| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکلیف متلب ( کد Mat0015 )

1 - نمودارهای زیر را در بازه 2pi تا 2pi- رسم کنید.

\[y=sin(ln\left | x \right |)\]

\[y=arctan(x)+arcsin(x)\]

\[y=arccos(\frac{2x}{1+x^{2}})\]


برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف پایتون ( کد Py0003 )

1 - برنامه ای بنویسید که x و n را از ورودی خوانده و مجموع n جمله سری زیر را محاسبه کرده و نمایش دهد. ( مجاز به استفاده از توابع آماده پایتون برای به توان رساندن نمی باشید )

\[x+\frac{x^{2}}{2}+\frac{x^{5}}{5}-\frac{x^{7}}{2\times 4}-\frac{x^{9}}{1\times 3 \times 5}+\frac{x^{11}}{2 \times 4 \times 6}\]


 

تکلیف متلب ( کد Mat0014 )

تکلیف درس پردازش گفتار 

بدون استفاده از توابع آماده متلب ( فقط مجاز به استفاده از حلقه for و دستورات شرطی هستید ) اتوکارلیشن Autocorrelation سیگنال صوتی را با طول پنجره 8 بدست آورید.

برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0013 )

تکلیف درس پردازش گفتار 

بدون استفاده از توابع آماده متلب ( فقط با استفاده از حلقه for و شرط ) نمودار Spectrum سیگنال صوتی ورودی را با استفاده از پنجره Hamming  بکشید. ابتدا پنجره Hamming را بر روی Sample ها اعمال کنید و سپس با استفاده از حلقه های for تبدیل فوریه هر پنجره را حساب کرده و سپس فرکاس های تمام Sample ها در یک نمودار Spectrum رسم کنید.

برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

 

 

تکلیف متلب ( کد Mat0012 )

تکلیف درس پردازش گفتار 

الف ) برنامه ای بنویسید که ابتدا یک سیگنال صوتی را بخواند و سپس با استفاده از پنجره Uniform  به پهنای 256  و پله 128 انرژی سیگنال را در پنجره های مختلف بدست آورد و رسم کند.

ب ) در مرحله بعد ابتدا نمودار انرژی را نرمال کنید و سپس با در نظر گرفتن حد شدت آستانه 0.1 فرآیند Voice activity detection را انجام داده و داده های زیر شدت آستانه را حذف کنید.

نکته : اجازه ی استفاده از توابع آماده متلب را ندارید و فقط مجاز به استفاده از حلقه for و دستورات شرط هستید.

دریافت و رسم سیگنال صوت

 

رسم انرژی سیگنال صوت با استفاده از پنجره Uniform به پهنای 256  و پله 128

 

رسم سیگنال با در نظر گرفتن Voice Activity Detection  با آستانه 0.1

 

رسم تمامی مراحل در یک نمودار

برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0011 )

یک موشک را یک ذره سه بعدی فرض کرده و معادلات حرکت آن در فضای سه بعدی را بدست آورید. همچنین نموارهای حرکت در فضای سه بعدی به ازای پارامترهای داده شده را رسم کنید.

\[x(t)=2t \; \; \; ,\; \; \; y(t)=0 \; \; \; ,\; \; \; z(t)=-4.9t^{2}+t\]

برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0010 )

تابعی function بنویسید که با گرفتن یک لیست n*1 و تعداد سطر row و ستون مشخص col آن لیست را به ماتریسی با ابعاد row*col تغییر شکل دهد. این function  را reform_matrix به نامید.

 

وردی نمونه

reform_matrix([1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],3,4)

خروجی نمونه

ans =

     1     2     3     4
     5     6     7     8
     9    10    11    12

برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0009 )

سیگنال های گسسته در زمان زیر را در بازه زمانی 8- تا 8 رسم کنید.

\[h_{1}[n]=\delta [n]+\delta [n-1]-\delta [n-2]-\delta [n-3]\]

\[h_{2}[n]=\frac{1}{2}^{n}(u[n+3]-u[n-3])\]

\[x[n]=\frac{1}{4}^{n}(u[n]-u[n-6])\]

برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0008 )

سیگنال زیر را در بازه 0 تا 2pi رسم کنید. با توجه به اینکه i عدد فرد است ، بررسی کنید هرچه i افزایش می یابد ، این سیگنال به چه سیگنالی تقریب خواهد خورد.

