دهد.


  8 - مشتق رابطه زیر را نسبت به x محاسبه کنید و مقدار آن را در نقطه x=-1 بیابید.

  \[f(x)=\int _{x^{2}}^{sin(x)}e^{xt}dt\]


  9 - معادله دیفرانسیل زیر را به صورت تحلیلی ( عدم استفاده از حل عددی )  حل و پاسخ x و y را مشخص کند.

  \[\left\{\begin{matrix} \ddot{x}+2y=t\\ \dot{y}-x=0 \end{matrix}\right.\]


  10 - دو منحنی زیر را رسم و سپس مساحت محصور میان این دو منحنی را بیابید.

  \[\left\{\begin{matrix} y(x)=2-5x^{2}\\ z(x)=\frac{1}{5}\;x \end{matrix}\right.\]


  11 - نمودراهای زیر را رسم کنید و برای هر نمودار ، عنوان و برچسب مناسبی قرار دهید.

  \[\left\{\begin{matrix} x=(1+t^{2})sin(4+t)\\ y=(1+t^{2})cos(4+t)\\ z=t \end{matrix}\right. \;\;\;\;\;\; t=[-2\pi,2\pi]\]

  \[x=[-2,2]\;\;\;,\;\;\;y=[-2,2]\;\;\;,\;\;\;z=sin(3y-x^{2}+1)+cos (2y^{2}-2x)\]


  12 -  معادله زیر را به صورت عددی حل کنید و سپس نمودار موقعیت - زمان و سرعت - زمان را در یک پنجره رسم و با استفاه از راهنمای مناسب مشخص کنید هر منحنی مربوط به چه پارامتری است.

  \[\ddot{x}+2\dot{x}+2x=cos(t)\;\;\;,\;\; t\in [0,2] \;\;,\;\;x(0)=0 \;\;,\;\; \dot{x}(0)=2\]


  13 - فرض کنید ماتریس های a , b , c , d به صورت زیر تعریف شده اند

  \[a=\begin{bmatrix} -2 & 0\\ 3& 1 \end{bmatrix}\;\;\;\; b=\begin{bmatrix} 1 &3 \\ 2& 0 \end{bmatrix}\;\;\;c=\begin{bmatrix} 1\\ 2 \end{bmatrix}\;\;\;d=\begin{bmatrix} -2 \end{bmatrix}\]

  مقادیر خواسته شده را در صورت امکان پذیری محاسبه و در غیر این صورت علت غیرمجاز بودن عملیات خواسته شده را ذکر کنید.

  \[a)=a*d \;\;\;\; b)a/b \;\;\;\; c)a/c\;\;\;\; d)a+c\]


  14 - برنامه ای به زبان MATLAB بنویسید که ماتریسی دو ستونی را که مقادیر ستون اول حقوق امسال کارگران یک کارخانه و مقادیر ستون دوم درصد افزایش حقوق هر کارگر برای سال آینده است را از کاربر بگیرد و موارد زیر را با پیغام مناسب چاپ کند.

  الف ) تعداد کارگران

  ب ) میانگین حقوق امسال کارگران

  ج ) حقوق سال آینده کارگران ( به صورت یک بردار ستونی ) و میانگین حقوق سال آینده کارگران

  د ) حقوق های زیر 2 میلیون تومان ( به صورت یک بردار ستونی ) و تعداد و میانگین آن ها


  15 - برنامه ای بنویسید که یک عدد طبیعی را دریافت کرده و به عنوان خروجی تعداد و مجموع ارقام زوج آن را در یک فایل متنی چاپ کند.


  16 - تابعی بنویسید که با دریافت قطر و طول یک استوانه D و h ، مساحت جانبی A وحجم V آن را بر اساس رابطه های زیر محاسبه کند. سپس برنامه ای بنویسید که با دریافت دو عدد از کاربر به عنوان قطر و ارتفاع و به کمک تابع مذکور در یک فایل متنی خروجی های خواسته شده مشابه زیر را چاپ کند. توجه کنید در صورت ورودعدد منفی به عنوان قطر یا ارتفاع توسط کاربر ، می بایست پیغامی بر روی پنجره فرمان نمایش داده شده و مجددا از کاربر طول و اضلاع دریافت شود. این فرآیند باید تا ورود اعداد مثبت ادامه داشته باشد.

   \[A=\pi Dh\;\;\;\; V=\frac {\pi D^{2}}{4}h\]


  17 - برنامه ای در متلب بنویسید که توابع زیر را در بازه مشخص شده در یک نمودار رسم کند.

  \[y_{1}=2\;x\;sin(x)\;\;\;\; y_{2}=x^{2}\;cos(x^{2})\;\;\;\;\; -\frac{\pi}{2}\leq x\leq \frac{\pi}{2}\]


  18 - برنامه ای بنویسید که عدد صحیح n را از کاربر بگیرد و برداری 200 عضوی بین 0 تا 2npi ایجاد کرده و در متغیری به نام x قرار دهد. سپس متغیر y و z را از رابطه های زیر به دست آورده و در یک نمودار برحسب x نمایش دهد.

  \[y=x^{2}\left | e^{x}\; cos(x) \right | \;\;\;\;\;\;\; z=\frac{ln(x+1)}{sin(x)}\]


  19 - برنامه ای بنویسید که منحنی های زیر را در بازه مشخص شده رسم کند.

  \[\left\{\begin{matrix} x1=sin(t)\\ y1=2\;t\;cos(t)\\ z1=t^{2} \end{matrix}\right. \;\;\;\;\;\;\; \left\{\begin{matrix} x2=e^{\frac{1}{t}}\;cos(t))\\ y2=sin(t)\\ z2=t^{3} \end{matrix}\right.\;\;\;\;\; \frac{\pi}{2}\leq t\leq 2\pi\]


  20 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس دو بعدی از اعداد طبیعی را دریافت کند و درایه هایی را که هم خود آن ها و هم LinearIndex آنها عدد اول باشددر خروجی نمایش دهد.


