| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف متلب MATLAB - توابع بازگشتی ( کد Mat0071 )

1 - مقدار ires را بعد از انجام برنامه زیر معین کنید.

2 - تابع test1 به صورت زیر نوشته شده است:

یا فراخوانی این تابع با دستور test1(6) درست است؟ اگر درست است مقدار خروجی تابع را مشخص کنید و اگر درست نیست در مورد علت خطا توضیح دهید.

3 - برنامه زیر نخست عددی را دریافت کرده و بررسی می نماید آیا اول است یا نه. درصورت اول نبودن مجموعه مقسوم علیه های عدد (بردار s ) را نیز چاپ می کند. این برنامه را عیب یابی نمایید و ایرادات دستوری برنامه، دستورات اشتباه و یا دستورات جا افتاده را شناسایی و تصحیح کنید. حداقل سه خطا ذکر شود.

4 - تابع زیر نوشته شده است:

مقدار y را با اجرای دستورات زیر مشخص کنید.

5 - تابع زیر نوشته شده است:

خروجی دستور زیر را مشخص کنید:

6 - -برنامه ای بنویسید که دو تابع زیر را در یک نمودار در بازه 0 تا 10 با گام 0.1 با دو رنگ قرمز و سبز نمایش دهد.

\[\frac {sin^{2}(x)}{x}\]

\[ln(sqrt(x^{2}))\]

7 -  -برنامه ای بنویسید که تابع sin(x) را از سری زیر محاسبه کند. زاویه بر حسب درجه و تعداد جملات از کاربر دریافت شود. ( دقت کنید که در رابطه زیر x باید برحسب رادیان باشد.)

 \[sin(x)=\sum _{k=0}^{\infty} \frac {(-1)^{k}x^{2k+1}}{(2k+1)!}\]

8 - بردار زیر داده شده است. برنامه ای بنویسید که اعضای مثبت و قابل تقسیم بر 4 یا 6 را به توان دو برساند و اعضایی که در بازه [20, 12] واقع شده اند را نصف کند. سپس هر عضو تغییر یافته را در جای خود در بردار جایگزین کند و مجددا بردار را چاپ نماید.

V = [5, 17, -3, 8, 0, -7, 12, 15, 20, -6, 6, 4, -7, 16]

9 -  برنامه ای بنویسید که یک ماتریس n×m را با گرفتن تعداد سطر و ستون آن به شرح ادامه ایجاد کند. مقدار اعضای اولین سطر برابر با شماره ستون آن باشد و مقدار اعضای اولین ستون برابر با شماره سطر آن باشد. مقدار اعضای قطر اصلی 5 در نظر گرفته شود. مقدار سایر اعضا هم برابر با حاصل جمع سطر و ستون همان عضو باشد.

10 - تابعی بنویسید که مقدار x را ازورودی گرفته و (x(y را مطابق رابطه زیر محاسبه و چاپ نماید:

\[y(x)=2e^{-0.5x}cos(x)-0.2\]

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

 

Designed By M A T L A B K H O O N E H