\[\frac{4}{\pi}\sum_{i=1}^{9}\frac{sin(i t)}{i}\]

برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0007 )

هزار نقطه در بازه زمانی بین 0 تا 2pi در نظر بگیرد و سیگنال زیر را رسم کنید.

\[\frac{4}{\pi}(\frac{sin(t)}{1}+\frac{sin(3t)}{\3})\]

برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

 

تکلیف متلب ( کد Mat0006 )

با نوشتن کد در نرم افزار متلب ، ابتدا رابطه دو ضابطه ای سیگنال x(t) که در شکل زیر نشان داده شده است را بنویسید. سپس در شکل های جداگانه نمودارهای زیر را رسم کنید.

در مرحله بعد y را رسم می کنیم.

\[y(t)=2x(0.5t+3)\]
 

برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0005 )

سیگنال های زیر را در بازه زمانی دلخواه رسم کنید . اگرتابع مختلط است قسمت حقیقی و موهومی را در دو شکل جداگانه رسم کنید.

x(t)=0.707cox(200\pi t)+0.707sin(200\pi t)

\[y(t)=0.5e^{j(200\pi t+\frac{\pi}{4})}+0.5e^{-j(200\pi t+\frac{\pi}{4})}\]
 

برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0004 )

1 - برنامه ای بنویسید که سیگنال های خواسته شده را رسم کند.


2 - تابعی بنویسید که توابع sin(x) و cos(x) و tan(x) و cot(x)  را با گرفتن x و N با استفاده از سری تیلور محاسبه کند. 


3 - برنامه ای بنویسید که دو عدد دریافت کند و بدون استفاده از متغیر کمکی مقدار دو متغیر را تعویض کند.


4 - فرض کنید ماتریس A یک ماتریس n*n باشد. آنگاه ماتریسی که از حذف سطر i ام و ستون j  ام به دست می آید را ماتریس کهاد (i,j) می نامیم و عدد زیر را همسازه (i,j) می نامیم. 

\[A_{ij}=(-1)^{i+j}det\widehat{A}\]

در این صورت ماتریس الحاقی کلاسیک A را به صورت زیر تعریف می کنیم.

\[adj\; A=(A_{ij})^{t}\]

و وارون A را به صورت زیر محاسبه می کنیم.

\[A^{-1}=\frac{1}{\left | A \right |}\; \cdot \;adj \; A\]

تابع myinverse را به گونه ای پیاده سازی کنید که ماتریس A را دریافت و وارن آن را به دست دهد و در صورتی که ماتریس وارون پذیر نیست پیغامی را برای کاربر چاپ کند.


5 - روش تکراری نیوتن - رافسون برای یافتن جواب معادله f(x)=0 با تقریب اولیه x0 به صورت زیر است:

\[x_{n+1}=x_{n}-\frac {f(x_{n})}{f'(x_{n})}\]

و شرط توقف الگوریتم

\[\left | x_{n+1}- x_{n}\right | < 10^{-k}\]

تابع mynewton را برای روش تکراری نیوتن رافسون با شرط توقف بالا پیاده سازی کنید و برای تعداد تکرارهای الگوریتم با استفاده از متغییر itermax محدودیت ایجاد کنید. لیست آرگومان های ورودی و خروجی به صورت زیر است.

% arguments in : (x0 , f ,g , itermax , Precision )

% arguments out : [position , cost , test ]

به طوری که x0 تقریب اولیه ، f تابع و g مشتق آن ،  itermax تعداد تکرار و Precision دقت محاسبات باشد.


6 - برنامه ای بنویسید که معادله دلخواه غیرخطی f(x)=0 را با روش هندسی ( ترسیم ) حل نماید. سپس آن را برای cos(x)+x=0  بکار ببرید.


7 - برنامه ای بنویسید که معادله دلخواه غیرخطی x^3-cos(x)=x را با روش هندسی ( ترسیم ) حل نماید.


8 - برنامه ای بنویسید که معادله غیرخطی sec(x)exp(x)=1 را دربازه [4,4-] با روش هندسی ترسیم حل نماید.


9 - برنامه ای بنویسید که مجموع n جمله از سری زیر را بدست آورد. ( با استفاده از تابع )

\[1-\frac {3}{3!}+\frac {5}{5!}-\frac {7}{7!}+...\]


10 - برنامه ای بنویسید که n  عدد صحیح مثبت از ورودی را بخواند سپس با استفاده از یک تابع ، مجموع اعدادی که بر مجموع ارقامشان بخش پذیر است را چاپ کند.


