matlabkhooneh

تکالیف پایتون Python - کار با رشته ها ( کد Py0001 )

1 - برنامه ای بنویسید که رشته ای از حروف را بگیرد ، سپس تک تک حروف را به کد اسکی نظیر خودش تبدیل کند ، در صورتی که کد اسکی فرد بود ، اول بودن آن را بررسی کند ، در صورت اول بودن حروف را چاپ کند. اگر عدد زوج بود متمم حروف در الفبا زبان انگلیسی را چاپ کند. برای مثال متمم حرف b در الفبای انگلیسی حرف y  است.

 

ورودی نمونه 1

abc

 

خروجی نمونه 1

a

y

ورودی نمونه 2

python

 

خروجی نمونه 2

k

g

s

m

2 - برنامه ای بنویسید که نمودار تابع psi را با استفاده از کتابخانه Matplotlib رسم کند.

\[\psi =\sqrt{\frac {2}{L}}sin(n \pi x)\; \;\;\;\;\; 0\leq x\leq L\]

3 - تابع psi سوال قبل را در یک فایل به نام psi.mat دخیره کنید.

4 - برنامه ای بنویسید که یک عدد دریافت کند و اعداد اول تا آن عدد را چاپ کند.

5 - برنامه ای بنویسید که یک عدد دریافت کند و ارقام آن را به صورت جداگانه چاپ کند. ( ورودی 2365 و چاپ کند 5 ، 6، 3 ، 2 )

6 - برنامه ای بنویسید که دنباله اعداد زیر را تولید نماید.

1

12

123

1234

12345

7 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی گرفته و اعداد اول موجود در آن بازه داده شده را نمایش دهد.

8 - برنامه ای بنویسید که سال تولد کاربر را گرفته و در یک لیست ذخیره کند و سن او را محاسبه، اعلام و در لیست دیگری ذخیره نماید. (در کل یک لیست برای کلیه سال های تولد و یک لیست هم برای کلیه سن ها متناظر داشته باشیم.) در ادامه از کاربر بپرسد که آیا مایل به ادامه کار با برنامه هست یا خیر. اگر مایل بود، سال تولد بعدی را بگیرد و ... این روند را ادامه دهد. اگر مایل نبود، لیست متناظر با سال های تولد و لیست متناظر با سن را نمایش دهد.

9 - برنامه ای بنویسید که 5 عدد صحیح از ورودی گرفته، ماکزیمم و مینیمم اعداد را نشان داده و سپس آنها را به ترتیب نزولی نمایش دهد.

10 - برنامه ای بنویسید که تا زمانی که کاربر عدد منفی وارد نکرده است، از کاربر عدد اعشاری نامنفی را گرفته و در پایان، مجموع اعداد، میانگین اعداد، مینیمم و ماکزیمم آنها را محاسبه و اعلام نماید.

11 - تاریخ تولد کاربر را به صورت مجزا: روز، ماه، سال و همچنین تاریخ روز را به صورت مجزا: روز، ماه، سال دریافت نموده و سپس سن دقیق کاربر را به دو صورت زیر نمایش دهد: (به صورت تعداد کل روزهای عمر کاربر و سپس به صورت، سال، ماه، روز). همچنین تعداد روزهای مانده به اولین سالگرد تولد شخص رامحاسبه و اعلام نماید.

12 - کد زیر قادر است که الگوی X و Y را در خروجی نمایش دهد.

13 - برنامه ای بنویسید که در لیست زیر، بعد از عدد 6000 ،عدد 7000 را درج نماید:

list1 = [10, 20, [300, 400, [5000, 6000], 500], 30, 40]

14 - برنامه ای بنویسید که در لیست زیر، عدد 20 را به کل حذف نماید:

list1 = [5, 20, 15, 20, 25, 50, 20]

15 - :برنامه ای بنویسید که در لیست زیر، عدد مندرج در آدرس 4 را برداشته و در آدرس 2 و همچنین در انتهای لیست اضافه نماید:

list1 = [54, 44, 27, 79, 91, 41]

16 - تابعی بنویسید که یک رشته را به عنوان ورودی از کاربر گرفته و اعداد اعشاری منفی و یا مثبتی که به صورت نماد علمی ( استفاده از حرف e یا E ) نوشته شده باشند را تشخیص دهد. همچنین ممکن است عدد به متن چشبیده باشد مانند 10e10is a big1e12 number که مقدار 10e10 و 1e12 باید برگردانده شود. ( از توابع آماده استفاده نشود )

17 - تابعی بنویسید که یک لیست از رشته ها را به عنوان ورودی گرفته و موارد زیر را محاسبه و در خروجی چاپ نماید

- کلماتی که در تمامی رشته ها تکرار شده اند

- کاراکتری که بیشترین تکرار در بین تمامی رشته ها را دارد.

