matlabkhooneh

تکالیف متلب MATLAB - پردازش سیگنال ( کد Mat0103 )

1 - برنامه ای بنویسید که فرکانس سیگنال ورودی مدار زیر را دریافت کند و به کمک حلقه for خروجی را در هر لحظه حساب کند و در نهایت سیگنال خروجی را رسم کند؟

ورودی را به صورت 1000sin(wt) در نظر بگیرید.

ابتدا t را بین 0 تا 100 با گام های 0.01 تعریف کنید، سپس w را به عنوان ورودی دریافت و سیگنال ورودی را تولید کنید. سپس به کمک یک حلقه for که تعداد تکرارهایش با بعد t برابر است خروجی را برای لحظه بعد بدست آورید.

2 - ریشه معادله 3s3+5s2-1=0 را حساب کنید.

3 - سه ماتریس تصادفی 3*3 و 3*1 و1*3 تشکیل داده و به کمک این سه ماتریس و ماتریس یکه واحد به عنوان بلوک چهارم ، یک ماتریس 4*4 ساخته و A بنامید. ماتریس B را به صورت [4;3;2;1]  تعریف کنید و حاصل درستگاه فوق را بیابید. در صورتی که دستگاه شما جواب ندارد علت را بیان کنید.

4 - تابع sinc را در بازه 7 تا 7- رسم کنید. این تابع در چه نقاطی صفر است؟

5 - یک تابع رندوم 10000*1 با مقادیر مثبت و منفی درست کرده و آن را رسم کنید.

6 - تابعی بنویسید که توابع tan(x) و cos(x) را با گرفتن x و N با استفاده از سری تیلور محاسبه کند.

7 - تابعی بنویسید که بزرگترین درایه ( همراه با شماره سطر و ستون ) و متوسط درایه های مارتیس را محاسبه کند.

8 - برنامه ای بنویسید که عدد سه رقمی دلخواهی را گرفته و جای ارقام اول و سوم را با هم عوض کند.

9 - سیگنال های زیر را به کمک دستور stem رسم کنید.(دقت کنید که سیگنال های پله و ضربه واحد باید توسط خودتان پیاده سازی شود و سیگنال ها زمان گسسته هستند)

\[x(n)=u(n+3)-u(n-3)+2\delta (n+3)+3\delta(n+2)\]

\[y(n)=2x(n)-x(2n)\]

\[z(n)=cos(2\pi n).x(n)\]

10 - اگر x(n)=u(n)-u(n-10) یک ورودی برای سیستم LTI با پاسخ ضربه h(n)=(0.9)nu(n) باشد.

الف) ورودی و پاسخ ضربه را رسم کنید.

ب) با کمک مطالبی که در کالس درس آموختید سیگنال خروجی را روی کاغذ بدست آورید و رسم کنید.

ج) با کمک تابع conv متلب خروجی را بدست آورید و با پاسخ خود در قسمت ب مقایسه کنید.

(سیگنال ها زمان گسسته هستند)

11 - الف) تابعی بنویسید و به کمک آن کانوولوشن دو سیگنال گسسته را در زمان محاسبه کنید. (از تابع کانوولوشن متلب استفاده نکنید)

ب) تابع خود را بر روی دو سیگنال دلخواه اعمال کنید و خروجی را بدست بیاوردید ، سپس هر سه سیگنال(دو سیگنال ورودی و یک خروجی) را به کمک دستور subplot ترسیم کنید.

ج) صحت پاسخ خود را به کمک تابع conv متلب بررسی کنید.

12 - با کمک تابع repmat و دستور stem سیگنال زیر را بصورت متناوب تا ۳ دوره تناوب ترسیم کنید

\[x[n]=sin(2\pi n)(u[n]-u[n-10])\]

13 - اندازه و فاز سیگنال زیر را بدست آورید و با استفاده از subplot رسم کنید.

\[X(w)=e^{3jw}+e^{5jw} \;\;\;\;\; for (-10\pi \leq w \leq 10\pi)\]

14 - پاسخ ضربه و پاسخ پله یک سیستم انتگرال گیر را بدست آورده و نمایش دهید.

15 - سه ثانیه صدای خود را ضبط کنید و در حوزه ی زمان و فرکانس نمایش دهید.