11 - برنامه ای بنویسید n عدد از ورودی بگیرد در یک بردار سطری قرار دهد ، سپس مشخص کند چه عددی بیشتر از همه تکرار شده است و دفعات تکرار را مشخص کند.( با استفاده از توابع )


12 - برنامه ای بنویسید که عدد n را از ورودی بگیرد و به ازای آن خروجی زیر را نمایش دهد.

*

**

***

****

*****


13 -


14 -


15 -


16 -


17 -


18 -


19 -


20 -


برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0003 )

1 - با نوشتن کد در نرم افزار متلب سیگنال های x و y را در بازه زمانی خواسته شده رسم کنید.

\[x[n]=0.2\times (1.2)_{n}\]

\[y[n]=20\times (0.9)_{n}\]


2 - با استفاده از دستورات متلب متشق تابع f را یک بار نسبت به x و یک بتر نسبت به y بدست آورید. سپس انتگرال را در بازه مشخص شده محاسبه کنید.

\[f(x,y)=x^{2}y+y^{2}x+sin(x+y)\]

\[I=\int _{0}^{\frac {\pi}{3}}sin(3x)dx\]


3 - برنامه ای بنویسید که عدد صحیح و مثبت N را دریافت نموده و مجموع مقسوم علیه های اول آن را نمایش دهد. ( همه دستورات مجاز است ).


4 - برنامه ای بنویسید که 10 عدد از دنباله بازگشتی زیر را تولید نماید و در قالب یک بردار S نشان دهد.

\[\begin{matrix} f(1)=2 &f(2)=3 \\ \end{matrix}\]
\[f(n)=2f(n-1)+3f(n-2)\]


5 - برنامه ای بنویسید که یک آرایه از اعداد صحیح و مثبت به طول N را دریافت نموده ، جای اعضای آن را دو تا دوتا عوض نماید. یعنی عنصر اول با عنصر دوم ، عنصر سوم با عنصر چهارم و به همین ترتیب عنصر i  ام  را با عضو i+1  عوض نماید. ( اگر طول آرایه فرد باشد ، آخرین عضو آن را جابجا نمی کنیم. )


6 - برنامه ای بنویسید که یک بردار از اعداد صحیح مثبت را دریافت کرده و آن بردار را با کمک دستورات max و min به صورت صعودی مرتب کند.


7 - برنامه ای بنویسید که دو آرایه از اعداد صحیح و مثبت به طول دلخواه را دریافت نموده و سپس تعداد عناصر آن دو آرایه را که مقدار یکسان دارند را نشان دهد.


8 - ماتریس زیر را اصطلاخا ماتریس سه قطری یا نواری می گوییم. برنامه ای بنویسید که تعداد سطر و ستون یک ماتریس را از کاربر بگیرد و عدد 2 روی قطر اصلی ماتریس ، عدد 1- روی قطر پایین تر از قططر اصلی ماتریس و روی قطر بالاتر از قطر اصلی عدد 1 را جایگزین نماید.

\[\begin{bmatrix} 2& 1& 0& 0& 0& 0&0 \\ -1& 2& 1& 0 & 0 &0 &0 \\ 0& -1& 2& 1&0 & 0 &0 \\ 0& 0 & -1& 2& 1& 0 &0 \\ 0& 0& 0& -1& 2& 1& 0\\ 0& 0& 0& 0& -1& 2&1 \\ 0& 0& 0& 0& 0& -1&2 \end{bmatrix}\]


