matlabkhooneh

تکالیف پایتون Python - محاسبات پایه برنامه نویسی ( کد Py0002 )

1 - برنامه ای بنویسید که یک سری پرانتز باز و بسته از کاربر بگیرد و مشخص کند کدام جفت پرانتز به هم مربوط می شود.

ورودی نمونه 1

((()))

خروجی نمونه 1

2   3

1   4

0    5

ورودی نمونه 2

(((()())))

خروجی نمونه 2

3   4

5   6

2   7

1   8

0   9

2 - یک کلاس به اسم مستطیل تعریف کنید که دارای ویژگی های عرض و طول و متدهای محاسبه شعاع و مساحت باشد. همچنین متد دیگری تعریف کنید که مساحت مستطیل های فعلی را با یک مستطیل دیگر مقایسه کرده و در صورت بزرگ تر بودن مقدار True و در غیر این صورت False  را بر می گرداند.

3 - برنامه ای بنویسید که کلاسی به نام Employee دارد که دارای ویژگی های نام ، نام خانوادگی و حقوق است. این کلاس همچنین متدهایی نظیر calTax برای محاسبه مالیات و Pay برای محاسبه دریافتی حقوق و calInsurance برای محاسبه بیمه دارد. بیمه برابر با 10 درصد حقوق است. اگر حقوق کمتر یا مساوی 3000000 تومان باشد ، مالیات برابر صفر و اگر حقوق بین 30000000 تا 50000000 باشد ، 10 درصد مازاد بر 3000000 تومان مبلغ مالیات و اگر حقوق بالای 5000000 باشد ، 20 درصد مازاد بر 3000000 تومان مالیات است. حقوق خالص دریافتی برابر با  ( بیمه + مالیات ) - حقوق است.

4 - برنامه ای بنویسید که عدد صحیح و مثبت n را از ورودی گرفته و تعداد ارقام آن را مشخص و چاپ کند.

5 - جدول Trace را برای چهار رقم معنادار سمت راست شماره دانشجویی خود رسم کنید.

( معنادار: یعنی اگر رقم چهارم صفر بود بحساب نخواهد آمد مثال اگر شماره دانشجویی شما 993240152 است چهار رقم معنادار سمت راست آن 152 خواهد بود و در واقع عددی سه رقمی است )

6 - برنامه ای بنویسید که طول a و عرض b و ارتفاع c یک مکعب مستطیل را از ورودی بگیرد و به کمک استفاده از تابع، حجم مکعب مستطیل  را محاسبه و چاپ کند.

7 - برنامه ای بنویسید که ابتدا سه عدد صحیح a ، b و c و نیز کاراکتر ch را از ورودی دریافت کرده و برای حالت های ×، +، -، / برای کاراکتر ch به ترتیب c×b×a ،c+b+a ،c-b-a و c/b/a را در خروجی چاپ کند.

8 - فردی به یک مغازه لوازم التحریر فروشی رفته و به مقدار 150 هزار تومان خرید انجام داده است. با فرض اینکه قیمت هر جلد کتاب 50 هزار و هر جلد دفتر 40 هزار و هر دفترچه یادداشت 30 هزار تومان باشد ، برنامه ای بنویسید که قادر به یافتن تمامی حالاتی است که مجموع مبلغ هزینه شده با خرید تعداد مختلف از هر یک از این اقلام برابر با 150 هزار تومان شود. برای مثال ، اگر کاربر 3 عدد کتاب خرید کرده باشد ، مجموع مبلغ خرید برابر با 150 هزار تومان خواهد شد و بنابراین این حالت یکی از حالت های معتبر خواهد بود. برنامه شما باید قادر به یافتن این حالت و تمامی حالات مشابه دیگر باشد.

9 - برنامه ای بنویسید که یک مقدار صحیح را از کاربر به عنوان ورودی دریافت کند. سپس، دو تابع مختلف را به ترتیب برای محاسبه مساحت مربعی با این اندازه از ضلع و محیط دایره ای با این اندازه از شعاع فراخوانی می کند. برنامه باید نتیجه این محاسبات را در خروجی چاپ کند.