16 - حاصل کانولوشن دو سیگنال زیر را بدست آورده و نماش دهید.

\[cos(2 \pi t) \;\;\;\;\; \delta (t)\]

17 - برنامه ای بنویسید که ابتدا 3 عدد a , b, c را از ورودی دریافت کند. سپس max و min آن ها را یپدا کرده و یک ماتریس به ابعاد (max , 3 ) ساخته و سطر a ام را اعداد فرد بزرگتر از a و سطر b ام را اعداد تصادفی بین min و  max  و سطر سوم را اعداد بین min و  max با فاصله یکسان قرار دهد.

18 - برنامه ای بنویسید که مقادیر xmin  و  xmax را از کاربر بگیرد و نمودارهای x2 و x3 و x4 را ابتدا در یک نمودار با هم ئو در مرحله بعد در 3 نودار مختلف در یک تصویر نمایش دهد. همچنین مقدار max و min هر نمودار را با دایره علامتگذاری کند.

19 - برنامه ای بنویسید و در یک تصویر دستورهای plot3 , mesh , surf , ezsurf را برای معادله دلخواه با هم مقایسه کنید.

20 - تبدیل فوریه یک سیگنال پیوسته و یک سیگنال گسسته را بدست آورده و رسم کنید.

 

21 - برنامه ای در MATLAB بنویسید که یک عدد اعشاری را از ورودی بگیرد و بخش صحیح و اعشاری را با هم عوض کند و در خروجی نمایش دهد. ( به صورت عددی بدون استفاده از توابع مخصوص رشته ها )

\[ 123.873 \to 873.123\]

22 - تمرین قبل را با استفاده از توابع مخصوص رشته ها و کاراکترها را نیز پیاده سازی کنید.

23 - برنامه ای بنویسید که دو بردار A و B را دریافت کند و عناصر مشترک آن ها را چاپ کند.

24 - با در نظر گرفتن ماتریس های A و B برنامه ای بنویسید که دستگاه معادلات AATX=B را حل کند.

\[A=\begin{bmatrix} 1& 2 & 3 & 4 \\ 2& 3 & 4 & 1 \\ 3& 4 & 1 &2 \\ 4& 1& 2& 3 \\\end{bmatrix} \;\;\;\;\; B=\begin{bmatrix}3 \\ 0\\ 1\\4\end{bmatrix}\]

25 - دستگاه معادلات زیر را در نظر بگیرید

\[\left\{\begin{matrix} 10x-y+2z=6\\ -x+11y-z+3w=25\\ 2x-y+10z-w=-11\\3y-z+8w=15\end{matrix}\right.\]

برنامه ای بنویسید که این دستگاه را به دلخواه توسط یکی از روش های حذفی ژاکوبی یا گاوس سایدل و با 3 مرتبه تکرار حل کند. مقدار اولیه را بردار صفر در نظر بگیرید.

26 - برنامه ای بنویسٌید که با گرفتن مقدار n را  از کاربر، دستگاه معادلات غیر خطی زیر را به روش نیوتون رافسون با تقریب اولیه و تعداد n  تکرار محاسبه کند.

\[\left\{\begin{matrix} ln(x^{2}+y^{2})+y=1\\\sqrt{x}+xy=0\end{matrix}\right. \;\;\;\;\; (x_{0},y_{0})=(2.4 , -0.6) \]

27 - با استفاده از حلقه switch case برنامه ای بنویسید که از ورودی مقدار طول و واحد آن را بر حسب سانتی متر ، فوت و یا اینچ بگیرد و از ورودی بپرسد که این طول را به چه واحدی تغییر دهد، سپس مقدار طول را بر حسب واحد خواسته شده تغییر دهد.

28 - سوال های زیر فقط با استفاده از if و while انجام شوند ( اجازه استفاده از دستور های توان ، باقیمانده و ... را ندارید )

برنامه ای بنویسید که یک عدد را بگیرد و مربع آن را چاپ کند؟

برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت کند سپس مشخص کند عدد زوج است یا فرد؟

برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی دریافت کند و قدر مطلق آن را چاپ کند؟

برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و فاکتوریل آن را حساب کند؟

برنامه ای بنویسید که مجموع اعداد بخش پذیر بر سه که کوچکتر از 1000 هستند را انجام دهد؟

29 - سوال های زیر  فقط با استفاده از if و for انجام شوند ( اجازه استفاده از دستور های توان ، باقیمانده و ... را ندارید )

برنامه ای بنویسید که یک عدد را بگیرد و مربع آن را چاپ کند؟

برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت کند سپس مشخص کند عدد زوج است یا فرد؟

برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی دریافت کند و قدر مطلق آن را چاپ کند؟

برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و فاکتوریل آن را حساب کند؟

برنامه ای بنویسید که مجموع اعداد بخش پذیر بر سه که کوچکتر از 1000 هستند را انجام دهد؟

30 - برنامه ای بنویسید که یک عدد در مبنای 2 دریافت کند و آن را به مبنای 10 ببرد.