9 - حدس کولاتز Collatz

حدس کولاتز به این صورت است که هرگاه یک عدد دلخواه طبیعی ( صحیح بزرگتر از صفر ) Nرا به عنوان عدد شروع در نظر بگیریم ، آنگاه اگر عدد انتخاب شده زوج باشد عدد بعدی N/2 است و اگر N فرد باشد ، عدد بعدی 3N+1 خواهد بود. هرگاه این عمد را برای عدد بدست آمده و اعداد بعدی به تعداد متناهی تکرار کنیم به عدد 1 خواهیم رسید. حدس کولاتز اولین بار توسط " لوتار کولاتز " ریاضیدان آلمانی در سال 1937 بیان شدو تا کنون حل نشده باقی مانده است. تا سال 2017 حدس کولاتز برای اعدادی به بزرگی 2 به توان 64 تست شده است ومثال نقضی برای آن پیدا نشده است. با توجه به تعریف حدس کولاتز ، هر عدد طبیعی متناظر با رشته ای از اعداد خواهد بود که اولین عنصر رشته خود عدد و آخرین عنصر رشته عدد یک خواهد بود. اگر خود عدد را دز نظر نگیریم و از طول بدست آمده یک واحد کم کنیم طول این رشته جدید را اصطلاحا طول کولاتز می نامند. در واقع طول کولاتز تعداد گام هایی است که باید طی شود تا از عدد ورودی به عدد یک برسیم. به طور مثال طول کولاتز برای عدد 64 برابر 6 است ، زیرا 6 گام از عدد 64  به 1 می رسیم. حدس کولاتز با توجه به طول کولاتز به این صورت است که " طول کولاتز برای هر عدد طبیعی عددی متناهی است "

 

برنامه ای بنویسید که Aرا دریافت کرده و دنباله کولاتز را برای آن عدد نمایش دهد.

آیا ممکن است طول کولاتز برای هر دو عدد نامساوی عددی یکسان شود؟ برنامه ای بنویسید که طول کولاتز را برای اعدا 2 الی یک میلیون محاسبه نماید و بر اساس آن در مورد سوال مطرح شده بحث نماید.


10 - الف) چگونه می توان ماتریسی تعریف کرد که از عدد 40 تا 25 باشد؟

ب ) با استفاده از کدام دستور می توان ماتریس بدست آمده در قسمت (الف) را به یک ماتریس 4*4 تبدیل کرد؟


11 - برنامه ای بنویسید که ماتریس دلخواه A  را دریافت کند اگر مجموع عناصر بزرگتر از 6 آن بزرگتر از 30 باشد مجموع کل عناصر ماتریس A نمایش داده شود در غیراینصورت حاصل ضرب تمام عناصر ماتریس A نمایش داده شود.


12 - برنامه ای بنویسید که یک عکس را بخواند و در مرکز آن مثلث متساوی الاضلاع با طول ضلع 60 پیکسل رسم کند.


13 - برنامه ای بنویسید که یک عکس را بخواند با موس بر روی یک نقطه از عکس کلیک کنید و با حرکت دادن موس و کلیک راست بر روی نقطه دیگر دایره به مرکز نقطه اول و شعاع نقطه دوم رسم کند.


14 - سری فوریه تابع y=x را در بازه pi تا  pi- به ازای 5 جمله رسم کنید. ( کدی بنویسید که امکان رسم سری فوریه برای هر تابعی را داشته باشد. )


15 - تابعی بنویسید که یک چندجمله ای ( به صورت یک بردار سطری ) و یک بردار دو عنصری ( حاوی دامنه ترسیم ) را از کاربر بگیرد و نمودار چند جمله ای را در دامنه مشخص شده ترسیم کند.


16 - تابهی با عنوان زیر بنویسید ، به نحوی که x یک بردار  و out بردار با 10المان زوج ابتدایی x است. اگر تعداد المان های زوج بردار x کمتر از 10 باشد، مقادیر 0 جایگزین شوند تا اندازه خروجی برایر 10 شود.


17 - ( میانترم مهندسی پزشکی - تبریز ) در یک figure می خواهیم دو نمودار با دو محور sin(x) ( در سمت چپ) و نمودار cos (x) در سمت راست را رسم کنیم. در بازه 0 تا 4pi


18 - ( میانترم مهندسی پزشکی - تبریز ) دستورات متناسب با بدست آوردن ریشه های چند جمله ای مرتبه 3 و همچنین چند جمله ای با استفاده از ریشه های آن را بیان کرده و مثال بزنید.


19 - ( میانترم مهندسی پزشکی - تبریز ) برنامه ای بنویسید که یک عدد دریافت کند اگر بزرگتر از 7 بود عبارت بزرگتر را چاپ کند در غیر این صورت فاکتوریل آن را حساب کند.


20 - ( میانترم مهندسی پزشکی - تبریز ) در ماتریس زیر دترمینان ، تریس ، ترانهاده و مرتبه را بدست آورید.

\[\begin{bmatrix} 1& 1&2 \\ -1& -1& 1\\ 2& 2 & 1 \end{bmatrix}\]


برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0002 )

1 - برنامه ای بنویسید که سیگنال های خواسته شده را رسم کند.