  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

   

   

   

  تکالیف و امتحان درس برنامه نویسی کامپیوتر ( وحید طهانی ) ( کد Mat0070 )

  1 - برنامه ای بنویسید که مینیمم و ماکزیمم یک ماتریس n*n را حساب کرده و اندیس درایه های آن را در خروجی نشان دهد.

  2 - برنامه ای بنویسید که مقدار 2 را در یک ماتریس دلخواه بیاید. ( سطر و ستون درایه ای که مقدار 2 دارند را چاپ کند.)

  3 - برنامه ای بنویسید که از بین 100 نفر ، نفری را به صورت تصادفی با دو روش زیر انتخاب کند.

  الف ) با استفادهاز دستور rand

  ب ) با استفاده از دستور randperm

  4 - برای تابع زیر مشتق و انتگرال را حساب کرده و همگی را در یک نمودار بین بازه 0 تا 2 رسم نمایید.

  \[f=e^{-x}sin(x)\]

  5 - مقادیر بیشینه ( ماکزیمم ) رابطه زیر را بیابید و در یک نمودار رسم کنید.

  \[y=1-e^{-t}cos(t)\]

  6 - برنامه ای بنویسید که میانگین دو تابع را گرفته و همراه دو تابع رسم نماید. سپس نقاط تلاقی میانگین و توابع را مشخص نماید.

  7 - برنامه ای بنویسید که عدد 4 را در یک ماتریس دلخواه پیدا کرده و مکان آن را مشخص نماید ( بدون استفاده از دستور find )

  8 - مقادیر بیشینه ، کمینه و نهایی تابع زیر را بر روی نمودار آن نشانه گذاری کنید.

  \[y=1-ae^{-t}sin(bt)\]

  9 - شماتیک (سیمولینک ) معادله زیر را مدل سازی کنید.

  \[\frac {d^{3}y}{dt^{3}}+a\frac {d^{2}y}{dt^{2}}+b\frac {dy}{dt}=e^{-t} \;\;\;\;\; y(0)=1\]


  10 - می خواهیم برای یک فروشگاه برنامه حسابداری بنویسیم. به این صورت که هر محصول دارای یک قیمت و یک تاریخ مصرف است. اگر کمتر از 10 روز تا انقضای تاریخ مصرف مانده باشد ، سیستم تخفیف 70 درصدی برروی قیمت اعمال می نماید. همچنین در صورتی که مجموع خرید کمتر از 200 هزار تومان باشد ، 25 هزار تومان هزینه پیک به قیمت نهایی افزوده می شود.


  11 - برنامه ای بنویسید که جواب واقعی دستگاه معادلات زیر را محاسبه کند.

  \[\begin{matrix} 0.4x_{1}+0.1x_{2}+0.2_x{3}=1.2\\ 0.1x_{1}+0.5x_{2}+0.1_x{3}=1.4\\ 0.2x_{1}+0.1x_{2}+0.4_x{3}=\frac{a}{50} \end{matrix}\]

  در مرحله بعد برنامه ای بنویسید که جواب تقریبی دستگاهرا با 50 تکرار از روش SOR به ازای مقادیر مختلف w محاسبه کند. جواب های بدست آمده را با هم مقایسه کنید.

  \[w_{1}=-0.25 \;\;\;\;\; w_{2}=1.6 \;\;\;\; w_{3}=2.25\]

  عدد a اولین دو رقم سمت راست شماره ی دانشجویی شما است.


  12 - برنامه ای بنویسید که حاصل ضرب دو تابع مثلثاتی سینوس و کسینوس را با دامنه x/2  برای یک دایره مثلثاتی با گام x/1000 رسم نماید.


  13 - تابعی بنویسید که یک رشته دریافت کند، و در خروجی تمام space های درون رشته را حذف کند و خروجی را چاپ کند. همچنین، حروف کوچک درون رشته را به حروف capital و بالعکس (حروف capital رو به حروف کوچک) تبدیل کند. این تابع باید چک کند که ورودی حتما یک string باشد. در غیر اینصورت، پیغام خطا دهد(از isstr استفاده کنید).


  14 - به کمک دستور surface ،یک بیضی که دو شعاعش به صورت تصادفی در بازه [15 10] قرار گرفته اند، و همچنین  صورت تصادفی x مرکز آن در بازه  [20 5] به صورت تصادفی y مرکز آن در بازه  [10 10-] است را رسم کنید.

  راهنمایی: با توجه به محدوده هایی که داده شده است، رنج مناسب برای x و y انتخاب کنید. سپس این محدوده را مش بندی کنید. سپس باید چک کنید که هر مش، آیا درون بیضی قرار می گیرد یا خیر؟ اگر درون بیضی قرار می گیرد، مقدار ماتریس z را، مقدار c قرار دهید. در غیر اینصورت، مقدار b را اختصاص دهید. c و b  را به دلخواه انتخاب کنید. فقط کافیست با هم برابر نباشند . حال با استفاده از دستور surface ،ماتریس z را رسم کنید. برای اینکه شکل بیضی درست مشخص شود، باید مش بندی ریز انجام دهید.


