| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف پایتون Python - توابع Activation ( کد Py0003 )

1 - برنامه ای بنویسید که x و n را از ورودی خوانده و مجموع n جمله سری زیر را محاسبه کرده و نمایش دهد. ( مجاز به استفاده از توابع آماده پایتون برای به توان رساندن نمی باشید )

\[x+\frac{x^{2}}{2}+\frac{x^{5}}{5}-\frac{x^{7}}{2\times 4}-\frac{x^{9}}{1\times 3 \times 5}+\frac{x^{11}}{2 \times 4 \times 6}\]

2 - با استفاده از پایتون و کتابخانه OpenCV ابتدا تصویری انتخاب کنید و سپس 

الف - سه فیلتر هموار کننده روی آن اعمال کنید

ب - دو فیلتر تیزکننده روی آن اعمال کنید

ج - روی تصویر نویز قرار دهید

د- با اعمال فیلتر نویز را کاهش دهید

3 - برنامه ای در پایتون  Python بنویسید که با دریافت نام یک از نمودارهای زیر آن ها را چاپ کند.

4 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته و تشخیص دهد که کامل است یا خیر؟ ( منظور از کامل بودن یک عدد این است که مجموع مقسوم علیه های آن ( به جز خودش ) برابر خودش باشد.

5 - تابعی بازگشتی بنویسید که تعداد ارقام یک عدد را چاپ کند.

6 - برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح مثبت را از ورودی گرفته و تجزیه آن به عوامل اول را چاپ کند. مثلا اگر کاربر 12 را وارد کرد باید برابر 2**2+1**3 باشد. توجه کنید که در این جا خروجی یک رشته است و نه یک عدد.

7 -

8 -

9 -

10 -

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش پروژه های محاسباتی پایتون Python لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H