2 -  تبدیل مبناهای زیر را انجام دهید.

\[(50.89)_{10}=(\;\;\;\;)_{2}\]

\[(FBA2)_{16}=(\;\;\;\;)_{2}\]

\[(1010110.1010)_{2}=(\;\;\;\;)_{8}\]

\[(1010110.010)_{2}=(\;\;\;\;)_{10}\]


3 - ابتدا تابعی بنویسید که فاکتوریل عدد n را محاسبه کند. در مرحله بعد برنامه ای بنویسید که از این تابع برای محاسبه مقدار arccos(x) استفاده کند. ( تابع طوری نوشته شود که اگر کاربر شرط x>-1  و x<1 را رعایت نکرد ، پیغام خطای مناسب ظاهر شود.

\[arccos(x)=\frac{\pi}{2}- \sum_{n=0}^{\infty } \frac{(2n)!}{4^{n} (n!)^{2} (2n+1)} x^{2n+1} \;\;\;\;\;\; \left | x \right |<1\]


4 - برنامه ای بنویسید که عدد فرد N را گرفته و ماتریس ذیل را تولید کند. ( برای مثال برای N=5 ) ماتریس زیر تولید شده است.

\[A=\begin{bmatrix} -1& 2& 3& 4&5 \\ 2 & -1 &2 & 3 &4 \\ 3 & 2 & -1 & 2 & 3\\ 4 &3 & 2 & -1 & 2\\ 5& 4 & 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}\]


5 - بر اساس روش مونت کارلو ، برای محاسبه مقدار انتگرال f(x) در بازه 0 تا 1 ، تعداد N ذره را در داخل یک مربع 1*1 به صورت تصادفی پخش می کنیم. اگر تعداد ذراتی که زیر تابع قرار گرفته اند را Nc در نظر بگیریم ، عدد S که از رابطه Nc/N بدست می آید برابر با انتگرال تابع است.

برنامه ای بنویسید که با استفاده از روش مونت کارلو مقدار انتگرال هر تابع در هر بازه مشخص شده با تعداد نقاط n را بدست آورد. 


 


6 - برنامه ای بنویسید که تابع y=2Asin(wx)+Acos(wx)  را به ازای w=2pi و  A=0.1:0.1:1 الف ) در یک نمودار ب) در نمودارهای مختلف ج) در چند نمودار و دریک figure با رنگ بندی و نوع خط های مختلف رسم کند.


7 - برنامه ای بنویسید که تابع y=2Asin(wx)+Acos(wx)  را به ازای A=1 و  w=0.1pi:0.1pi:pi الف ) در یک نمودار ب) در نمودارهای مختلف ج) در چند نمودار و دریک figure با رنگ بندی و نوع خط های مختلف رسم کند.


8 - توابع زیر را به کسرهای جزیی بسط دهید.

\[F(s)=\frac{1}{s^{4}+5s^{3}+7s^{2}}\]

\[F(s)=\frac{5s^{2}+3s+6}{s^{4}+3s^{3}+7s^{2}+12}\]

\[F(s)=\frac{s^{4}+3s^{3}+5s^{2}+7s+25}{s^{4}+5s^{3}+20s^{2}+40s+12}\]

\[F(s)=\frac{8(s+1)(s+3)}{(s+2)(s+4)(s+6)^{2}}\]


9 - با توجه به توابع تبدیل داده شده F(s) و G(s) آن ها را به صورت عوامل سازنده ( حاصل ضرب صفرها و قطب ها ) و به صورت نسبت دو چند جمله ای بدست آورید.

\[F(s)=\frac{3(s+9)(s+21)(s+57)}{s(s+30)(s^{2}+5s+35)(s^{2}+28s+42)}\]

\[F(s)=\frac{s^{4}+20s{3}+27s^{2}+17s+35}{s^{5}+8s{4}+9s^{3}+20s^{2}+29s+32}\]


10 - با توجه به عبارت زیر برنامه ای بنویسید که مقدار m را از کاربربگیرد و حاصل عبارت فوق را حساب کند.

\[2\prod_{n=1}^{m} \frac{2n^{2}}{2n^{2}+1}= \pi\]


11 - با استفاده از حلقه while برنامه ای بنویسید که عبارت فوق را تا دقت e-6 حساب کند و مشخص کند که برای رسیدن به دقت مورد نظر چند تکرار انجام شده است.