  15 - تابعی بنویسید که یک عدد به عنوان ورودی بگیرد و مثلث خیام پاسکال متناظر با آن را چاپ کند. برای مثال، اگر n=8 اشد، خروجی باید به شکل زیر حاصل شود


  16 - فرض کنید در کلاس کارگاه متلب، سه دانشجو ثبت نام کرده اند. میخواهیم نمراتی که در طول ترم را بدست آورده اند، به عنوان ورودی بگیریم و نمره نهایی شان را محاسبه کنیم.

  در جدول زیر، نمرات وارد شده فرضی را میبینید ( شما باید نمرات متفاوتی را وارد کنید). در ردیف دوم جدول، تاثیر هر نمره، در نمره کل را می بینید. کل نمرات تکلیف، 25 %نمره کل را تشکیل می دهد. همچنین به عنوان ارفاق، کمترین نمره تکلیف، حذف می شود و در نظر گرفته نمی شود. (پس، فقط سه نمره بالاتر تکلیف لحاظ می شود). همچنین، نمره کل از 21 نمره منظور شده است. با توجه به توضیحات فوق، نمره نهایی دانشجوها را حساب کنید. باالترین نمره را 20 در نظر بگیرید و به همان نسبت، نمره سایرین را نیز اضافه کنید. در مرحله آخر، اگر نمره کسی باالی 9 بود، آن را به 10 تبدیل کنید. اگر زیر 5 بود، به 5 و اگر بین 5 تا 9 بود، به 9 .دقت کنید اگر دانشجویی، نمره پایان ترمش کمتر از 7 باشد، و نمره پروژه نهاییش، بیشتر از 15 باشد، فرض بر تقلبش خواهد بود و نمره نهایی صفر برایش لحاظ خواهد شد.


  17 - تابع تبدیل سیستم زیر را به دست آورید. دیاگرام بد آن را رسم کنید. همچنین پاسخ ضربه را نیز به دست آورید و به کمک توابع متلب، آن را رسم کنید. ( هر دانشجو ضرایب متفاوتی را برای تابع های مشخص شده وارد کند) .


  18 -


  19 -


  20 -

   


  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد

  امتحان برنامه نویسی دانشگاه سیستان و بلوچستان ( کد Mat0067 )

  1 - فلوچارتی بکشید که شماره یکی از روزهای سال را گرفته و فصل مربوط به آن را چاپ کند.

  2 - فلوچارتی بکشید که یک عدد را گرفته و مجموع ارقام آن را محاسبه کند.

  3 - فلوچارتی بکشید که یک عدد را گرفته و ارقام آن را به ترتیب درون درایه های یک آرایه ذخیره کند. برای مثال اگر عدد ورودی 278 باشد ، درایه اول باید 2 ، درایه دوم 7 و درایه سوم 8 باشد.

  4 - فلوچارتی بکشید که که یک عدد را گرفته و در متغیر a ذخیره کرده فاکتوریل آن را محاسبه نماید. برای حل این مساله تنها مجاز به استفاده از یک متغیر دیگر به نام f هستید. در انتهای فلوچارت مقدار فاکتوریل عدد ورودی باید در متغیر f ذخیره شده باشد.

  5 - فلوچارتی بکشید که دو عدد را رگفته و قسمت صحیح تقسیم عدد اول بر عدد دوم را با استفاده از تفریق های متوالی بدست آورد.


  6 - الگوریتمی بنویسید که سه مقدار عددی را از ورودی خوانده ، میانگین آن ها را چاپ کند.

  7 - الگوریتمی بنویسید که تعداد 100 عدد را از ورودی خوانده و آن ها را با هم جمع کند.

  8 - الگوریتمی بنویسید که 3 مقدار عددی را از ورودی خواهده ، میانگین آن ها را چاپ کند.

  9 - الگوریتمی بنویسید که دو مقدار از ورودی خوانده و مقدار بزرگتر را چاپ کند.

  10 - الگوریتمی بنویسید که 3 عدد را خوانده و آن ها را به ترتیب نطولی نشان دهد.

  11 - الگوریتمی بنویسید که ریشه های چند جمله ای درجه دوم را بدست آورد.


  12 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که تعداد N عدد را از ورودی خوانده و مجموع آن ها را محاسبه و چاپ کند.

  13 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که یک عدد را خوانده واول بودن آن را تعیین نماید.

  14 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که یک عدد مثبت را خوانده و فاکتوریل آن را نمایش دهد.


  15 - برنامه ای بنویسید که فاکتوریل عدد 100 را نمایش دهد.

  16 - برنامه ای بنویسید که جدول ضرب را نمایش دهد.

  17 - برنامه ای بنویسید که عددی را از کاربر دریافت کرده و نمایش دهد که آن عدد بزرگتر یا کوچکتر یا مساوی 10 است.

  18 - برنامه ای بنویسید که عددی را از کاربر بگیرد و درصورتی که برابر 1 یا 2 باشد پیغام مناسبی برای کاربر نمایش دهد و در غیر این صورت None نمایش دهد.


  19 - رسم یک فنر با شعاع برابر یک

  \[\left\{\begin{matrix} x=t\\ y=sin(t)\\ z=cos(t) \end{matrix}\right. \;\;\;\;\; t\in R\]

  20 - تابع دو بعدی زیر را رسم کنید.

  \[\left\{\begin{matrix} r=\sqrt{x^{2}+y^{2}}\\ z=\frac {sin(r)}{r} \end{matrix}\right.\]


  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  پروژه محاسبات عددی ( استاد سبحان روشنی ) ( کد Mat0064 )

  1 - ک ماتریس نمونه 4 در 4 را تعریف کنید.

  الف) سطرهای دوم و چهارم این ماتریس را حذف کنید.

  ب) ترانهاده ی ماتریس جدید را بدست آورید.