31 - برنامه ای بنویسید که یک عدد در مبنای 2 دریافت کند و مستقیما به مبنای 16 ببرد. ( بدون استفاده از مبنای 10 )

32 - زیربرنامه ای بنویسید که به عنوان ورودی یک ماتریس را گرفته و درصورتی که آن ماتریس مربعی باید دترمینان ماتریس ، معکوس ماتریس و مقادیر ویژه آن را محاسبه کرده و به عنوان خروجی به برنامه اصلی بازگرداند. در صورتی که ماتریس مربعی نباشد این محاسبات را انجام ندهد و تنها ابعاد ماتریس را بازگرداند.

33 - برنامه ای بنوسید که عددی از ورودی دریافت کرده، سپس سری فیبوناچی قبل از آنرا تولید نماید

34 - برنامه ای را بنویسید که یک عدد مثبت را خوانده و همه مقسوم علیه های آن را نمایش دهد

35 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را خوانده و با نمایش پیغام مناسب اول بودن آن را تعیین نماید. نکته: عدد اول عددی طبیعی بزرگتر از 1 است که بر هیچ عددی به جز خود و 1 بخشپذیر نباشد. تنها استثنا عدد 1 است که جزو این اعداد قرار نمیگیرد.

36 - برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت کرده سپس معکوس (یا واران) عدد دریافتی را نمایش دهد.

مثال: ورودی: 2549 - خروجی: 9452

37 - برنامه ای بنویسید که عدد صحیح n را دریافت کرده و حاصل جمع n جمله ی اول سری زیر را نمایش دهد

\[S=\frac{1}{1!}+\frac{2}{2!}+\frac{3}{3!}+...++\frac{N}{N!}\]

38 - عملکرد هر یک از دستورات زیر را کامل شرح دهید.

clc

repmat

ceil

eye

39 - با فرض A=1:16  متغییر A را به صورت مستقیم ( از 1 تا 16 ) و معکوس ( از 16 تا 1 ) تعریف کرده و متغیری که به صورت مستقیم تعریف و در قالب یک ماتریس با سطر و ستون دلخواه نمایش داده شود.

40 - ماتریس زیر را فراخوانی کنید.

\[\begin{bmatrix} 3& 4 & 1 \\ 5& 8& 6\\ 2& 10 & 9 \\\end{bmatrix}\]

الف ) سطر سوم و ستون دوم را فراخوانی کنید.

ب ) سطر اول و ستون آخر را فراخوانی کنید

ج ) کل ستون اول را فراخوانی کنید.

د ) کل سطر دوم را فراخوانی کنید.

ه ) کل ماتریس را در 4 سطر و 5 ستون تکرار کنید.

41 - ماتریس زیر را در نظر بگیرید.

\[\begin{bmatrix} 6& 7 & 5 \\ 5& 2& 3\\ 1& 10 & 4 \\\end{bmatrix}\]

الف ) ابتدا ماتریس را تعریف کنید.

ب ) عناصر قطر اصلی ماتریس را صفر کنید.

ج ) عناصر قطر اصلی را فراخوانی کنید.

د ) عناصر قطر اصلی را جمع کنید.

ه ) کل درایه های ماتریس را یکبار جمع و یکبار ضرب کنید.

42 - برنامه ای بنویسید که عدد صحیح و مثبت N را دریافت کرده و اولین عدد اول بزرگتر از N را نمایش دهد.

43 - برنامه ای بنویسید که معادلات زیر را در یک پنجره به صورت زیر نمایش دهد.

\[\left\{\begin{matrix} y=5x^{2}+2x\\ y=log10(x)\\e^{-x/2}\end{matrix}\right.\]

44 -

45 -

46 -

47 -

48 -

49 -

50 -

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H