matlabkhooneh

تکالیف متلب MATLAB - خیام - پاسکال ( کد Mat0070 )

1 - برنامه ای بنویسید که مینیمم و ماکزیمم یک ماتریس n*n را حساب کرده و اندیس درایه های آن را در خروجی نشان دهد.

2 - برنامه ای بنویسید که مقدار 2 را در یک ماتریس دلخواه بیاید. ( سطر و ستون درایه ای که مقدار 2 دارند را چاپ کند.)

3 - برنامه ای بنویسید که از بین 100 نفر ، نفری را به صورت تصادفی با دو روش زیر انتخاب کند.

الف ) با استفادهاز دستور rand

ب ) با استفاده از دستور randperm

4 - برای تابع زیر مشتق و انتگرال را حساب کرده و همگی را در یک نمودار بین بازه 0 تا 2 رسم نمایید.

\[f=e^{-x}sin(x)\]

5 - مقادیر بیشینه ( ماکزیمم ) رابطه زیر را بیابید و در یک نمودار رسم کنید.

\[y=1-e^{-t}cos(t)\]

6 - برنامه ای بنویسید که میانگین دو تابع را گرفته و همراه دو تابع رسم نماید. سپس نقاط تلاقی میانگین و توابع را مشخص نماید.

7 - برنامه ای بنویسید که عدد 4 را در یک ماتریس دلخواه پیدا کرده و مکان آن را مشخص نماید ( بدون استفاده از دستور find )

8 - مقادیر بیشینه ، کمینه و نهایی تابع زیر را بر روی نمودار آن نشانه گذاری کنید.

\[y=1-ae^{-t}sin(bt)\]

9 - شماتیک (سیمولینک ) معادله زیر را مدل سازی کنید.

\[\frac {d^{3}y}{dt^{3}}+a\frac {d^{2}y}{dt^{2}}+b\frac {dy}{dt}=e^{-t} \;\;\;\;\; y(0)=1\]

10 - می خواهیم برای یک فروشگاه برنامه حسابداری بنویسیم. به این صورت که هر محصول دارای یک قیمت و یک تاریخ مصرف است. اگر کمتر از 10 روز تا انقضای تاریخ مصرف مانده باشد ، سیستم تخفیف 70 درصدی برروی قیمت اعمال می نماید. همچنین در صورتی که مجموع خرید کمتر از 200 هزار تومان باشد ، 25 هزار تومان هزینه پیک به قیمت نهایی افزوده می شود.

11 - برنامه ای بنویسید که جواب واقعی دستگاه معادلات زیر را محاسبه کند.

\[\begin{matrix} 0.4x_{1}+0.1x_{2}+0.2_x{3}=1.2\\ 0.1x_{1}+0.5x_{2}+0.1_x{3}=1.4\\ 0.2x_{1}+0.1x_{2}+0.4_x{3}=\frac{a}{50} \end{matrix}\]

در مرحله بعد برنامه ای بنویسید که جواب تقریبی دستگاهرا با 50 تکرار از روش SOR به ازای مقادیر مختلف w محاسبه کند. جواب های بدست آمده را با هم مقایسه کنید.

\[w_{1}=-0.25 \;\;\;\;\; w_{2}=1.6 \;\;\;\; w_{3}=2.25\]

عدد a اولین دو رقم سمت راست شماره ی دانشجویی شما است.

12 - برنامه ای بنویسید که حاصل ضرب دو تابع مثلثاتی سینوس و کسینوس را با دامنه x/2  برای یک دایره مثلثاتی با گام x/1000 رسم نماید.

13 - تابعی بنویسید که یک رشته دریافت کند، و در خروجی تمام space های درون رشته را حذف کند و خروجی را چاپ کند. همچنین، حروف کوچک درون رشته را به حروف capital و بالعکس (حروف capital رو به حروف کوچک) تبدیل کند. این تابع باید چک کند که ورودی حتما یک string باشد. در غیر اینصورت، پیغام خطا دهد(از isstr استفاده کنید).

14 - به کمک دستور surface ،یک بیضی که دو شعاعش به صورت تصادفی در بازه [15 10] قرار گرفته اند، و همچنین  صورت تصادفی x مرکز آن در بازه  [20 5] به صورت تصادفی y مرکز آن در بازه  [10 10-] است را رسم کنید.

راهنمایی: با توجه به محدوده هایی که داده شده است، رنج مناسب برای x و y انتخاب کنید. سپس این محدوده را مش بندی کنید. سپس باید چک کنید که هر مش، آیا درون بیضی قرار می گیرد یا خیر؟ اگر درون بیضی قرار می گیرد، مقدار ماتریس z را، مقدار c قرار دهید. در غیر اینصورت، مقدار b را اختصاص دهید. c و b  را به دلخواه انتخاب کنید. فقط کافیست با هم برابر نباشند . حال با استفاده از دستور surface ،ماتریس z را رسم کنید. برای اینکه شکل بیضی درست مشخص شود، باید مش بندی ریز انجام دهید.

15 - تابعی بنویسید که یک عدد به عنوان ورودی بگیرد و مثلث خیام پاسکال متناظر با آن را چاپ کند. برای مثال، اگر n=8 اشد، خروجی باید به شکل زیر حاصل شود

16 - فرض کنید در کلاس کارگاه متلب، سه دانشجو ثبت نام کرده اند. میخواهیم نمراتی که در طول ترم را بدست آورده اند، به عنوان ورودی بگیریم و نمره نهایی شان را محاسبه کنیم.

