matlabkhooneh

تکالیف متلب MATLAB - حقوق کارمندان ( کد متلب Mat0090 )

1 - اگر بخواهیم اعداد دو رقمی بزرگتر از 12 که بر 5 بخشپذیر هستند را در ماتریس A بیابیم چه دستوری باید در خط فرمان متلب بنویسیم؟ پاسخ را می توانید تایپ نمایید.

2 - برنامه ای بنویسید که اطلاعات 10 کارمند شامل (نام، کد کارمندی و حقوق) را از ورودی دریافت کرده و در یک ساختار ذخیره کند، سپس میانگین حقوق آنها را نمایش دهد. ( نام کارمند به صورت رشته دریافت می شود )

3 - فرض کنید دو آرایه x و y را با اندازه ی یکسان داریم، میخواهیم اعضای هر دو آرایه را ابتدا مرتب کرده سپس بر هم تقسیم کنیم. یعنی هر عنصر از آرایه ی x بر عنصر متناظر در y تقسیم شود. دستورات مورد نظر را بنویسید. (بدون استفاده از حلقه).

4 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از روش نقطه ثابت ریشه تابع cos(x3) را با دقت 0/001 بدست آورد.

5 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از روش نیوتن رافسون ریشه معادله زیر را با دقت 0/001 بدست آورد.

\[cos(x^{3})-x^{4}=0\]

6 - ضریب انعکاس توان و فاز یک پرتو انعکاسی از یک سطح جدایی دو ناحیه که n1=1 و n2=1.33 است را بر حسب زاویه فرود از 0 تا 90 درجه برای مد TE رسم نمایید.

\[r_{x}=\frac{n_{1}cos(\theta_{1})-n_{2}cos(\theta_{2})}{n_{1}cos(\theta_{1})+n_{2}cos(\theta_{2})}\]

\[R=\left| r_{x}\right|^{2}\]

\[n_{1}sin(\theta _{1})=n_{2}sin(\theta _{2})\]

7 - در متلب یک ماتریس به ابعاد 100 در  100 بسازید که عناصر قطر اصلی آن 2 باشد و عناصری که شماره سطرشان یکی از شماره ستونشان بیشتر است 4 و بقیه موارد هم حاصلضرب شماره سطر در شماره ستون باشد. ( می توانید از حلقه for و شرط  استفاده کنید )

8 - در یک برنامه متلب ماتریس های پاولی را تعریف و جابجایی آن ها را بدست آورید.

\[ \sigma_{x}=\bigl(\begin{smallmatrix}0 & 1 \\1 & 0 \\\end{smallmatrix}\bigr)\;\;\;\;\;\;\sigma_{y}=\bigl(\begin{smallmatrix}0 & -i \\i & 0 \\\end{smallmatrix}\bigr) \;\;\;\;\;\;\sigma_{z}=\bigl(\begin{smallmatrix}1 & 0 \\i & -1 \\\end{smallmatrix}\bigr) \]

9 - برنامه ای با متلب بنویسید که انرژی جنبشی نسبیتی و کلاسیک یک لاک پشت به جرم m0=100 کیلوگرم که با سرعت 0.3 متر بر ثانیه حرکت می کند را بدست آورده و سپس اختلاف آن ها را محاسبه کند.

\[R=\frac{m_{0}c^{2}}{\sqrt{1-(v/c)^{2}}}-m_{0}c^{2}\]

10 - کد معادله دیفرانسیل مرتبه دوم را با شرایط اولیه دلخواه را با روش رانک کوتای مرتبه پنجم توسط برنامه متلب بنویسید.

11 - بررسی نمایید در آرایه {'Ali','Reza','Zahra','Zeinab'}  نام 'Zahra' موجود است.

