| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف متلب MATLAB - بررسی مثلث ( کد Mat0093 )

1 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته و قدر مطلق آن را چاپ کند.

2 - برنامه ای بنویسید که اعداد 1 یا 2 یا 3 را از ورودی گرفته و مشخص کند عدد ورودی کدام است و اگر غیر از این وارد شد ، برنامه مشخص کند که عدد وارد شده جزو این اعداد نیست.

3 - برنامه ای بنویسید که یک عدد بین 0 تا 6 را از ورودی گرفته و معادل روز هفته آن عدد را در خروجی چاپ کند.

4 - برنامه قبل را با ساختار Switch-Case بنویسید.

5 - برنامه ای بنویسید که یک عد به عنوان روز را از ورودی گرفته مشخص کند این عدد مربوط به ماه چندم سال است؟

6 - برنامه ای بنویسید که سه عدد را از ورودی گرفته مشخص کند ، این اعداد تشکیل اضلاع یک مثلث می دهند یا خیر.

7 - برنامه ای بنویسید که سه ضلع ورودی را گرفته مشخص کند این اعداد تشکیل یک مثلث قائم الزاویه می دهند یا خیر؟ ( شرط مثلث بودن اعداد هم چک شود )

8 - برنامه ای بنویسید که سه عدد را از ورودی گرفته مشخص کند این اعداد تشکیل یک مثلث متساوی الساقین می دهند یا خیر ( شرط مثلث بودن اعداد هم چک شود )

9 - برنامه ای بنویسید که سه عدد را از ورودی گرفته مشخص کند این اعداد تشکیل یک مثلث متساوی الاضلاع می دهند یا خیر ( شرط مثلث بودن اعداد هم چک شود )

10 - برنمه ای بنویسید که اعداد زوج 1 تا 20 را در خروجی چاپ کند.

11 - برنامه قبلی را با while بنویسید.

12 - برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی دریافت کند و مجموع اعداد یک تا خود آن عدد را در خروجی ننمایش دهد.

13 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته مجموع اعداد زوج قبل از آن را در خروجی چاپ کند ( برنامه با حلقه while نوشته شود )

14 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته مقسوم علیه های آن را در خروجی چاپ کند.

15 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته مشخص کند اول است یا هیر؟

16 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی گرفته ب م م آن دو عدد را در خروجی چاپ کند.

17 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی گرفته ک م م  آن دو عدد را در خروجی چاپ کند.

18 - برنامه ای بنویسید که جدول ضرب 1 تا 10 را در خروجی چاپ کند.

19 - برنامه ای بنویسید که با تعریف دو تابع شعاع یک کره را از ورودی گرفته مساحت و حجم کره را محاسبه کند.

20 - یک تابع بنویسید که فاکتوریل عدد را حساب کند.

21- برنامه ای بنویسید که فشار هوای منطقه ای را بر حسب پاسکال بخواند و آن را به بار تبدیل کند.

22 - برنامه ای بنویسید که وزن افراد را بر حسب کیلوگرم بخواند و به پوند تبدیل کند.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H