10 - برنامه ای بنویسید که از تعداد n رقم از کاربر دریافت کند ( n را کابر تعیین کند ) ، سپس این n رقم داخل یک لیست قرار داده شود . سپس با استفاده از دستورات شرطی لیست براساس صعودی به نزولی مرتب شود ( مجاز به استفاده از متدها لیست به جز متد append نمی باشید.)

11 - برنامه ای بنویسید که شماره کارمندی ساعت کارکرد و دستمزد کارکنان موسسه، حقوق آن ها محاسبه گردد. اگر کارمندی بیش از 40 ساعت در هفته کارکرده باشد،به ازای هر ساعت معادل 00625 .حقوق ماهیانه به عنوان اضافه کاری پرداخت شود.

12 - برنامه ای بنویسید که اعداد تام چهار رقمی را نمایش دهد. اعداد تام به عدادی گفته می شود که برابر با مجموع مقسوم علیه ها سره خودش ( همه مقسوم علیه مثبت غیر از خودش ) باشد. مثال عدد6 ( 6=2+3+1 ) این اعداد داخل یک دیکشنری نمایش داده شوند به طوری که اندیس ها به صورت 1و2 و3 و.... باشند.

13 - بلیط فروشی می خواهد به صورت پنهانی از رییسش کمی پول به جیب بزند. او برای اینکه لو نرود کامپیوترش را طوری تنطیم کرده است که فقط بلیط های مضرب 4 ، با قیمت 20 تومان و بقیه بلیط ها با قیمت 18 تومان به فروش برسند. برنامه ای بنویسید که با گرفتن شماره بلیط ، مبلغ پرداختی را تعیین کند.

14 - برنامه ای بنویسید که سه زاویه یک مثلث را دریافت کند و تشخیص دهدآن ها می توانند تشکیل یک مثلث دهند یا خیر

15 - شهر آتلانتیس نظام بانکی خاصی دارد. در این شهر هر اسکناس یک شناسه دارد. ارزش هر اسکناس را مجموع ارقام این شناسه مشخص می کند. نکته قابل توجه این است که ارقام هر شناسه متفاوت است. برنامه ای بنویسید با دریافت یک شناسه ارزش آن را تعیین کند.

16 - زیست شناسی می خواهد تعداد باکتری های موجود در یک کلونی را پیش بینی کند. هر باکتری در هر مرحله تکثیر ، به دو باکتری تبدیل می شود.

باکتری ها فقط هر 10 دقیقه یک بار و همه همزمان تکثیر می شوند. برنامه ای بنویسید که تعداد اولیه باکتری ها n و زمان سپری شده t را دریافت کند و تعداد باکتری ها را در لحظه t مشخص کند.

17 - یک عدد را خوب می نامیم هرگاه برابر ضرب مقسوم علیه هایش به غیر از خودش باشد. برای مثال عدد 6 یک عدد خوب است. برنامه ای بنویسید که از ورودی عدد n را بگیرد و در خروجی n امین عدد خوب را چاپ کند.

18 - بسط فوریه سیگنال پربودبک مثلثی و دندان اراه ای را در پایتون محاسبه و رسم کنید. ( تابع اصلی و تابع بسط فوریه رسم شوند.)

19 - دو عدد از ورودی بگیرید ، عدد های گرفته شده را در مبنای دودویی ببرد و جمع کند . اگر عدد های جمع شده از 10 کوچکتر بود چاپ کند عدد کوچکتر از ده است در غیر این صورت چاپ کند عدد بزرگتر از ده است .

20 - دو رشته از کاربر بگیرد داخل یک متغیر بریزد اگر کلمه python داخل آن بود چاپ کند کلمه وجود دارد .

21 - یک عدد از ورودی بگیرد و بگوید زوج است یا خیر ؟

22 - برنامه ای بنویسید که دو ورودی بگیرد و اختلاف طول ورودی را چاپ کند .

23 - برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح بگیرد ارقامش را برعکس کند و با خودش جمع کند و نتیجه را چاپ کند و مثال اگر ورودی 123 است با 321 جمع کند

24 - برنامه ای بنویسید که یک رشته از کاربر بگیرد و حروف آن را بزرگ کند و رشته را در مرکز جمله نشان دهد .

