| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف سیمولینک Simulink - فیلتر بالاگذر ( Sim0006 )

1 - مدارات زیر را در محیط سیمولینک  Simulink شبیه سازی کنید.

2 - پاسخ پله یک مدار RLC سری را در سیمولینک Simulink شبیه سازی کنید و ولتاژ دو سر مقاومت، خازن و سلف را به همراه جریان مدار نمایش دهید.

3 - با استفاده از سیمولینک Simulink یک فیلتر بالا گذر RC ایجاد کنید

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H