18 - تابعی بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی از کاربر گرفته و مقادیر تکراری را حذف و لیست جدید را به عنوان خروجی برگرداند. از قابلیت های ساختمان داده مجموعه ها در پایتون استفاده نشود.

19 - برنامه ای بنویسید که n را از ورودی دریافت کند و مضارب 3 کمتر از n که دهگان آن زوج است را در خروجی چاپ کند.

20 - برنامه ای بنویسید که یک رشته و یک کلمه را گرفته و با استفاده از تابع بررسی کند آیا کلمه در کلمات موجود در رشته وجود داردیا نه ؟ اگر وجود دارد چند بار تکرار شده است؟

21 - برنامه ای بنویسید با استفاده از تابع و لیست 10 عدد از کاربر دریافت کند و مجموع اعداد فرد و زوج این 10 عدد را محاسبه و چاپ کند.

22 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را بگیرد و سپس ارقام آن را به تفکیک پیدا کرده و سپس چاپ کند و همینطور تعداد ارقام آن را مشخص کند.

23 - ریاضی دانی به نام سرینیولسا رامانوجن یکسری نامتناهی یافت که می توان از آن برای تولید یک تقریب عددی از pi استفاده کرد.

\[\frac{1}{\pi}=\frac{2\sqrt{2}}{9801}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(4k)!(1103+26390k)}{(k!)^{4}396^{4k}}\]

تابعی به نام estimate_pi بنویسید که از این فرمول برای محاسبه مقدار تقریبی عدد pi استفاده می کند. این تابع باید از یک حلقه ی while برای محاسبه حاصل جمع جملات استفاده کند تا زمانی که آخرین جمله کوچکتر از 1e-15 شود. نتیجه را با  math.pi مقایشه کنید.

24 - تابعی برای پیداکردن حروف کوچک در یک رشته بنویسید. استفاده از تابع  islower مجاز نمی باشد.

25 - برنامه ای بنویسید دو ماتریس را از ورودی گرفته و با استفاده از تابع حاصل جمع و تفریق این دو ماتریس را محاسبه کرده و در خروجی نمایش دهد.

26 - برنامه ای بنویسید ماتریسی را از کاربر دریافت کرده سپس با استفاده از تابع عناصر ستون های فرد را نصف و عناصر ستون های زوج را 2 برابر کنید.

27 - برنامه ای بنویسید که ۱۰ عدد از ورودی دریافت کرده و درون یک لیست ذخیره کند و سپس لیست را بصورت صعودی و به روش حبابی مرتب سازی کند. از توابع آماده sort استفاده نشود.

28 - برنامه ای بنویسید که یک عدد در مبنای ده دریافت و آنرا به مبنای شانزده برده و نمایش دهد . از توابع آماده برای مبنای ۱۶ استفاده نشود.

29 - برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح از ورودی دریافت کرده و مقلوب آن را در یک متغیر جدید قرار داده و سپس آن را نمایش دهد.

30 - برنامه ای بنویسید که یک پاراگراف از ورودی دریافت کرده و سپس درون یک دیکشنری تعداد تکرار  هر کلمه را نمایش دهد .

31 - برنامه ای بنویسید که ۲۰ عدد از ورودی دریافت و درون یک لیست ذخیره گردد ، سپس یک عدد از ورودی دریافت کرده و به روش جستجوی دودویی کنترل کند آن عدد درون لیست وجود دارد یا خیر.

32 - برنامه ای بنویسید که یک عدد در مبنای 2 را به مبنای 10 ببرد. ( بدون استفاده از توابع آماده پایتون )

33 - برنامه ای بنویسید که هر عدد در هر مبنای دلخواه را به مبنای 10 ببرد.

34 - معادله ای بنویسید که از ضرب ، تقسیم ، توان ، جمع و تفریق استفاده کند و پاسخ آن برابر 100.25 شود.

