| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف متلب MATLAB - ترانهاده ماتریس ( کد Mat0064 )

1 - ک ماتریس نمونه 4 در 4 را تعریف کنید.

الف) سطرهای دوم و چهارم این ماتریس را حذف کنید.

ب) ترانهاده ی ماتریس جدید را بدست آورید.

2 - برنامه ای بنویسید که اعداد بین 100 تا 900 را در یک بردار تولید کند و اعدادی را که بر مجموع ارقامشان بخش پذیرند نمایش دهد

3 - برنامه ای بنویسید که دو لیست از اعداد با تعداد برابر را از فایل txt دریافت نماید و تعداد اعضای مشترک دو لیست را نمایش دهد.

4 - برنامه ای بنویسید که اعدادی را از ورودی دریافت نماید و نمایش دهد که این عدد کامل هست یا خیر.

توضیح: عددی کامل است که مجموع مقسوم علیه های آن عدد به جز خودش برابر با آن عدد باشد مانند عدد 6) .3+2+1 = 6 (

5 - یک دستگاه معادله پنج معادله پنج مجهول خطی را به صورت نمونه پیشنهاد دهید. سپس دستگاه معادله خطی را با استفاده از ماتریس معکوس حل کنید.

6 - الف) برنامه ای بنویسید که 10 عدد رندم مختلط در دایره ی واحد تولید کند.

ب) برنامه ای بنویسید که مساحت دایره ی واحد را با استفاده از تعداد بیشتری عدد رندم و نسبت تعداد نقاط رندم با تقریب بدست آورد

7 - برنامه ای بنویسید که تعداد اعداد اول از 1000 تا 10000 را در خروجی نمایش دهید

8 - تابعی تعریف کنید که اعداد ورودی را بین 1 -تا 1 +قرار دهد. برنامه ای بنویسید که با استفاده از این تابع یک لیست از 20 عدد رندم در بازه ی 0 تا 100 را از فایل txt دریافت نماید و خروجی تولید شده بین 1 -تا 1 +را نمایش دهد

9 - یک معادله غیر خطی که جواب تحلیلی ندارد را با استفاده از روش تنصیف (روش دوبخشی) حل کنید. همچنین درستی جواب را با استفاده از رسم نمودار معادله نمایش دهید.

10 - معادله غیر خطی تمرین 9 را با استفاده از روش نیوتن رافسون حل کنید. همچنین درستی جواب را با استفاده از رسم نمودار معادله نمایش دهید.

|جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H