12 - تابعی به نام mySplitMatrix(M) بنویسید که یک ماتریس مربعی n*n دریافت کند و خروجی آن به صورت دو ماتریس بالا مثلثی و پایین مثلثی باشد. اگر n فرد بود قطر اصلی را در ماتریس بالا مثلثی قرار دهد.


13 - برنامه ای بنویسید که دو عدد دریافت کند و اعداد کامل بین دو عدد را چاپ کند.


14 - دستگاه معادلات خطی زیر را حل کنید و بهترین جواب را بدست آورید:

\[\left\{\begin{matrix} x+2y+3z+7t=4\\ 6x+7y+22z+32t=5\\ 98x+5y-23z+t=7\\ 32x+5y-75z+23t=1 \end{matrix}\right.\]


15 - برنامه ای بنویسید که ماتریس ضرایب و ماتریس جواب ها )مقادیر سمت راست( یک دستگاه معادالت خطی را از کاربر بگیرد و پاسخ دستگاه را با پیغام مناسب نمایش دهد.


16 - برنامه ای بنویسید که سه عدد دریافت کرده، نشان دهد، آیا این سه عدد می توانند اضالع یک مثلث باشند یا خیر؟


17 - برنامه ای بنویسید که دو عدد از ورودی دریافت کرده سپس بزرگترین مقدار را پیدا کرده در خروجی نمایش دهد.


18 - برنامه ای بنویسید که یک عدد مثبت را خوانده و همه مقسوم علیه های آن را نمایش دهد.


19 - -برنامه ای بنویسید که

الف) یک رشته کاراکتری را از کاربر بگیرد و با تغییر کد اسکی آن، آن را بصورت رمز درآورده، سپس هم کد رمز و هم رشته رمز شده را نمایش دهد.

ب)  کد رمز تمرین قبل  را از حالت رمز خارج کرده و رشته کاراکتری اصلی را نمایش دهد.


20 - شکل زیر یک حلزون مختصاتی را نشان می دهد. هر حلزون مختصاتی با اندازه n از شماره 1 در مرکز مختصات شروع می شود و مطابق تصویر زیر طی مسیر می کند.

می خواهیم برنامه ای بنویسیم که عددn را از کاربر دریافت کند و سپس مختصات آن نقطه را به کاربر تحویل دهد.


برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0001 )

1 - تابعی در متلب بنویسید که رابطه زیر را محاسبه کند.

\[\left\{\begin{matrix} x^{2} & 0\leq x \leq 6 \\ 0& x< 0 \;\; or \; \; \; x> 6 \end{matrix}\right.\]

 

ورودی نمونه 1

conditional_function1(-3:1:7)

خروجی نمونه 1

ans =

     0     0     0     0     1     4     9    16    25    36     0


2 - ترکیب دو تابع زیر را بدست آورید.

\[f(x)=x^{3}-4x\]

\[g(x)=-4 \sqrt{x}+1\]


3 - حاصل عبارت مقابل را محاسبه کنید.

\[f(x)=\sum_{1}^{16}5x^{2}-4x\]


4 - حاصل حدهای زیر را بیابید.

\[\lim_{x\rightarrow 3}(\frac{x^{6}-4x^{3}+7x-12}{3x^{3}+4x^{2}-8x+42})\]

\[\lim_{x\rightarrow \infty }(\frac{-4x^{3}+3x-2}{5x^{3}-x^{2}})\]

\[\lim_{x\rightarrow 3^{+} }(\frac{\left |x-3 \right |+\left |-x \right |}{x^{3}-2x+5})\]


5 - چند جمله ای زیر را تعریف کنید و عملیات زیر را انجام دهید.

\[f(x)=12x^{7}+5x^{6}-18x^{5}+5x^{4}-4x^{3}+5x^{2}+7x+18\]

\[g(x)=x^{5}+9x^{4}-x^{3}+6x^{2}+7x+2\]

الف ) مقدار هر کدام در نقطه x=-3

ب ) ریشه های هر کدام از چند جمله ای ها

ج ) ضرب چند جمله ای ها

د ) تقسیم f  بر g

ه ) مشتق و انتکرال هر کدام از چند جمله ای ها ( ثابت انتگرال برابر 3 )


6 - برنامه ای بنویسید که 4 عدد را خوانده ، آن ها را به صورت صعودی نمایش دهد.