  2 - برنامه ای بنویسید که اعداد بین 100 تا 900 را در یک بردار تولید کند و اعدادی را که بر مجموع ارقامشان بخش پذیرند نمایش دهد


  3 - برنامه ای بنویسید که دو لیست از اعداد با تعداد برابر را از فایل txt دریافت نماید و تعداد اعضای مشترک دو لیست را نمایش دهد.


  4 - برنامه ای بنویسید که اعدادی را از ورودی دریافت نماید و نمایش دهد که این عدد کامل هست یا خیر.

  توضیح: عددی کامل است که مجموع مقسوم علیه های آن عدد به جز خودش برابر با آن عدد باشد مانند عدد 6) .3+2+1 = 6 (


  5 - یک دستگاه معادله پنج معادله پنج مجهول خطی را به صورت نمونه پیشنهاد دهید. سپس دستگاه معادله خطی را با استفاده از ماتریس معکوس حل کنید.


  6 - الف) برنامه ای بنویسید که 10 عدد رندم مختلط در دایره ی واحد تولید کند. ب) برنامه ای بنویسید که مساحت دایره ی واحد را با استفاده از تعداد بیشتری عدد رندم و نسبت تعداد نقاط رندم با تقریب بدست آورد


  7 - برنامه ای بنویسید که تعداد اعداد اول از 1000 تا 10000 را در خروجی نمایش دهید


  8 - تابعی تعریف کنید که اعداد ورودی را بین 1 -تا 1 +قرار دهد. برنامه ای بنویسید که با استفاده از این تابع یک لیست از 20 عدد رندم در بازه ی 0 تا 100 را از فایل txt دریافت نماید و خروجی تولید شده بین 1 -تا 1 +را نمایش دهد


  9 - یک معادله غیر خطی که جواب تحلیلی ندارد را با استفاده از روش تنصیف (روش دوبخشی) حل کنید. همچنین درستی جواب را با استفاده از رسم نمودار معادله نمایش دهید.


  10 - معادله غیر خطی تمرین 9 را با استفاده از روش نیوتن رافسون حل کنید. همچنین درستی جواب را با استفاده از رسم نمودار معادله نمایش دهید.


   

  پروژه محاسبات عددی ( کد Mat0063 )

  پروژه محاسبات عددی (اسحاق نژاد )

  1 - برنامه ای بنویسید که نقاطی دلخواه را دریافت کند و چند جمله ای درونیاب تابع f(x) را با روش لاگرانژ محاسبه کند.


  2 - برنامه ای بنویسید که نقاطی دلخواه را دریافت کند و چند جمله ای درونیاب تابع f(x) را با روش تفاضلات تقسیم شده نیوتن محاسبه کند.


  3 - برنامه ای بنویسید که تابع دلخواه f(x) و [a,b] را از ورودی دریافت کند و ریشه های آن را در این بازه با استفاده از روش نیوتن - نیوتن اصلاح شده محاسبه کند.


  4 - برنامه ای بنویسید که  تابع دلخواه f(x) و [a,b] را از ورودی دریافت کند و ریشه های آن را در این بازه با استفاده از روش دو بخشی محاسبه کند.


  5 - برنامه ای بنویسید که یک دستگاه خطی را دریافت کند و جواب تقریبی آن را با روش ژاکوبی محاسبه کند. ( بررسی همگرایی لازم - نقطه شروع و خطا دلخواه است )


  6 - برنامه ای بنویسید که یک دستگاه خطی را دریافت کند و جواب تقریبی آن را با روش گاوس - سایدل محاسبه کند. ( بررسی همگرایی لازم - نقطه شروع و خطا دلخواه است )


  7 - برنامه ای بنویسید که تابع دلخواه f(x) و [a,b] را از ورودی دریافت کند و تقریبی مناسب برای مشتق تابع f(x) محاسبه کند. ( نقاط گره ای دلخواه انتخاب شوند )


  8 - برنامه ای بنویسید که  تابع دلخواه f(x) و بردار a را از ورودی دریافت کند و تقریب مناسب برای مرتبه اول ، دوم ، سوم و چهارم تابع f(x) محاسبه کند. ( نقاط گره ای دلخواه انتخاب شوند )


  9 - برنامه ای بنویسید که تابع دلخواه f(x) و [a,b] را از ورودی دریافت کند و تقریبی مناسب برای انتگرال تابع f(x) با روش سیمپسون همراه با خطای آن را محاسبه کند. ( نقاط گره ای و تعداد آن دلخواه انتخاب شوند )


  10 - برنامه ای بنویسید که تابع دلخواه f(x) و [a,b] را از ورودی دریافت کند و تقریبی مناسب برای انتگرال تابع f(x) با روش ذوزنقه ای همراه با خطای آن را محاسبه کند. ( نقاط گره ای و تعداد آن دلخواه انتخاب شوند )


  11 - برنامه ای بنویسید که یک مساله دیفرانسیل مرتبه اول با شرایط اولیه دلخواه را از ورودی دریافت کند و جواب این مساله را با روش اویلر به سازی شده محاسبه کند.


  12 - برنامه ای بنویسید که یک مساله دیفرانسیل مرتبه اول با شرایط اولیه دلخواه را از ورودی دریافت کند و جواب این مساله را با روش رانگ کوتا مرتبه 4 محاسبه کند.