12 - برنامه ای بنویسید که با ورودی های دلخواه x و n عبارت سری زیز را بدست آورد. ( بدون استفاده از حلقه و سیمبولیک )

\[y=\sum_{i=1}^{n}(\frac{3}{x})^{i}\]

13 - تعداد حروف عبارت "Saturday, & May 2022" را پیدا کنید. ( حروف انگلیسی نه اعداد و فاصله ها )

14 - برنامه ای بنویسید که یک آرایه از اعداد صحی مثبت را دریافت کرده سپس نشان دهد نسبت به آرایه مرتب شده پند درصد از عناصر در جای مناسب قرار گرفته اند. ( به طور مثال اگر آرایه ورودی به صورت [4 2 1 3 5]  باشد نسبت به مرتب شده آن یعنی [5 4 3 2 1] فقط دو عنصر 2 و 5 در جایگاه مرتب شده قرار دارند )

15 - با توجه به روابطی که در ماتریس وجود دارد آن را به صورت عبارت کوتاهی در متلب بنویسید.

\[begin{bmatrix} 1&2 &3 &4 &5 &6 &7 \\9 & 7 & 5 & 3 &1 &-1 &-3 \\4 & 8 & 16 & 32 & 64 & 128 & 256 \\\end{bmatrix}\]

16 - یک آرایه سلولی با ابعاد 2*2 تولید نمایید که مولفه i ام درون آن یک آرایه قطری با اندازه i * i  باشد به طوری که عناصر روی قطر اصلی هر آرایه از اعداد 1 تا i باشد.

17 - عبارت زیر را با یک نمونه ماتریس دلخواه ثابت کنید. که ماتریس های A و B ، C  دارای ابعاد متفاوت است طوری که ضرب ماتریسی ABC بر قرار باشد.

\[(ABC)^{T}=C^{T}B^{T}A^{T}\]

18 - متقارن بودن دو ماتریس زیر را بررسی نمایید.

\[A=\begin{bmatrix}1 & 2 & -1 \\2 & 5 & 6 \\ -1& 6 & 9 \\\end{bmatrix} \; \;\;\;\;B=\begin{bmatrix} 5& -2 \\ 1& 7\\\end{bmatrix}\]

19 - یک ماتریس با ابعاد 100*100 تولید نمایید که سطرهای زوج آن شامل عدد 3 و سطهای فرد آن شامل عدد صفر باشد.

20 - برنامه ای بنویسید که اعداد بین 1 تا 1000 را که بر 19 بخش پذیر هستند را چاپ کند.

 

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  تکالیف متلب MATLAB - خواص بحرانی ( کد Mat0089 )

  1 - برنامه ای بنویسید که هدف آن محاسبه میزان افزایش گرمای یک شیء جامد باشد. در این برنامه از کاربر اطلاعات Q مربوط به دانسیته ، دمای اولیه و دمای ثانویه ، ظرفیت گرمایی و بعد جسم گرفته می شود. همچنین سه هندسه مشخص sphere  میتوان برای شیء جامد تصور کرد که شامل کره یا استوانه Cylindrical یا مکعب Cubic است. ( هندسه به صورت اسم دریافت شود ). رابطه مورد استفاده برای محاسبه میزان افزایش گرما به شرح زیر است.

  \[Q=mC(T_{1}-T{2})\;\; , \;\; m=\rho V\]

  2 - برنامه ای بنویسید که از کاربر برداری n عضوی از مقادیر مختلف فشار برای یک گاز را دریافت کند. و در دمای ثابت ، ضریب تراکم پذیری را محاسبه نماید و سپس نمودار تغییرات ضریب تراکم پذیری بر حسب فشار را رسم کند.

  اوجه شود که اگر فشار کمتر از 1 باشد ( فرض گاز ایده آل ) برابر 1 می شود. ضریب تراکم پذیری به کمک معادله ویریال به صورت زیر محاسبه می شود.

  \[z=1+\frac{BP}{RT}\;\;,B=600,\;\;R=8.3,\;\;T=300\]

  3 - خواص بحرانی سه ماده مختلف به شرح زیر داده شده است. برنامه ای بنویسید که از کاربر نام ماده ( مثل اتان ، آب و... ) و شرایط دما و فشار را بگیرد و جمک گاز برای یک مول از آن را بدست آورد. معادله مورد استفاده برای محاسبه حجم گاز معادله واندروالس است که دو فرم مختلف از آن در زیر نشان داده شده است. ( توجه شود که در صورتی که پس از حل معادله سه ریشه برای حجم بدست آید ، تنها بزرگترین ریشه حقیقی نفش حجم گاز را بازی خواهد کرد.)