در جدول زیر، نمرات وارد شده فرضی را میبینید ( شما باید نمرات متفاوتی را وارد کنید). در ردیف دوم جدول، تاثیر هر نمره، در نمره کل را می بینید. کل نمرات تکلیف، 25 %نمره کل را تشکیل می دهد. همچنین به عنوان ارفاق، کمترین نمره تکلیف، حذف می شود و در نظر گرفته نمی شود. (پس، فقط سه نمره بالاتر تکلیف لحاظ می شود). همچنین، نمره کل از 21 نمره منظور شده است. با توجه به توضیحات فوق، نمره نهایی دانشجوها را حساب کنید. باالترین نمره را 20 در نظر بگیرید و به همان نسبت، نمره سایرین را نیز اضافه کنید. در مرحله آخر، اگر نمره کسی باالی 9 بود، آن را به 10 تبدیل کنید. اگر زیر 5 بود، به 5 و اگر بین 5 تا 9 بود، به 9 .دقت کنید اگر دانشجویی، نمره پایان ترمش کمتر از 7 باشد، و نمره پروژه نهاییش، بیشتر از 15 باشد، فرض بر تقلبش خواهد بود و نمره نهایی صفر برایش لحاظ خواهد شد.

17 - تابع تبدیل سیستم زیر را به دست آورید. دیاگرام بد آن را رسم کنید. همچنین پاسخ ضربه را نیز به دست آورید و به کمک توابع متلب، آن را رسم کنید. ( هر دانشجو ضرایب متفاوتی را برای تابع های مشخص شده وارد کند) .

18 - برنامه ای بنویسید که با اجرای آن ضرایب a و bو c از معادله ی درجه ی دوم ax^2+bx+c=0 در ورودی دریافت شود سپس ریشه های معادله ی مذکور بررسی و چاپ شود و در صورت نداشتن ریشه حقیقی پیامی مبنی بر نداشتن ریشه حقیقی نمایش داده شود.

19 - برنامه ای بنویسید که با اجرای آن ۳ عدد مفروض دریافت شود سپس بزرگترین آنها و شماره ی ردیف ٖآن یعنی چندمین عدد است مشخص و چاپ شود.

20 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را دریافت کند مانند  x  وy  و به دنبال آن کدی به صورت کد A یا کد S یا کد M یا کد D که به ترتیب نشانگر عمل جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم هستند بگیرد و بر اساس کد دریافتی عملیات مناسب آن کد یعنی جمع ، تفریق ، ضرب یا تقسیم انجام دهد و حاصل آن را چاپ نماید و در صورت دریافت کد نا مناسب پیامی چاپ کند.

21 - برنامه ای بنویسید که مختصات متمایز دو نقطه ی M وN  را که به صورت  (x1, y1)  و x2,y2)) می باشند را بگیرد و معادله ی خطی که ازMو N  میگذرد را به شکل  ax+by=c چاپ کند.

22 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را در ورودی دریافت کند سپس درصد عدد کوچکتر را نسبت به عدد بزرگتر محاسبه کرده و نمایش دهد .

23 - برنامه ای بنویسید که سه عدد را در ورودی دریافت کند و تعیین کند کدام یک از سه عدد مضرب ۵ می باشند سپس عدد مضرب ۵ رابه همراه توان ۳ آن نمایش دهد .

24 - برنامه ای بنویسید که مجموع اعداد مضرب ۳ و ۶ و ۴ بزرگتر از ۱۵ و کوچکتر از ۴۰۰۰ رامحاسبه کرده و چاپ کند .

25 - برامه ای بنویسید که ۵۰ عدد دلخواه را یکی یکی دریافت کند و اگر عدد کوچکتر ز ۱۰۰ است عدد بعدی را دریافت کند و چنانچه عدد برابر ۱۰۰ یا بزرگتر از ۱۰۰ باشد عدد را به همراه مربعش چاپ کند .

26 - برنامه ای بنویسید که تعداد تمام اعدادصحیح کوچکتر از ۱۰۰۰ که بر ۳ یا ۷ یا ۱۱ بخش پذیرند را تعیین و چاپ کند .

27 - برنامه ای بنویسید که ۵۰ عدد را در ورودی دریافت کند سپس تعداد اعداد مثبت ، منفی و صفر را در بین آنها مشخص کرده و نمایش دهد .

28 - برنامه ای بنویسید که اعداد فرد کوچکتر از ۱۰۱ را در آرایه ی A  و اعداد زوج کوچکتر از ۱۰۱ را در آرایه ی B  ذخیره نماید سپس آرایه ی C  متشکل از جمع عناصر متناظر یعنی درایه های هم شماره از آرایه های A وB را ایجاد کرده و نمایش دهد .

29 - برنامه ای بنویسید که دو بردار هم بعد و یک عدد p را به عنوان ورودی دریافت کند و فاصله مینکوفسکی از مرتبه p را برای این دو بردار محاسبه کند.

30 - برنامه ای بنویسید که اعداد طبیعی مضرب 6 که کوچکتر از 500 هستند را نمایش داده و مجموع آن ها را محاسبه و چاپ نماید.

31 -

32 -

33 -

34 -

35 -

36 -

37 -

38 -

39 -

40 -

41 -

42 -

43 -

44 -

45 -

46 -

47 -

48 -

49 -

50 -

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H