  13 -  برنامه ای بنویسید که نقاط دلخواه را دریافت کند و چند جمله ای درونیاب اسپلاین تابع f(x) را محاسبه کند. ( متناوب ، طبیعی ، مقید را به دلخواه انتخاب کنید )


  14 - برنامه ای بنویسید که یک دستگاه دو معادله دو مجهول دلخواه ( مساله دیفرانسل مرتبه اول ) دریافت کند و جواب های تقریبی این دستگاه را با شرایط اولیه دلخواه انتخاب کنید.

  \[\frac{dx}{dt}=f(t,x,y) \;\;\;\;,\;\;\;x(t_{0})=x_{0}\]

  \[\frac{dx}{dt}=g(t,x,y) \;\;\;\;,\;\;\;y(t_{0})=y_{0}\]


  15 - برنامه ای بنویسید که نقاط گره ای دلخواه را از ورودی دریافت کند و آنرا به روش کمترین مربعات از مرتبه دلخواه برازش کند.


  16 - تابعی در MATLAB بنویسید که " یک متن " را از کاربر گرفته و :

  الف ) با استفاده از رمزنگاری سزار آن را رمزنگاری کنید.

  ب ) سپس تابعی جدید بنویسید که پس از نوشتن کلمه " ! Decode ،" با استفاده از متن رمزنگاری شده، متن را به حالت ابتدایی آن برگرداند


  17 - قصد داریم حرکت یک سفینه در یکی از کره های منظومه شمسی را شبیه سازی کنیم. برای شبیه سازی مسیر پرواز، نیاز به دانستن اطلاعاتی داریم تا بتوانیم علاوه بر یافتن کوتاه ترین مسیر پرواز، شکل و سایر اطلاعات مورد نیاز برای یک پرواز امن را بیابیم.

  حال برنامه ای در MATLAB بنویسید که مراحل زیر را انجام دهد

  الف ) شعاع و جاذبه کره ، مختصات سه بعدی دکارتی نقاط ابتدایی و انتهایی پرواز ، حداکثر ارتفاع پرواز سفینه از سطح کره ( برحسب واحد اندازگیری "پا" ( foot )) و سرعت سفینه" را از کاربر دریافت کند.

  ب ) کره ای به شعاع داده شده رسم کرده و نقاط ابتدایی و انتهایی را به شکلی که به وضوح دیده شوند نشان دهید. (از توابع MATLAB استفاده نشود؛ همچنین رنگ نقاط ابتدایی، انتهایی و کره متفاوت انتخاب شوند.)

  نکته : هر 1000 کیلومتر را یک واحد در نظر بگیرید .

  ج ) مسیر حرکت سفینه را در همان تصویر که کره را رسم کرده اید، رسم کنید؛ سپس طول این منحنی و زمان تقریبی این سفر را محاسبه و چاپ نمایید .

  نکته : مسیر حرکت باید به صورت یک سهمی باشد که با استفاده از نقاط ابتدا ، انتها و حداکثر طول پرواز رسم شود .

  نکته : سهمی به صورت نقطه خط (. _ ) با رنگ جدید رسم شود .


  18 - یک ربات گفتوگو بدوی طراحی کنید که با عبارت "?saying were you And "مکالمه را در پنجره دستورات آغاز کند. سپس کاربر جمله ای را وارد کند و ربات در جواب آخرین کلمه جمله کاربر را سوال کند به طور مثال وقتی کاربر جمله ".today snowing is It "را وارد کند، ربات این گونه پاسخ دهد:"?today, Really) ."


  19 - بسط تیلور تابع سینوس برحسب رادیان به صورت زیر می باشد. تابعی بنویسید که این بسط را پیاده سازی نماید و با ارائه مثالی درستی تابع نوشته شده را اثبات نمایید

  \frac{x^{3}}{3!}


  20 - یک تابعی بنویسید که با ورودی عدد صحیح k ،بتواند k مربع تو در توی پر شده با رنگ هاd تصادفی همانند شکل زیر رسم نماید. راهنمایی: از دستور fill استفاده نمایید.


  21 - در محیط سیمولینک سیگنال میرای

  \[x(t)=5e^{-0.7t}sin(2.4t- \frac{\pi}{6})\]

  را تولید کرده و سپس از این سیگنال به عنوان منبع برای شبیه سازی

  \[x(t)-2y(t)=0.5 \frac{dy}{dt}\]

  استفاده نمایید.


  22 - یک ماتریس با نام A با ابعاد m*n بسازید که مقدار هر مولفه A(i,j)  از عبارت زیر پیروی نماید. از تابع meshgrid براd ساختن ماتریس استفاده نمایید.

  \[A(i,j)=(j-4)^{2}(i+1)^{-3}+ij\]


  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  تکلیف پردازش تصویر ( کد Mat0062 )

  1 - نویز متناوب سینوسی به شکل زیر را به تصویر cameraman اعمال کرده و تصویر حاصل را رسم کنید. سپس با توجه به فرکانس های نویز سینوسی یک filter notch طراحی کنید و تصویر اولیه را بازیابی کنید. ( برای سادگی فرکانس Vرا صفر در نظر بگیرید. مقدار A هم طوری انتخاب شود که نویز در تصویر دیده شود.)

  \[\eta (x,y)=Asin(2 \pi u_{0}x+2 \pi v_{0}y)\]


  2 - تبدیل هاف تصویر زیر را رسم کنید و rho , theta ی خطوط تصویر را مشخص کنید.


  3 - با استفاده از عملگرهای مورفولوژی متلب ، مربع، دایره و مستطیل را مطابق شکل از تصویر جدا کنید.


  4 - در تصویر شکل زیر تعداد دایره های کوچک و بزرگ را تعیین کنید.


  5 - بخش بندی یک تصویر نویزدار خاکستری به کمک آستانه گیری سراسری با یافتن آستانه بهینه


  6 - یک تصویر خاکستری را در ماتریسی در متلب بخوانید، به کمک حلقه for و تعریف یک سطح آستانه ( مفهوم سطح آستانه برای این عملیات تدریس شده است) ، آن را به تصویر باینری تبدیل کرده و در یک پنجره هر دو تصویر را در کنار هم نمایش دهید. سطح آستانه را تغییر داده و مجددا عملیات قبل را تکرار کنید. تفاوت در تصاویر باینری استخراجی را توضیح دهید.