7 - برنامه ای بنویسید که 4 عدد را خوانده ، آن ها را به صورت نزولی نمایش دهد.


8 - برنامه ای بنویسید که 5 عدد را خوانده ، مجموع بزرگترین و کوچکترین آن ها را نمایش دهد.


9 - برنامه ای بنویسید که مقادیر X و Y را خوانده ، حاصل عبارت زیر را محاسبه کرده و نمایش دهد.

\[Z=4X^{2}+3X-2Y+3\]


10 - برنامه ای بنویسید که دو عدد X و Y را خوانده ، عدد کوچکتر را از بزرگتر کم کرده ، حاصل را نمایش دهد.


11 - برنامه ای بنویسید که سه عدد را خوانده ، دو عدد کوچکتر را جمع کرده ، از عدد بزرگتر کم کرده و نتیجه را نمایش دهد.


12 - برنامه ای بنویسید که مساخت و قاعده ی یک مثلث را خوانده ، ارتفاع آن را چاپ کند.


13 - برنامه ای بنویسید که سه عدد را خوانده ، به صورت زیر تصمیم گیری نماید:

- اگر عدد اول منفی بود ،حاصل تقسیم عدد دوم بر سوم 

- اگر عدداول بزرگتر از صفر بود ، حاصل تقسیم عدد سوم بر دوم

- اگر عدد اول صفر بود ، حاصل تفریق عدد دوم از عدد سوم را نمایش دهد


14 - برنامه ای بنویسید که سه عدد A , B , C را خوانده ، حاصل عبارات زیر را محاسبه کرده و نمایش دهد.

\[\begin{matrix} 2A+2B+2C\\ (A+B+C)+ABC\\ (A-B+C)-ABC\\ ABC-A-B-C \end{matrix}\]


15 - برنامه ای بنویسید که سه عدد A , B , C را خوانده ، مقادیر آن ها را به صورتی جابجا نماید که مقدار A در B و مقدار B در C و مقدار C در A قرار گیرد.


16 - برنامه ای بنویسید که مقدار X را خوانده و Y را بر اساس موارد زیر محاسبه کرده و نمایش دهد.

\[Y=\left\{\begin{matrix} 5+2X & \; \; \; \; X>0\\ 5 & \; \; \; \; X=0 \\ 5-2X & \; \; \; \; X<0 \end{matrix}\right.\]


17 - برنامه ای بنویسید که هزینه یک تلگراف را با خواندن تعداد کلمات به صورت زیر محاسبه کرده و نمایش دهد.

- تا 15 کلمه ، هر کلمه 5 ریال

- از 16 تا 25 کلمه ، هر کلمه 10 ریال نسبت به مازاد 15 کلمه
- از 26 تا 50 کلمه ، هر کلمه 15 ریال نسبت به مازاد 25 کلمه

- از 51 کلمه به بالا ، هر کلمه 20 ریال نسبت به مازاد 50 کلمه

- ضمنا به هزینه محاسبه شده مبلغ ثابت 100 ریال اضافه خواهد شد.


18 - برنامه ای بنویسید که یک عدد دریافت کند و علامت آن را مشخص کند.


19 - برنامه ای بنویسید که دو بردار جمعیت ( زن و مرد - زن =0 و مرد = 1 ) با 100 عضور از کاربر دریافت کند، و بررسی کند که درایه های متناظر می توانند با هم ازدواج کنند یا خیر.


20- با استفاده از حلقه ها مقدار عبارت زیر را به ازای m=5 و m=10  و  m=20 محاسبه کنید و با مقدار عدد پی مقایسه کنید.

\[\sqrt(12) \sum_{n=0}^{m} \frac{(-1/3)^{n}}{2n+1}\]


برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف پایتون ( کد Py0002 )

برنامه ای بنویسید که یک سری پرانتز باز و بسته از کاربر بگیرد و مشخص کند کدام جفت پرانتز به هم مربوط می شود.