35 - با یک دستور پایتون قسمتهای رشته زیر را که با خط تیره جدا شده است را از یکدیگر جدا کنید.

String='abd-nhcy12-@-dvfdhbfhggcbg#-12365-rtgmk gdcb_ff-112n5*t#-j&u*'

36 - رشته زیر را در نظر بگیرید

String='hello how are you Sina, are you feeling okay?'

الف ) آیا تمامی حروف تشکیل دهنده آن حروف کوچک هستند؟

ب ) رشته ذکر شده از چند کاراکتر تشکیل شده است؟

ج ) اندیس حرف k را برگردانید.

د ) حرف e در رشته مربوطه چند بار تکرار شده است.

ه ) فقط 2 تکرار حرف اول a را اب A جایگزین کنید.

37 - در لیست تو در توی زیر به جای کلمه Hello  کلمه Goodbye را قرار دهید و در نهایت به لیست زیر کلمه java و ++C و اعداد 50 ، 25.6 و 10.5 را نیز اضافه کنید.

List=[2,'ali',4.5,[1,5,7],((2.6),[['hassan',5,'Hello'],8],5),14]

38 - طول کلمات رشته زیر را در یک لیست نمایش دهید و سپس هر کلمه و طول آن را به صوت متناظر کنار یکدیگر قرار دهید.

String='Hello, my name is Mike and I am 25 years old'

39 - در دیکشنری زیر با استفاده از کلیدها ، واژه Hello را فراخوانی کنید.

Dict_1={'simple_key':'hello'}

Dict_2={'k1':{'k2':'hello'}}

Dict_3={'k1':[{'nest_key':['this is deep',['hello']]}]}

Dict_4={'k1':[1,2,{'k2':['this is tricky',{'tough':[1,2,['hello']]}]}]}

40 - از هر یک از اعداد لیست زیر ابتدا 3 واحد کم کنید و سپس در 2 ضرب کنید.

List=[12.3,8,16,-4.8,3.5,7.14,12.36]

41 - فرض کنید که شما مسئول کتابخانه هستید. در این کتاب خانه کتاب های تاریخی ، داستانی و علمی وجود دارد. برنامه ای بنویسید که

الف ) نام کتاب های تاریخی ، داستانی و علمی را برگرداند.

ب ) نام کتاب های تاریخی ، داستانی و علمی را به همراه تعداد مقادیر موجود از آن ها را برگرداند.

ج ) اگر در کتابخانه کتاب های فلسفی وجود داشت ، نام کتاب های فلسفی را برگرداند و در غیر این صورت ، عنوان کتاب فلسفی را نیز به عناون های کتاب های کتابخانه اضافه کند.

41 - برنامه ای بنویسید که با دریافت تاریخ تولید و تاریخ امروز ، سن کاربر را بر اساس روز و ماه و سال مشخص کند.

42 - برنامه ای بنویسید که لیست نمرات و تعداد واحد تعدادی دانشجو را دریافت کند و بر اساس معدل از نظر کیفیت در رده های A تا E دسته بندی کند.

43 - مجموعه داده ای (دیتاست) در اختیار شما قرارداده شده است. این مجموعه داده را در هر زبان برنامه نویسی دلخواهی که تجربه دارید بارگزاری کرده و میانگین و میانه و مد قیمت خانه و میانگین درآمد در هر منطقه را به دست آورید.

توضیحات مجموعه داده ای (دیتاست) به شرح زیر است:

این مجموعه داده توسط Kaggle معرفی شده است و دیتاست مورد نظر شامل هفت ویژگی(ستون) و 5000 داده(سطر) هست که ویژگی های آن به شرح زیر می باشند
Avg. Area Income: میانگین درآمد منطقه را نشان می دهد.
Avg. Area House Age: میانگین سن بنای ساختمان منطقه را نشان می دهد.
Avg. Area Number of Rooms: میانگین تعداد اتاقهای خانه را نشان می دهد.
Avg. Area Number of Bedrooms: میانگین تعداد اتاق خواب را نشان می دهد.
Area Population: جمعیت منطقه مورد نظر را نشان می دهد.
Price: قیمت خانه را نشان می دهد.
Address: آدرس خانه با ویژگی های بالا را نشان می دهد.

44 -

45 -

46 -

47 -

48 -

49 -

50 -

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش پروژه های محاسباتی پایتون Python لطفا در شبکه های تلگرام ، واتساپ و ایتا موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H