  7 - یک تصویر خاکستری را در ماتریسی در متلب بخوانید، ابعاد آن را مشخص کرده و با دستور input به کاربر اطالع دهید که تصویر دارای چه ابعادی است و از او بخواهید که بگوید به چه ابعاد کوچکتری بریده شود. کاربر ابعاد مورد نظر را وارد کند. اگر ابعاد ورودی کمتر از ابعاد اصلی تصویر بود، تصویر را به آن ابعاد بریده و نمایش دهد. وگرنه، به کاربر پیام خطا در وارد کردن ابعاد داده و مجدد از او ابعاد جدید بخواهد


  8 - توابع از پیش تعریف شده ای (دستور) در متلب برای تبدیالت بین تصویر رنگی، خاکستری و باینری به هم وجود دارند. آنها را یافته و در یک m فایل، چند نمونه را نوشته و تست کنید. برای برش تصویر به ابعاد دلخواه نیز این مورد وجود دارد. همین کار را برای برش تصویر نیز انجام دهید.


  9 -


  10 -


  11 -


  12 -


  13 - 


  14 -


  15 -


  16 -


  17 -


  18 -


  19 -


  20 -


  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  امتحان متلب دانشگاه شیراز ( کد Mat0056 )

   1 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس دو بعدی دلخواه را از ورودی دریافت کرده و بزرگترین ماتریس مربعی موجود در ماتریس ورودی که مجموع عناصر موجود بر روی قطر اصلی آن مضرب 3 باشد را به عنوان خروجی برگرداند.


  2 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس دو بعدی دلخواه و عدد صحیح n را دریافت کند و تعداد ماتریس های n*n که تمامی درایه های آن ها غیر صحیح است را شمرده و چاپ کند.


  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  پروژه های متلب محاسبات عددی ( کد Mat0054 )

  1 - پروژه انتگرال گیری عددی : پروژه باید به صورت یک واحد برنامه واحد باشد که با 7 روش زیر انتگرال را در بازه خاص با هر 7 روش محاسبه و چاپ کند.

  استفاده از توابع برای هر روش اجباری می باشد.

  روش ها : مستطیلی ، ذوزنقه ای ، سیمپسون ، نقطه میانی ، رامبرگ ،گاوس دو نقطه ای و گاوس سه نقطه ای


  2 - پروژه محاسبه ریشه های چند جمله ای : ریشه های چند جملهای را محاسبه و چاپ کنید.


  3 - پروژه دستگاه های خطی : یک ماتریس با ابعاد n*n+1 را دریافت کرده و حاصل دستگاه را با 4 روش زیر محاسبه کند.  برای هر روش برنامه جداگانه بنویسید.

  روش ها : گاوس ، گاوس جردن ، گاوس پاشنه گری و تجزیه LU


  4 - پروژه حل معادلات غیرخطی - برای یک معادلهغیرخطی که از قبل در برنامه وجود دارد ، باید با استفاده از 5 روش و با دریافت بازه مربوطه و دقت محاسبه ، صفرهای آن را محاسبه کند.

  استفاده از توابع برای هر روش اجباری می باشد.

  روش ها : تصنیف ، خطا و تصحیح ، نقطه ثابت ، نیوتن و وتری


  5 - پروژه محاسبه وارون ماتریس : یک ماتریس n*n را گرفته و وارون آن را محاسبه و چاپ کند.


  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  تکلیف متلب ( کد Mat0049 )

  1 - برنامه ای که یک بردار 100*1 از اعداد تصادفی بین 1 تا 100 دریافت کند ( اعداد اعشاری ) و سپس آن ها را به صورت صعودی مرتب کند. ( اجازه استفاده از دستور sort را ندارید و باید با استفاده از حلقه ها بردار را مرتب کنید )

  2 - یک تابع بنویسید که دو چند جمله ای از درجه دلخواه را جمع یا تفریق یا ضرب نمیاد. از p=polyaddsubmult(p1,p2,operation) به عنوان نام تابع استفاده نمایید. دوپارامتر نخست ورودی p1و p2 بردارهای ضرایب دو چند جمله ای می باشند. ( دقت شود که در جکع یا تفریق اگر دو چند جمله ای هم درجه نباشند ، تابع به تعداد کافی عناصر صفر به بردار کوچکتر اضافه کند، اما در ضرب، دو چند جمله ای می توانند از درجه دلخواه باشند. ) پارامتر سوم ورودی operation یک رشته است، که برای جمع یا تفریق و یا ضرب بردارها باید به ترتیب از add یا sub و یا mult استفاده شود. پارامتر خروجی بردار ضریاب چند جمله ای حاصل می باشد.

  3 - برنامه مربوط به polyaddsubmult را به گونه ای بنویسید که سه زیرتابع polyadd , polysub و  polymult به ترتیب برای محاسبه جمع دو چند جمله ای ، تفریق دو چند جمله ای و ضرب دو چند جمله ای استفاده نماید.

  4 - همچنین برنامه ای را در یک فایل منتی جهت دریاف بردارهای دو چند جمله ای و رشته مورد نظر جهت جمع ، تفریق یا ضرب بردارها operation و در نهایت جهت نمایش خروجی ( حاصل جمع ، یا حاصل تفریق ، یا حاصل ضرب بردارهای مورد نظر ) بنویسید. این برنامه باید به گونه ای نوشته شود که از تابع polyaddsubmult استفاده نماید. نام این فایل متنی را polynomial قرار دهید.