ورودی نمونه 1

((()))

خروجی نمونه 1

2   3

1   4

0    5

ورودی نمونه 2

(((()())))

خروجی نمونه 2

3   4

5   6

2   7

1   8

0   9

برنامه نویسی به زبان پایتون Python

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف پایتون ( کد Py0001 )

1 - برنامه ای بنویسید که رشته ای از حروف را بگیرد ، سپس تک تک حروف را به کد اسکی نظیر خودش تبدیل کند ، در صورتی که کد اسکی فرد بود ، اول بودن آن را بررسی کند ، در صورت اول بودن حروف را چاپ کند. اگر عدد زوج بود متمم حروف در الفبا زبان انگلیسی را چاپ کند. برای مثال متمم حرف b در الفبای انگلیسی حرف y  است.

 

ورودی نمونه 1

abc

 

خروجی نمونه 1

a

y

ورودی نمونه 2

python

 

خروجی نمونه 2

k

g

s

m


2 - برنامه ای بنویسید که نمودار تابع psi را با استفاده از کتابخانه Matplotlib رسم کند.

\[\psi =\sqrt{\frac {2}{L}}sin(n \pi x)\; \;\;\;\;\; 0\leq x\leq L\]


3 - تابع psi سوال قبل را در یک فایل به نام psi.mat دخیره کنید.


4 - برنامه ای بنویسید که یک عدد دریافت کند و اعداد اول تا آن عدد را چاپ کند.


5 - برنامه ای بنویسید که یک عدد دریافت کند و ارقام آن را به صورت جداگانه چاپ کند. ( ورودی 2365 و چاپ کند 5 ، 6، 3 ، 2 )


6 - برنامه ای بنویسید که دنباله اعداد زیر را تولید نماید.

1

12

123

1234

12345


7 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی گرفته و اعداد اول موجود در آن بازه داده شده را نمایش دهد.


8 - برنامه ای بنویسید که سال تولد کاربر را گرفته و در یک لیست ذخیره کند و سن او را محاسبه، اعلام و در لیست دیگری ذخیره نماید. (در کل یک لیست برای کلیه سال های تولد و یک لیست هم برای کلیه سن ها متناظر داشته باشیم.) در ادامه از کاربر بپرسد که آیا مایل به ادامه کار با برنامه هست یا خیر. اگر مایل بود، سال تولد بعدی را بگیرد و ... این روند را ادامه دهد. اگر مایل نبود، لیست متناظر با سال های تولد و لیست متناظر با سن را نمایش دهد.


9 - برنامه ای بنویسید که 5 عدد صحیح از ورودی گرفته، ماکزیمم و مینیمم اعداد را نشان داده و سپس آنها را به ترتیب نزولی نمایش دهد.


10 - برنامه ای بنویسید که تا زمانی که کاربر عدد منفی وارد نکرده است، از کاربر عدد اعشاری نامنفی را گرفته و در پایان، مجموع اعداد، میانگین اعداد، مینیمم و ماکزیمم آنها را محاسبه و اعلام نماید.


11 - تاریخ تولد کاربر را به صورت مجزا: روز، ماه، سال و همچنین تاریخ روز را به صورت مجزا: روز، ماه، سال دریافت نموده و سپس سن دقیق کاربر را به دو صورت زیر نمایش دهد: (به صورت تعداد کل روزهای عمر کاربر و سپس به صورت، سال، ماه، روز). همچنین تعداد روزهای مانده به اولین سالگرد تولد شخص رامحاسبه و اعلام نماید.


12 - کد زیر قادر است که الگوی X و Y را در خروجی نمایش دهد.


13 - برنامه ای بنویسید که در لیست زیر، بعد از عدد 6000 ،عدد 7000 را درج نماید:

list1 = [10, 20, [300, 400, [5000, 6000], 500], 30, 40]


14 - برنامه ای بنویسید که در لیست زیر، عدد 20 را به کل حذف نماید:

list1 = [5, 20, 15, 20, 25, 50, 20]


15 - :برنامه ای بنویسید که در لیست زیر، عدد مندرج در آدرس 4 را برداشته و در آدرس 2 و همچنین در انتهای لیست اضافه نماید:

list1 = [54, 44, 27, 79, 91, 41]

برنامه نویسی به زبان پایتون Python

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

کدنویسی مدولاسیون Frequency Shift Keying - FSK در MATLAB

کدنویسی مدولاسیون Frequency Shift Keying - FSK در MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

کدنویسی مدولاسیون Amplitude Shift Keying - ASK در MATLAB

کدنویسی مدولاسیون Amplitude Shift Keying - ASK در MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H