matlabkhooneh

تکالیف متلب MATLAB - دما ، فشار و دانسیته ( کد Mat0065 )

1 - برنامه ای بنویسید که عملیات ضرب ماتریسی را انجام دهد.

یادآوری : برای ضرب ماتریسی ، ابعاد داخلی می بایست یکسان باشند ، لذا به سه حلقه تو در تو نیاز خواهد بود.

2 - مشتق اول تابع زیر را بیابید و مقدار آن در نقطه x=3 را محاسبه کنید.

\[y=(\frac {sin(x)}{ln(x^{2}+1)})-e^{x}\]

3 - مشتق دوازدهم عبارت روبرو را بیابید

\[y=(\frac {x}{2}+1)^{65}\]

4 - معادله دیفرانسیل زیر را حل کرده و نمودار y و 'y را در یک نمودار نسبت به زمان رسم کنید. محورها را نامگذاری کنید و برای هر نمودار از یک  سیمبل و رنگ خاص استفاده شود.

\[{y}''=2{y}'t-{y}'sin(y)+t^{2}cos(t) \;\;\;\;\;\; {y}'(0)=-10 \;\; y(0)=0.5\]
\[t=[-\pi , \pi]\]

5 - دو چند جمله ای زیر را در نظر بگیرید.

الف ) مشتق چند جمله ای اول و انتگرال چند جمله ای دوم با ثابت انتگرال گیری برابر با 5 را حساب کنید.

ب ) مشتق سیمبولیک چند جمله ای اول و انتگرال سیمبولیک چند جمله ای دوم را محاسبه کنید.

ج ) ریشه های چند جمله ای اول را بیابید.

\[4x^{4}-2x^{3}-x^2+3x+12\]

\[3x^{5}+5x^{3}-2x^{6}-x^{2}+7\]

6 - داده های دما ، فشار و دانسیته برای یک سیال به صورت جدول زیر داده شده است.

70 60 50 40 30 20   10  
918 916.2 914.5 912 909 905 900 1
919 917.9 915.1 912.9 910.8 906 901 2
920 918.5 916.3 914.1 912 908 903 3
922 919.7 918 915.7 913 909 904.2 4

مقدار دانسیته را در شرایط دما ، فشار زیر بیابید.

17 C , 1.9 atm   ,     32 C , 2.7 atm    ,      55 C , 3.4 atm     ,     68 C , 1.2 atm

7 - تابعی برای رابطه زیر بنویسید به طوری که ورودی تابع x و خروجی y باشد. برنامه را به گونه ای بنویسید که x بردار باشد.

\[y(x)=9x^{4}e^{-3x}-15x^{2}-5x\]

8 - از تابع جهت محاسبه y(-2) و y(4)  استفاده کنید.

9 -از تابع جهت رسم y(x) به ازای [3,5-] استفاده کنید.

10 - تابع زیر را به صورت یک تابع بی مشخصه تعریف کرده و f(2,3) را بیابید.

\[f(x,y)=2x^{2}-4xy+y^{2}\]

11 - برنامه ای در یک فایل متنی بنویسید که ریشه های حقیقی یک معادله درجه دو را تعیین نماید. با اجرای فایل از کاربر درخواست گردد که مقادیر ثابت های a , b , c را وارد کند. اگرمعادله 2 ریشه داشته باشد پیغام two roots و اگر یک ریشه داشته باشد پیغام one root  و در غیر این صورت پیغام no roots را چاپ کند.

12 - با توجه به ماتریس C جواب سوالات زیر را بنویسید.

\[C=\begin{bmatrix} 2 & 23&-1 & 3\\ 5& 9& 0 &28 \\ 12& 45& 9 & 1\\ 13&-3 & 0 &39 \end{bmatrix}\]

1 - C(2:3,3)          2 - C(:,2)=[]        3 - C(1:2,2:3)=1         4 - C(4,:)

13 - مقدار سینوس زاویه 40 درجه با چه دستوری در محیط متلب محاسبه می شود؟

14 - دستوری بنویسید که رابطه زیر را به صورت یک تابع در محیط متلب معرفی کند.

\[f(x)=3x^{2}-sin(x)+5x-1\]

15 - دستوری بنویسید که ریشه های معادله زیر را بدست آوردید.

\[x^{4}-x^{3}+x-1=0\]

16 - دستور محاسبه مشتق و انتگرال تابع زیر را بنویسید.

\[2x^{6}-6x^{4}+12x^{2}+20\]

17 - برنامه ای بنویسید که دستگاه معادلات زیر را در محیط متلب محاسبه کند.

\[\left\{\begin{matrix} 4x+27y=35\\ -2x+y=-3 \end{matrix}\right.\]

18 - یک function بنویید که sin(x) را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کند و نام آن را sinous  نامگذاری کنید.

\[sin(x)=\sum_{n=0}^{50}(-1)^{n} \frac{(x)^{2n+1}}{(2n+1)!}\]

