| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف متلب MATLAB - ریاضی مهندسی ( کد Mat0076 )

1 - سری فوریه تابع متناوب زیر را با دوره تناوب T=2pi بنویسید.

\[f(x)=\left\{\begin{matrix} 1+\frac{2}{\pi}x & -\pi\leq x< 0\\ 1-\frac{2}{\pi}x & 0\leq x< \pi \end{matrix}\right.\]

 

2 - سری فوریه تابع متناوب زیر را با دوره تناوب T=2piبدست آورید. و با استفاده از قضیه مشتق گیری از سری های فوریه ، سری فوریه f(x)=x را بدست آورید.

\[f(x)=x^{2}\;\;\;\; -\pi<x<\pi\]

3 - بسط سینوسی تابع زیر را در بازه خواسته شده بدست آورید.

\[f(x)=\pi+x \;\;\;\; 0<x<\pi\]

4 - سری فوریه مختلط تابع متناوب زیر را در بازه خواسته شده بدست آورید.

\[f(x)=x \;\;\;\; 0<x<2\pi\]

 

5 - انتگرال فوریه تابع مقابل را به دست آورید.

\[f(x))=\left\{\begin{matrix} x^{2} &\left | x \right | <1\\ 0 & \left | x \right | >1 \end{matrix}\right.\]

6 - سری فوریه تابع پله زیر را به ازای 4 ، 10 و  50 جمله محاسبه و رسم نمایید. 

 

7 - برنامه ای بنویسید که یک تابع  و یک نقطه را دریافت کند و بسط تیلور تابع را در آن نقطه محاسبه کند.

8 - بسط فوریه سینوسی و کسینوسی تابع y=1-x را رسم کنید و تفاوت را بررسی کنید.

 

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H