  4 - برنامه ای بنویسید که در دامی ثابت 300 کلوین ، فوگاسیته گاز خالص را برای فشاری P<6 که کاربر وارد می کند به طور تقریبی محاسبه کند. ( از انتگرال گیری ذوزنقه ای استفاده کنید )

  داده های ضریب تراکم پذیری و فشار برای گاز مورد نظر در دمای 300 کلوین در جدول زیر داده شده است.

  همچنین فرمول محاسبه ضریب فوگاسیته گاز به صورت زیر است.

  \[ln(\phi)]=\int_{0}^{P}(\frac{Z-1}{p})dP\]

  جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

   تکالیف متلب MATLAB - معادله خط ( کد Mat0088 )

   1 - الف) ماتریس زیر را ایجاد کنید. (از نوشتن اعضای ماتریس به صورت تک تک خودداری کنید)

   ب ) یک ماتریس 10 * 10 ایجاد کنید که درایه های روی قطر اصلی آن pi ، یک ردیف بالای قطر اصلی e  و یک ردیف زیر قطر اصلی آن  i باشد.

   2 - برنامه ای بنویسد که یک ماتریس دلخواه را از کاربر دریافت کرده و سپس اطلاعات زیر را چاپ کند:

   الف) تعداد سطر وستون ماتریس

   ب) بیشترین و کمترین عنصر

   ج) ماتریس معکوس پذیر است یا خیر؟

   د) مقدار ویژه آن را از بزرگ به کوچک نمایش دهد .

   3 - برنامه ای بنویسید که مختصات چهار نقطه را در فضا دریافت کند و سپس بررسی کند آیا این چهار نقطه در یک صفحه قرار دارند؟ درصورتی که داخل یک صفحه باشند کلمه yes درغیر اینصورت کلمه no را چاپ کند. ضمنا بارسم شکل مناسب صحت این ادعا را نمایش دهد. با ذکر مثال درستی برنامه را نمایش دهید.

   4 - برنامه ای بنویسید که دو بردار را از کاربر دریافت کند اب تدا دو بردار عمود بر آن دو بردار را محاسب ه و در پنجره فرمان نمایش دهد سپس هر چهار بردار را در صفحه رسم نماید. با ذکر مثال درستی برنامه را نمایش دهید.

   5 - تغییراتی در تابع arrow ایجاد کنید که ضخامت مربوط به بردار را از کاربر دریافت کرده و با ضخامت دلخواه کاربر رسم کند .

   6 - برنامه ای بنویسید که معادله دو خط را در صفحه دریافت کند سپس
   الف) در صورت متقاطع بودن زاویه بین دو خط را محاسبه و در پنجره فرمان نمایش دهد.
   ب) در صورت متوازی بودن دو خط فاصله آن ها را از یکدیگر چاپ کند.

   جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

   تکالیف متلب MATLAB - ژئودزی ( زمین سنجی ) ( کد Mat0087 )

   1 - برنامه ای درون متلب باید بنویسیم  که سرعت ماهواره و مختصات ماهواره را به عنوان ورودی بگیرد و خروجی  شش عنصر کپلری باشد.

   2 - برنامه ای بنویسید که سال ، ماه ، روز ، ساعت ، دقیقه و ثانیه را از کاربر بگیرد و GPS Time را نسبت به اول یانویه 1980 بدست آورد.

   جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

   تکالیف کتلب MATLAB - درونیابی به روش نیوتن ( کد Mat0086 )

   ضرایب چند جمله ای درونیاب را با استفاده از روش درونیابی نیوتن به دست آورید و تابع درونیابی شده را رسم کنید.

   جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

    

    

   Designed By M A T L A B K H O O N E H