19 - تابعی بنویسید که یک ماتریس دلخواه باابعاد دلخواه A و یک عدد دلخواه a را به عنوان دو ورودی تابع از کاربر دریافت کند. خروجی این تابع باید یک بردار سطری باشد B که در هر ستون از آن مجموع تعداد درایه هایی از ستون متناظر ماتریس A قرار داده شود که از a بزرگتر هستند. ضمنا باید در خروجی پیام هایی ذکر شود که نشان دهد چه درایه هایی از ماتریس A بزرگتر از a هستند.

\[A=\begin{bmatrix} 0.1& 2 & 0.01\\ 0.01& 1.83 & 4.5\\ 6& -3 & 2.3 \end{bmatrix} \;\;\;\;\;\; a=0.2\]

 

Emlement (3,1) greather than 0.2
Emlement (1,2) greather than 0.2
Emlement (2,2) greather than 0.2
Emlement (2,3) greather than 0.2
Emlement (3,3) greather than 0.2

ans =

     1     2     2

20 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس دلخواه A با ابعاد دلخواه را از کاربر دریافت کرده و ماتریس B  را با ایعاد مشابه A تولید کرده که هر درایه ی آن صفر ، 1 یا 1- باشد. اگر درایه ای از A مثبت باشد درایه ی نظیرآن در B عدد 1 است. اگر درایه ای از A صفر باشد درایه ی نظیر آن در B عدد صفر است و در نهایت اگر درایه ای از A منفی باشد درایه نظیر آن در B عدد 1- است. ماتری B را ماتریس علامت ماتریس A می نامند.

21 - برنامه ای بنویسید که فایل output.txt با سه ستون ایجاد کند. ستون اول شامل مقادیر x ، ستون دوم شامل xSin(x) و ستون سوم شامل xCos(x) باشد. از دستورات fopen و fprintf استفاده کنید.

22 - برنامه ای بنویسید که مقدار x را از کاربر گرفته و مقدار y را محاسبه و نمایش دهد.

\[ y=\left\{\begin{matrix} xe^{x}&x<0 \\ \frac{x+sin(x)}{x^{2}}& 0\leq x\leq 1\\ x \sqrt{x^{2}+1}& x>1\\\end{matrix}\right.\]

23 - برنامه ای بنویسید که به ازای مقادیر a=1 , 2 , 3  نمودار  y=ax2 را در بازه 1- تا 1 در یک نمودار رسم کنید.

24 - با فرض اینکه k عددی بین 3 تا 10 باشد یکبار با استفاده از حلقه تکرار و یکبار بدون استفاده از حلقه های تکرار برنامه ای بنویسید که سری فیبوناچی را نمایش دهد.

25 - برنامه ای بنویسید که دقیقا شکل زیر را تولید کند.

26 - برنامه ای بنویسید که با دادن سطر و ستون ماتریس ai,j=max(i,j) را تولید کند و به گونه ای باشد که اگر یک عدد وارد شد مقدار سطر و ستون را برابر آن عدد در نظر بگیرد و اگر هیچ عددی برای سطر و ستون ندادیم پیغام خطا به شرح you must enter a number  چاپ کند.

27 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را دریافت کرده ، مثبت ، منفی و صفر ، زوج یا فرد بودن آن را بررسی کند و نمایش دهد.

28 - برنامه ای بنویسید که با نمایش پیغام مناسب یک عدد مثبت را به عنوان یک ضلع مثلث متساوی الاضلاع دریافت کرده سپس محیط و مساخت آن را محاسبه و با پیغام مناسب نمایش دهد.

29 - برنامه ای بنویسید که با نمایش پیغام مناسب یک عدد مثبت به عنوان یک ضلع لوزی و همچنین یک زاویه از آن را دریافت کرده سپس محیط و مساحت آن را محاسبه و با پیغام مناسب نمایش دهد.

30 - برنامه ای بنویسید که یک عدد مثبت را دریافت کرده سپس حاصلجمع مجذور آن عدد با مکعب آن را محاسبه نماید. در صورتی که نتیجه بزرگتر از جذر عدد دریافتی بود پیغام ok را نمایش دهد.

31 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را بگیرد و مربع آن را چاپ کند؟

32 - برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت کند سپس مشخص کند عدد زوج است یا فرد؟

33 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی دریافت کند و قدر مطلق آن را چاپ کند؟

34 - برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و فاکتوریل آن را حساب کند؟

35 - برنامه ای بنویسید که مجموع اعداد بخش پذیر بر سه که کوچکتر از 1000 هستند را انجام دهد؟

36 - برنامه ای بنویسید که طول سه ضلع یک مثلث را گرفته ومشخص کند آیا مثلث متساوی الاضلاع است یا متساوی الساقین است یا مختلف الاضلاع؟

37 - برنامه ای بنویسید که ضرایب a و b و c از یک معادله درجه دوم را گرفته و در مورد تعداد و مقادیر ریشه هایش اطلاعات کاملی به کاربر بدهد.

