| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف الگوریتم و فلوچارت - برنامه نویسی پایه ( کد Mat0067 )

1 - فلوچارتی بکشید که شماره یکی از روزهای سال را گرفته و فصل مربوط به آن را چاپ کند.

2 - فلوچارتی بکشید که یک عدد را گرفته و مجموع ارقام آن را محاسبه کند.

3 - فلوچارتی بکشید که یک عدد را گرفته و ارقام آن را به ترتیب درون درایه های یک آرایه ذخیره کند. برای مثال اگر عدد ورودی 278 باشد ، درایه اول باید 2 ، درایه دوم 7 و درایه سوم 8 باشد.

4 - فلوچارتی بکشید که که یک عدد را گرفته و در متغیر a ذخیره کرده فاکتوریل آن را محاسبه نماید. برای حل این مساله تنها مجاز به استفاده از یک متغیر دیگر به نام f هستید. در انتهای فلوچارت مقدار فاکتوریل عدد ورودی باید در متغیر f ذخیره شده باشد.

5 - فلوچارتی بکشید که دو عدد را رگفته و قسمت صحیح تقسیم عدد اول بر عدد دوم را با استفاده از تفریق های متوالی بدست آورد.

6 - الگوریتمی بنویسید که سه مقدار عددی را از ورودی خوانده ، میانگین آن ها را چاپ کند.

7 - الگوریتمی بنویسید که تعداد 100 عدد را از ورودی خوانده و آن ها را با هم جمع کند.

8 - الگوریتمی بنویسید که 3 مقدار عددی را از ورودی خواهده ، میانگین آن ها را چاپ کند.

9 - الگوریتمی بنویسید که دو مقدار از ورودی خوانده و مقدار بزرگتر را چاپ کند.

10 - الگوریتمی بنویسید که 3 عدد را خوانده و آن ها را به ترتیب نزولی نشان دهد.

11 - الگوریتمی بنویسید که ریشه های چند جمله ای درجه دوم را بدست آورد.

12 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که تعداد N عدد را از ورودی خوانده و مجموع آن ها را محاسبه و چاپ کند.

13 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که یک عدد را خوانده واول بودن آن را تعیین نماید.

14 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که یک عدد مثبت را خوانده و فاکتوریل آن را نمایش دهد.

15 - برنامه ای بنویسید که فاکتوریل عدد 100 را نمایش دهد.

16 - برنامه ای بنویسید که جدول ضرب را نمایش دهد.

17 - برنامه ای بنویسید که عددی را از کاربر دریافت کرده و نمایش دهد که آن عدد بزرگتر یا کوچکتر یا مساوی 10 است.

18 - برنامه ای بنویسید که عددی را از کاربر بگیرد و درصورتی که برابر 1 یا 2 باشد پیغام مناسبی برای کاربر نمایش دهد و در غیر این صورت None نمایش دهد.

19 - رسم یک فنر با شعاع برابر یک

\[\left\{\begin{matrix} x=t\\ y=sin(t)\\ z=cos(t) \end{matrix}\right. \;\;\;\;\; t\in R\]

20 - تابع دو بعدی زیر را رسم کنید.

\[\left\{\begin{matrix} r=\sqrt{x^{2}+y^{2}}\\ z=\frac {sin(r)}{r} \end{matrix}\right.\]

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H