25 - برنامه ای بنویسید که حرف اول رشته را بزرگ کند . چک کند با نقطه ) . ( تمام شده است و تعداد تکرار حرف ) o ( و اندیس حرف ) o ) را برگرداند .

26 - برنامه ای بنویسید که یک رشته بگیرد و مشخص کند که palindrome هست یا خیر ؟ Palindrome به کلمه ای گفته می شود که اگر برعکس بخوانیمش با خودش معادل است . مانند کلمه level.

27 - یک لیست در برنامه تعریف کنید و برش لیست بزنید با (2(-step.

28 - برنامه ای بنویسید که از لیست [50,40,30,20,10=[samplelist عدد 30 را با استفاده از اندیس حذف کند .

29 - برنامه ای بنویسید که یک لیست را جایگزین لیست دیگر از اندیس [4:1 [بکند .

30 - برنامه ای بنویسید که مقداری درون لیست نباشد ولی طول لیست 10 باشد . راهنمایی : از عملگر ها استفاده کنید .

31 - برنامه ای بنویسید که لیست اول را به لیست دوم اضافه کند و خروجی را در لیست جدید بریزد .

32 - یک لیست تعریف کنید ابتدا لیست را به صورت صعودی و بعد به صورت نزولی مرتب کنید .

33 - قطعه کدی بنویسید با استفاده از اندیس یک عضو از تاپل را حذف کند .

34 - قطعه کد دسترسی به عدد 20 را در تاپل زیر بنویسید .

35 - قطعه کدی بنویسید برای فراخوانی yellow در تاپل زیر نام مستعار در نظر بگیرد .

36 - سه روش که بتوان marks را در دیکشنری زیر حذف کرد

37 - فراخوانی انجام بدهید که مقدار “history “در دیکشنری زیر را برگرداند .

38 - برنامه ای بنویسید که اندیسی از دیکشنری فراخوانی کند ولی آن اندیس در دیکشنری وجود نداشته باشد و برنامه خطا ندهد .

39 - برنامه ای بنویسید که شرط مثبت یا منفی بودن عدد را بررسی کند

40 -

41 -

42 -

43 -

44 -

45 -

46 -

47 -

48 -

49 -

50 -

51 -

52 -

53 -

54 -

55 -

56 - تابع بازگشتی باینری سرچ را بنویسید .

57 - تابع بازگشتی جمع ارقام یک عدد را بنویسید .

58 - تابع بازگشتی جمع اعداد داخل یک لیست را بنویسید .

59 - تابع بازگشتی سری فیبوناچی را بنویسید .

60 - تابع بازگشتی توان دو عدد را بنویسید .

61 - تابع بازگشتی ضرب دو عدد را بنویسید .

62 - تابع بازگشتی فاکتوریل یک عدد را بنویسید .

63 - تابعی بنویسید که در رشته زیر بزرگترین جمله را پیدا کند .

64 - تابعی بنویسید که اعداد بخش پذیر بر 10 را در یک لیست چاپ کند .

65 - تابعی بنویسید که اجرا تکراری از داخل یک لیست حذف کند .

66 - تابعی بنویسید که کاراکتر های زوج یک رشته را چاپ کند .

67 - تابعی بنویسید که یک قسمت خاصی از رشته را حذف کند .

68 - تابعی بنویسید که بررسی کند radar یک رشته palindrome است یا خیر .

69 - تابعی بنویسید که یک رشته را معکوس کند .

70 - تابعی بنویسید که میانگین نمرات دانشجو های زیر را حساب کند

71 - تابعی بنویسید که تعداد تکرار کلمات یک رشته را چاپ کند و در یک دیکشنری چاپ کند

72 - تابعی بنویسید که تعداد تکرار کاراکتر های یک رشته را بشمارد و در یک دیکشنری چاپ کند.

73 - تابعی بنویسید که حروف کوچک و بزرگ یک رشته را بشمارد .

74 - تابعی بنویسید که دو رشته کنار هم چاپ کند .

75 - تابعی بنویسید که بررسی کند عددی که کاربر وارد کرده است زوج است یا فرد .