38 - برای بدست آوردن حاصل هر کدام از عبارات زیر برنامه ای بنویسید.

39 - برنامه ای بنویسید که عددی را به مبنای 10 گرفته ، معادل مبنای 2 آن را به دست آورده و نمایش دهد.

40 - در یک تورنمت ژیمناستیک با شرکت 100 ورزشکار ، ده داور امتیازات مد نظر خود را در جدولی مانند شکل زیر یادداشت می کنند. ملاک انتخاب قهرمان ، میانگین امتیازات داده شده توسط داوران به هر ورزشکار است. گزارش شد که یکی از داوران از یکی از ورزشکاران رشوه گرفته تا به قهرمان شدن او کمک کند. اما داور و ورزشکار متخلف شناسایی نشدند. با توجه به این که داور متخلف طبعا امتیازات بیشتری نسبت به همکارانش ثبت کرده است، کمیته برگزاری تصمیم گرفت با بررسی داده ها او را شناسایی کرده ، امتیازات داده شده توسط وی را از جدول حذف نموده و در نهایت نام قهرمان واقعی و نام ورزشکار رشوه دهنده را مشخص نماید . برنامه ای برای این کار بنویسید.

41 - برنامه ای بنویسید که 10 عدد کد ملی را از ورودی خوانده و با استفاده از 2 تابع موارد زیر را محاسبه کنید.

الف ) اگر رقم چهارم از چپ ، زوج بود تعداد اعداد زوج در کد ملی را در خروجی نشان دهد در غیر اینصورت تعداد اعداد اول شماره دانشجویی را نشان دهد.

ب ) اگر رقم اول از چپ ، زوج بود همان عدد را در خروجی نشان دهد.

42 - ماتریس A را در نظر بگیرید. برنامه ای نویسید که

الف ) مقدار min  و max ستون های ماتریس A و آدرس اندیسی آن ها را بیابید.

ب ) مقدار min  و max سطر های ماتریس A و آدرس اندیسی آن ها را بیابید.

ج ) مقدار min  و max درایه های ماتریس A و آدرس اندیسی آن ها را بیابید.

43 - برنامه ای بنویسید که با نمایش پیغام مناسب یک رشته را از ورودی بگیرد سپس حروف صدادار آن را با ستاره جایگزین کرده، در نهایت رشته جدید و تعداد حروف صدادار به کاربرده شده در رشته های دریافتی را با نمایش پیغام مناسب نمایش دهد.

44 - برنامه ای بنویسید که جدول ضرب اعداد یک تا ده را در یک آرایه دو بعدی تولید و چاپ کند.
نکته: استفاده از حلقه های تو در تو برای تولید اعداد جدول ضرب الزامی است.

45 - رنامه ای بنویسید که آرایه هایA1  و A2 را از ورودی دریافت کند. سپس عناصر مشترک این دو آرایه را در یک آرایه جدید به نام A3 ذخیره و در خروجی چاپ کند.
توجه شود که:
الف - نحوه ورود آرایه هایA1  و A2 دلخواه است: ورود یکجا با ساختار آرایه و یا ورود تک تک اعضا با استفاده از حلقه.
ب - تعداد عناصر آرایه هایA1  و A2 دلخواه است و لزوما باهم مساوی نیستند.  برنامه در هر صورت باید به درستی کار کند.
ج -  ممکن است عناصر تکراری در هر یک از آرایه هایA1  و A2 وجود داشته باشد. برنامه باید طوری نوشته شود که عناصر تکراری و مشترکِ آرایه های A1 و A2، فقط یکبار در آرایه A3 قرار گیرد. لذا در آرایه A3 نباید عنصر تکراری داشته باشیم.
مثال:
ورودی:

A1 = [2  6  4  9  11  3  7  4  15  12  3]

A2 = [8  13  20  8  12  6  4  22]


خروجی :

A3= [6  4  12]

46 - برنامه ای بنویسید که دو بردار از اعداد صحیح مثبت را دریافت نموده سپس عناصر مشترک دو بردار را در قالب یک بردار جدید نشان دهد

47 - با استفاده از دستورات متلب ریشه های معادله زیر را بدست آورید.

\[23x-15+x^{3}-9x^{2}\]

48 - با توجه به تعریف ماتریس های B , A ماتریسهای G و R را بدست آورید.

\[\begin{matrix}A=[ 1 5;8 9;5 7]\\B=[-9;-8;-4]\\G=[A(:,1) B A(:,2)]\\R=[A(3,:);A(2,1:end);A(1,;)]\end{matrix}\]

49 - ماتریسی به شکل زیر تولید نمایید (درایه های سفید با یک و درایه هاشور خورده با صفر پر شده اند)

50 - عکس زیر را برای بهبود کنتراست فیلتر نمایید در انتخاب فیلتر و روش های موجود آزاد هستید.

|  جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H