   

  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  تکلیف متلب ( کد Mat0047 ) - برازش خطی Linear Fitting

  برازش خطی Linear Fitting

  فرض کنید یک سری x و y به ما داده اند و از ما می خواهند بهترین خط عبوری از آن ها را بدست آوریم. در کد نوشته شده حتما x و y را وارد کنید . نه اینکه آن را از کاربر بگیرید و همچنین لطفا طوری کد را طراحی کنید که با کم و زیاد کردن ماتریس x و  y کد قابلیت اجرا داشته باشد.

  در نظر داشته باشید فقط استفاده از دستورات while  و  if و for سوال بالا حل شود ( بدون استفاده از تولباکس ، فانکشن ، سیمولینک و توابع متلب )

  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  تکلیف متلب (کد Mat0041 )

  1- تبدیل لاپلاس توابع زیر را بدست آورید.

  \[f(t)=7t^{3}cos(5t+60)\]

  \[f(t)=-3cos(5t)\]

  \[f(t)=5e^{-3t}cos(t-45)\]

  \[f(t)=tsin(7t)\]
   

  2 - لاپلاس معکوس توابع زیر را بدست آورید.

  \[F(s)=\frac{s}{s(s+2)(s+6)}\]

  \[F(s)=\frac{1}{s^{2}(s+5)}\]

  \[F(s)=\frac{3s+1}{(s^{2}+2s+9)}\]

  \[F(s)=\frac{s-25}{s(s^{2}+3s+20)}\]

  3 - مشتقات اول و دوم توابع زیر را با استفاده از ریاضیات سیمبلیک متلب محاسبه کنید.

  \[x^{5}-8x^{4}+5x^{3}-7x^{2}-9\]

  \[(x^{3}+3x^{2}-8)(x^{2}+21)\]

  \[(x^{5}-8x^{4}+5x^{3}-7x^{2})^{2}\]

  4 - انتگرال توابع زیر را بیابید.

  \[\int \sqrt{x}cos(x)\]

  \[\int x^{2/3}sin(2x)\]

  \[\int_{0.2}^{2.8}xsin(x)dx\]

  5 - معادله دیفرانسیل زیر داده شده است.

  \[\frac{d^{2}x}{d^{t2}}+12\frac{dx}{dt}+15x=35\]

  با استفاده از متلب مطلوب است 

  1 - محاسبه x(t) زمانی که تمام شرایط اولیه صفر باشد.

  2 - محاسبه x(t) زمانی که x(0)=0 و x'(0)=1 باشد.

   

  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  تکلیف متلب ( کد Mat0036 )

  1 - برنامه ای بنویسید که 10 عدد از کاربر دریافت کند و کمترین مقدار و بیشترین مقدار آن را مشخص کند.

  2 - برنامه ای بنویسید که 10 نمره از کاربر دریافت کند و معدل نمرات را چاپ کند.

  3 - برنامه ای بنویسید که یک بردار از نمرات دریافت کند و میانگین mean و انحراف معیار استاندارد standard deviation آن ها را بدست آورد.

  4 - تابعی بنویسید که نرم P ام یک بردار را محاسبه کند. بردارها می توانند تعداد المان هایی که دارد دلخواه باشد.

  \[\overrightarrow{x}=(x_{1},x_{2},x_{3} , ... ,x_{1})\]
  \[\left \| x \right \|_{p}=\sqrt[p]{\sum_{i}^{}\left | x_{i} \right |^{p}}\]

  5 - تابعی بنویسید که یک عبارت ریاضی دلخواه از کاربر ( به صورت یک رشته کاراکتری ) به عنوان آرگومان اول و یک آرایه را به عنوان آرکومان دوم بگیرد.

  الف ) چک کند که تعداد آرگومان ورودی دقیقا دو عدد باشد. ( با استفاده از دستور narginchk )

  ب ) چک کند که تعداد آرگومان خروجی دقیقا یک عدد باشد. ( با استفاده از تابع nargoutchk )

  ج ) چک کند که آرگومان اول حتما یک رشته کاراکتری باشد و آرگومان دوم حتما یک متغییر عددی ( از توابع isstr و  isnumeric استفاده کنید )

  د ) با استفاده از دستور eval عبارت ریاضی وارد شده توسط کاربر را بر روی تمام عناصر آرایه ورودی اعمال نموده و بازگرداند.

   

  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  تکلیف متلب ( کد Mat0002 )

  1 - برنامه ای بنویسید که سیگنال های خواسته شده را رسم کند.


  2 -  تبدیل مبناهای زیر را انجام دهید.

  \[(50.89)_{10}=(\;\;\;\;)_{2}\]

  \[(FBA2)_{16}=(\;\;\;\;)_{2}\]

  \[(1010110.1010)_{2}=(\;\;\;\;)_{8}\]

  \[(1010110.010)_{2}=(\;\;\;\;)_{10}\]


  3 - ابتدا تابعی بنویسید که فاکتوریل عدد n را محاسبه کند. در مرحله بعد برنامه ای بنویسید که از این تابع برای محاسبه مقدار arccos(x) استفاده کند. ( تابع طوری نوشته شود که اگر کاربر شرط x>-1  و x<1 را رعایت نکرد ، پیغام خطای مناسب ظاهر شود.

  \[arccos(x)=\frac{\pi}{2}- \sum_{n=0}^{\infty } \frac{(2n)!}{4^{n} (n!)^{2} (2n+1)} x^{2n+1} \;\;\;\;\;\; \left | x \right |<1\]


  4 - برنامه ای بنویسید که عدد فرد N را گرفته و ماتریس ذیل را تولید کند. ( برای مثال برای N=5 ) ماتریس زیر تولید شده است.

  \[A=\begin{bmatrix} -1& 2& 3& 4&5 \\ 2 & -1 &2 & 3 &4 \\ 3 & 2 & -1 & 2 & 3\\ 4 &3 & 2 & -1 & 2\\ 5& 4 & 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}\]


  5 - بر اساس روش مونت کارلو ، برای محاسبه مقدار انتگرال f(x) در بازه 0 تا 1 ، تعداد N ذره را در داخل یک مربع 1*1 به صورت تصادفی پخش می کنیم. اگر تعداد ذراتی که زیر تابع قرار گرفته اند را Nc در نظر بگیریم ، عدد S که از رابطه Nc/N بدست می آید برابر با انتگرال تابع است.