76 - برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد . عدد اول است یا خیر . یک مثال نقض نشان دهید با استفاده از دستورات شرطی

77 - برنامه ای بنویسید که اعداد فرد بین 2 تا 11 را در یک لیست چاپ کند با استفاده از دستورات کنترلی

78 - برنامه ای بنویسید که یک رشته را از ورودی بگیرد . اگر داخل رشته k بود چاپ کند پیدا شد و بقیه رشته را چاپ کند

79 - برنامه ای بنویسید که یک رشته از ورودی بگیرد . اگر داخل رشته m یا n بود بقیه رشته را چاپ نکند . ) دستورات کنترلی

80 - برنامه ای بنویسید که یک رشته از ورودی بگیرد . اگر داخل رشته m یا n بود آن را چاپ نکند . ) دستورات کنترلی )

81 - برنامه ای بنویسید که داده های لیست اول را با عضو های داده های لیست دوم جمع کند و در لیست جدید بریزد .

82 - جدول ضرب 10 در 10 را حساب کنید

83 - برنامه ای بنویسید که باتوجه به عدد ورودی که کاربر تعریف می کند خروجی را در یک تاپل بریزد . از اندیس 1 چاپ کند با step های دوتایی ) داده ها رشته ای هستند ).

84 - برنامه ای بنویسید که با توجه به عدد ورودی ای که کاربر تعریف می کند خروجی را در یک لیست نمایش دهد و از اندیس 1 چاپ کند با step های دوتایی ( داده ها عددی هستند )

85 - برنامه ای بنویسید که دو رشته از کاربر بگیرد و کاراکتر رشته دوم را با رشته اول چاپ کند .

86 - برنامه ای بنویسید که چند کلمه از کاربر بگیرد و خروجی را در یک لیست نمایش دهد .

87 - برنامه ای بنویسید که یک رشته بگیرد و خروجی را در یک تاپل نشان دهد .

88 - برنامه ای بنویسید که اعضای یک رشته را چاپ کند .

89 - برنامه ای بنویسید که یک رشته از کاربر بگیرد و به اندازه طول رشته کلمه hi را چاپ کند .

90 - برنامه ای بنویسید که یک رشته از کاربر بگیرد و حروف آن را در یک لیست نشان دهد .

91 - برنامه ای بنویسید که ضرایب عدد 5 بین 1 تا 1000 را در یک لیست چاپ کند و تعداد اعداد را بیان کند .

92 - برنامه ای بنویسید که تا زمانی که عدد کوچکتر از 10 باشد و تا زمانی که همان عدد کوچکتر از 5 باشد خروجی را در سه ضرب کند و اگر کوچکتر از 10 نبود خروجی را تقسیم صحیح بر دو بکند .

93 - برنامه ای بنویسید که تا زمانی که عدد زوج است تقسیم بر دو کند و در غیر این صورت ضرب در دو کند .

94 - برنامه ای بنویسید که روز های هفته را چاپ کند .

95 - برنامه ای بنویسید که عددی از کاربر بگیرد و تا زمانی که بزرگتر از صفر است به صورت نزولی چاپ کند .

96 - برنامه ای بنویسید عددی را دریافت کند و به ماه و روز تبدیل کند . ( شش ماه اول 31 روز و شش ماه دوم 30 روزه است ) .

97 - برنامه ای بنویسید که رشته ای را از کاربر بگیرد و بررسی کند که با D شروع شده است و با N تمام شده است .

98 - دیکشنری ای بنویسید که چهار نمره از دانشجو بگیرد و آنها را به (D,C,B,A(grad تبدیل کند . اگر بزرگتر از 17 بود A ، اگر بین 14 تا 16 بود B ، اگر بین 10 تا 14 بود C و اگر زیر 10 بود D باشد

99 - برنامه ای بنویسید که بررسی کند عدد کوچک تر از 100 و زوج و بخش پذیر بر 3 باشد .

100 - برنامه ای بنویسید که شرط زوج بودن و بخش پذیر بودن بر عدد 3 را بررسی کند .

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش پروژه های محاسباتی پایتون Python لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H