  برنامه ای بنویسید که با استفاده از روش مونت کارلو مقدار انتگرال هر تابع در هر بازه مشخص شده با تعداد نقاط n را بدست آورد. 


   


  6 - برنامه ای بنویسید که تابع y=2Asin(wx)+Acos(wx)  را به ازای w=2pi و  A=0.1:0.1:1 الف ) در یک نمودار ب) در نمودارهای مختلف ج) در چند نمودار و دریک figure با رنگ بندی و نوع خط های مختلف رسم کند.


  7 - برنامه ای بنویسید که تابع y=2Asin(wx)+Acos(wx)  را به ازای A=1 و  w=0.1pi:0.1pi:pi الف ) در یک نمودار ب) در نمودارهای مختلف ج) در چند نمودار و دریک figure با رنگ بندی و نوع خط های مختلف رسم کند.


  8 - توابع زیر را به کسرهای جزیی بسط دهید.

  \[F(s)=\frac{1}{s^{4}+5s^{3}+7s^{2}}\]

  \[F(s)=\frac{5s^{2}+3s+6}{s^{4}+3s^{3}+7s^{2}+12}\]

  \[F(s)=\frac{s^{4}+3s^{3}+5s^{2}+7s+25}{s^{4}+5s^{3}+20s^{2}+40s+12}\]

  \[F(s)=\frac{8(s+1)(s+3)}{(s+2)(s+4)(s+6)^{2}}\]


  9 - با توجه به توابع تبدیل داده شده F(s) و G(s) آن ها را به صورت عوامل سازنده ( حاصل ضرب صفرها و قطب ها ) و به صورت نسبت دو چند جمله ای بدست آورید.

  \[F(s)=\frac{3(s+9)(s+21)(s+57)}{s(s+30)(s^{2}+5s+35)(s^{2}+28s+42)}\]

  \[F(s)=\frac{s^{4}+20s{3}+27s^{2}+17s+35}{s^{5}+8s{4}+9s^{3}+20s^{2}+29s+32}\]


  10 - با توجه به عبارت زیر برنامه ای بنویسید که مقدار m را از کاربربگیرد و حاصل عبارت فوق را حساب کند.

  \[2\prod_{n=1}^{m} \frac{2n^{2}}{2n^{2}+1}= \pi\]


  11 - با استفاده از حلقه while برنامه ای بنویسید که عبارت فوق را تا دقت e-6 حساب کند و مشخص کند که برای رسیدن به دقت مورد نظر چند تکرار انجام شده است.


  12 - تابعی به نام mySplitMatrix(M) بنویسید که یک ماتریس مربعی n*n دریافت کند و خروجی آن به صورت دو ماتریس بالا مثلثی و پایین مثلثی باشد. اگر n فرد بود قطر اصلی را در ماتریس بالا مثلثی قرار دهد.


  13 - برنامه ای بنویسید که دو عدد دریافت کند و اعداد کامل بین دو عدد را چاپ کند.


  14 - دستگاه معادلات خطی زیر را حل کنید و بهترین جواب را بدست آورید:

  \[\left\{\begin{matrix} x+2y+3z+7t=4\\ 6x+7y+22z+32t=5\\ 98x+5y-23z+t=7\\ 32x+5y-75z+23t=1 \end{matrix}\right.\]


  15 - برنامه ای بنویسید که ماتریس ضرایب و ماتریس جواب ها )مقادیر سمت راست( یک دستگاه معادالت خطی را از کاربر بگیرد و پاسخ دستگاه را با پیغام مناسب نمایش دهد.


  16 - برنامه ای بنویسید که سه عدد دریافت کرده، نشان دهد، آیا این سه عدد می توانند اضالع یک مثلث باشند یا خیر؟


  17 - برنامه ای بنویسید که دو عدد از ورودی دریافت کرده سپس بزرگترین مقدار را پیدا کرده در خروجی نمایش دهد.


  18 - برنامه ای بنویسید که یک عدد مثبت را خوانده و همه مقسوم علیه های آن را نمایش دهد.


  19 - -برنامه ای بنویسید که

  الف) یک رشته کاراکتری را از کاربر بگیرد و با تغییر کد اسکی آن، آن را بصورت رمز درآورده، سپس هم کد رمز و هم رشته رمز شده را نمایش دهد.

  ب)  کد رمز تمرین قبل  را از حالت رمز خارج کرده و رشته کاراکتری اصلی را نمایش دهد.


  20 - شکل زیر یک حلزون مختصاتی را نشان می دهد. هر حلزون مختصاتی با اندازه n از شماره 1 در مرکز مختصات شروع می شود و مطابق تصویر زیر طی مسیر می کند.

  می خواهیم برنامه ای بنویسیم که عددn را از کاربر دریافت کند و سپس مختصات آن نقطه را به کاربر تحویل دهد.


  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  Designed By M A T L A B K H O O N E H